(23.20 hodin)

(pokračuje Talíř)

Toto usnesení obou orgánů zní: Stálá komise i výbor vyslechly zprávu Rady České televize o aktuální situaci v České televizi, tisk 812.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Talířovi. Slovo má v tuto chvíli přihlášený předseda poslaneckého klubu sociální demokracie, pak je ještě přihlášená paní poslankyně Dostálová. Pan předseda netrvá na přednosti. Slovo tedy má paní poslankyně Dostálová, po ní bude hovořit pan poslanec Škromach.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést vám tento stručný návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere zprávu Rady České televize, tisk 812, na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dostálové. Slovo má pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, mám dvě věci. Jednak chci jen upřesnit návrh usnesení, který jsem dnes četl a který jste dostali písemně, v tom smyslu, že tam, kde se říká "ředitel České televize" se nahrazuje zněním "generální ředitel České televize", aby nevznikla pochybnost, že je to pan Hodač, generální ředitel České televize.

Zároveň bych chtěl požádat ještě před ukončením podrobné rozpravy o desetiminutovou přestávku na poslanecký klub sociální demokracie, který by se sešel ihned po vyhlášení přestávky ve státních aktech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dále se hlásí do rozpravy pan poslanec Pleva, který má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, jen bych rád požádal, aby se usnesení, které přednesl kolega Škromach, hlasovalo po jednotlivých bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh dal pan poslanec Pleva. Hlásí se ještě dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, abych předešel případným procedurálním nejasnostem, rád bych ještě přednesl to, co jsem dnes už jednou řekl a co je také v oponentní zprávě, ale chci, aby se o tom hlasovalo zvláště.

Navrhuji, aby bylo k hlasování Poslanecké sněmovně předloženo usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno paragrafem 2 zákona 483/1991 Sb., o České televizi.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak.

Na žádost předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie před uzavřením podrobné rozpravy vyhlašuji přestávku do 23.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 23.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP