(23.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Pouze pro stenozáznam uvádím, že poslední odstavec nebyl za třetí, ale za čtvrté. Děkuji. Slovo má pan poslanec Filip, připraví se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych si nejdříve dovolil jednu poznámku.

Byl jsem velmi zklamán celou zprávou Rady ČT, kterou nám na osmi stránkách předložila pro dnešní jednání, a doufám, že při mém vystoupení v obecné rozpravě jste také pochopili, že s takovou zprávou nesouhlasím.

Pokud jde o návrh, který tady byl vznesen panem kolegou Škromachem - to je druhá poznámka - já bych k té první části, jestli mě pan kolega Škromach bude poslouchat, navrhoval, aby tam v té sestavě nebylo "ověřeného". Rád bych, abychom se přidrželi textu § 4 zákona o České televizi, a ta o žádném ověřeném vysílání nemluví. Samozřejmě to vysílání má být objektivní, ale nikoli ověřené. Takže to je k navrhovateli, jestli by to mohl akceptovat, protože k jeho návrhu nemohu nic jiného dodat.

Pokud jde o samotný návrh usnesení v podrobné rozpravě, klub KSČM bude podporovat návrh usnesení, který schválil výbor pro školství, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém jednání 28. 12. Sami navrhujeme tento text jako zvláštní text k hlasování: Poslanecká sněmovna konstatuje, že Česká televize neplnila a neplní své veřejnoprávní poslání.

Schválení tohoto textu dvakrát za sebou znamená - každému připomínám - pád Rady ČT a její novou volbu. Tato cesta je ještě rychlejší než přijetí nového zákona.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Slovo má pan poslanec Tlustý, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, ve svém dopoledním vystoupení v obecné rozpravě jsem se pokusil konkrétními citáty dokázat, že v této kauze nejde o ředitele Hodače, a proto víra některých mých kolegů, že jeho odvoláním bude problém vyřešen, je dle mého názoru naivitou.

Pokusil jsem se zdůvodnit, že řešení této krize, která je krizí již nejenom České televize, ale krizí české společnosti, lze jedině, bude-li nalezen kompromis, při kterém rychlé obnovení vysílání veřejnoprávní televize - a to je přesvědčení Občanské demokratické strany - lze docílit jedině tehdy, pokud odejdou všichni, kdo nerespektují zákony, všichni, kdo si zadali s jakoukoli jednostrannou politickou propagandou, to je všichni, kdo ztratili důvěryhodnost, nestrannost a nezaujatost. Proto jsem navrhl usnesení o dvou bodech, které se pokouší takovýto vyvážený kompromis nalézt. Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. spatřuje řešení situace v České televizi v politicky garantovaném kompromisu, který bude znamenat buď společný odchod hlavních představitelů tohoto sporu, nebo nalezení jejich možné koexistence;

II. vyzývá všechny účastníky sporu, aby v zájmu urychleného obnovení normálního vysílání veřejnoprávní televize podřídili své kroky naplnění tohoto veřejně prospěšného kompromisu.

Přestože dnešní jednání nenaznačilo, že by Poslanecká sněmovna, televize a celá společnost k takovémuto kompromisu v dohledné době směřovaly, považuji za svou politickou povinnost tímto návrhem usnesení k tomuto smíru alespoň vyzvat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Slovo má pan poslanec Cyril Svoboda, připraví se pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, zpráva Rady ČT o aktuální situaci v České televizi po mém soudu trpí vážnými vadami, je to naprosto neprofesionální dílo, na závěr je v 35 řádcích popsáno to, o čem se tady mluví celé hodiny, a není tam ani zmínka o všech možných krocích, které se v televizi staly, ať již byly organizační, personální nebo jakékoli jiné. Po mém soudu rada, i když nemá pravomoc zasahovat do operativní činnosti České televize, je orgánem veřejnosti podle zákona, nese odpovědnost za to, že v televizi je objektivní, ověřené a vyvážené zpravodajství a informace poskytované občanům. Z tohoto důvodu podle mého názoru není možné tuto zprávu přijmout.

Vedou mě k tomu ještě důvody procedurální. Za prvé jsem se díval do zápisu z jednání rady, nikdy rada tuto zprávu neprojednala. Pokud se mýlím, ať nás pan předseda přesvědčí, ať nám řekne, kdy to rada projednala a jakým poměrem hlasů to bylo schváleno. Mě by potom zajímal i postoj pana Kabzana k této zprávě. Z tohoto důvodu navrhuji toto usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. odmítá zprávu Rady ČT o aktuální situaci v České televizi;

II. žádá Radu ČT o předložení nové zprávy nejpozději tak, aby mohla být projednána na 31. schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Slovo má pan místopředseda Ivan Langer, připraví se pan poslanec František Pejřil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, na rozdíl od svého předřečníka si myslím, že to vyžaduje notnou dávku umění, do 35 řádků zhustit to, o čem tady 13 hodin dnes už hovoříme.

V každém případě bych si dovolil vám navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny, ale současně bych si dovolil upřít vaši pozornost na již přijaté usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z mimořádné schůze v závěru tohoto roku, neboť některé body z tohoto usnesení považuji za velmi vážné, velmi důležité, a myslím si, i velmi vyvážené pro objektivní popis situace v České televizi:

Poslanecká sněmovna žádá Radu ČT, vedení ČT a její zaměstnance k bezvýhradnému dodržování zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Není to tedy nic jiného než žádost vůči všem zainteresovaným stranám, aby respektovaly a dodržovaly zákony.

Poslanecká sněmovna konstatuje, že generální ředitel České televize byl jmenován v souladu se zákonem o České televizi.

Myslím si, že pro někoho možná formální, ale v této velmi rozjitřené době nesmírně důležité, ale řekl bych současně velmi vyvážené konstatování faktu, který je potřeba připomínat.

Poslanecká sněmovna žádá všechny politiky a především ústavní činitele, aby respektovali princip právního státu, principy parlamentní demokracie a nezávislost České televize a upustili od zasahování do vnitřních věcí České televize zejména tím, že otevřeně nabádají k nedodržování zákonů, což je hrubé porušení slibu ústavního činitele.

Myslím si, že o tom zde dnes byla také řeč, a přestože toto usnesení bylo přijato ještě před jednáním Poslanecké sněmovny, jsem stále přesvědčen, že má svoji univerzální, nikoli levou nebo pravou, hodnotu, význam a smysl.

Současně bych si dovolil k tomuto návrhu usnesení, které přijal kulturní výbor, navrhnout následující body dalšího usnesení Poslanecké sněmovny:

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Radu ČT, aby neprodleně iniciovala provedení vyšetřovacího auditu hospodaření České televize, a to od roku 1992 až do současnosti, s tím, že závěry tohoto auditu předloží Poslanecké sněmovně nejpozději do 90 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP