(23.10 hodin)

(pokračuje Langer)

II. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že na počátku situace, která v současné době přerůstá ve společenskou a politickou krizi, stojí rozhodnutí pracovníků zpravodajství ČT nerespektovat platné zákony České republiky, především zákon 483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jakož i zákoníku práce.

III. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje za nemožné, aby řešením nastalé situace v ČT bylo pouze odstoupení Jiřího Hodače z funkce generálního ředitele ČT bez odchodu pracovníků České televize, kteří odmítli plnit příkazy legitimního ředitele České televize.

Za čtvrté mi dovolte pozměňovací návrh k návrhu pana kolegy Filipa, který zněl: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že Česká televize neplní své poslání podle § 2 o České televizi." Můj pozměňovací návrh znamená dodatek k tomuto konstatování, že "Poslanecká sněmovna konstatuje, že Česká televize neplní své poslání podle návrhu zákona o České televizi z důvodu protiprávního jednání části zaměstnanců této veřejnoprávní instituce".

Myslím, že takto formulované konstatování Poslanecké sněmovny je skutečně objektivním pohledem na fakt, že lze vážně pochybovat o tom, že Česká televize plní své veřejnoprávní poslání, ale současně také říká, co je toho důvodem.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane místopředsedo. Vidím, že předáváte písemně. Faktickou poznámku má pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Skutečně faktická a prosím zejména kolegu Langera, aby poslouchal, protože on dával pozměňovací návrh k návrhu kolegy Filipa. Ale ten návrh kolegy Filipa zněl, jestli jsem dobře registroval, že Česká televize neplnila a neplní své povinnosti. Ten pozměňovací návrh by k takto přednesenému návrhu neměl smysl. Čili žádám kolegu Langera, když chce přednést pozměňovací návrh, aby to upřesnil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, potom je to tedy alternativní návrh v kompletním znění včetně toho dodatku, to znamená: "neplní své poslání z důvodu protiprávního jednání části zaměstnanců České televize". Alternativní návrh vůči návrhu pana poslance Filipa.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane místopředsedo, já jsem vám sice předtím neudělila slovo, ale dobrá.

Mám zde v tuto chvíli dvě přihlášky, a sice předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, který má samozřejmě přednost, nicméně chystám se udělit slovo předsedovi rady panu Marešovi, který si přeje reagovat na otázku pana poslance Cyrila Svobody. Pan poslanec Škromach chce mluvit nyní? Ne, takže pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda Rady ČT Miroslav Mareš: Rád bych odpověděl na dotaz, který byl vznesen. Rada obdržela 28. 12. žádost mediální komise o zpracování této zprávy, proto bych vysvětlil i tu její relativní stručnost. Rada ji projednala na svém mimořádném zasedání 2. ledna s tím, že mně jako předsedovi rady, který má právo jednat ve věcech rady, bylo umožněno ukončit některé stylistické a gramatické úpravy.

Pokud se ptáte na vyjádření pana Kabzana, pan Kabzan se ani jednoho z mimořádných zasedání v posledních dnech a týdnech nezúčastnil. Tedy těch dvou mimořádných zasedáních, které rada měla.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu předsedovi Marešovi. Vidím faktickou poznámku pana poslance Svobody, faktickou poznámku pana poslance Talíře, faktickou poznámku pana poslance Plevy. Prosím, aby se tady z toho nestrhla procedurální diskuse.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, na to musím reagovat. Tato rada rozhoduje jako kolektivní orgán, musí rozhodovat hlasováním a v zápisu je jenom řečeno: Rada se zabývala přípravou zprávy pro stálou komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. To není projednání a schválení této zprávy. Navíc nám nedoporučuje schválení této zprávy ani výbor kulturní, ani mediální komise nám nedala usnesení, abychom schválili tuto zprávu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Můžeme samozřejmě trvat v této vypjaté době na právním formalismu. Je dobře, že pan Svoboda… (frenetický potlesk) …že pan kolega Svoboda trvá na právním formalismu, nicméně mně úplně stačí, že mi sdělil předseda rady, že rada tuto zprávu projednala a schválila.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Pejřil, připraví se pan poslanec Talíř. A vyzývám všechny diskutující poslance, aby v podrobné rozpravě neopakovali rozpravu obecnou.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyzývá odpovědné státní orgány, aby umožnily zvolené Radě České televize a zvolenému generálnímu řediteli ČT pracovat v souladu se zákonem nejen o České televizi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Talíř, připraví se paní poslankyně Dostálová.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem pouze jako zpravodaj přednést usnesení příslušného výboru, oponentní zprávu menšiny tohoto výboru a dvě usnesení, která přijala stálá komise pro sdělovací prostředky a kulturní výbor k této zprávě, kterou projednáváme.

Nejprve tedy usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, které přijal na své mimořádné schůzi dne 29. prosince roku 2000, ve kterém doporučuje přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna

I. žádá Radu ČT, vedení ČT a její zaměstnance k bezvýhradnému dodržování zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 483//1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;

II. konstatuje, že generální ředitel České televize byl jmenován v souladu se zákonem o ČT;

III. žádá všechny politiky a především ústavní činitele, aby respektovali princip právního státu, principy parlamentní demokracie a nezávislost České televize a upustili od zasahování do vnitřních věcí České televize, že otevřeně nabádají k nedodržování zákonů, což je hrubé porušení ústavního slibu ústavního činitele.

Toto usnesení má ještě čtvrtý bod, který žádal vládu, aby splnila slib daný veřejnosti a neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o České televizi. Domnívám se, že tento bod je nehlasovatelný, proto tento návrh byl předložen a máme už svolanou mimořádnou schůzi na jeho projednání.

Dále mi dovolte, abych předložil sněmovně oponentní zprávu menšiny výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ke zprávě Rady ČT o současné situaci v ČT, která zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

I. konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi;

II. považuje za nezbytnou podmínku řešení nastalé krize v České televizi okamžité odstoupení Jiřího Hodače z funkce ředitele ČT. Pokud Jiří Hodač z funkce ředitele ČT neodstoupí, vyzývá Radu ČT, aby na svém zasedání dne 8. 1. 20001 z funkce ředitele České televize odvolal.

A dále přijala stálá komise pro sdělovací prostředky a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu usnesení k projednávanému tisku, kterým je zpráva Rady ČT o aktuální situaci v České televizi, tisk 812.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP