(23.40 hodin)

Poslanec Jaromír Talíř: Proto jsem nechal oponentní zprávu až úplně poslední, protože stejně tak to může být o bodu 2 této oponentní zprávy, bude-li přijat text, který navrhl poslanecký klub sociální demokracie.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím tedy, pane zpravodaji, předkládejte jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: První návrh je: "Poslanecká sněmovna žádá Radu České televize, vedení České televize a její zaměstnance k bezvýhradnému dodržování zákona č. 483/91 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jedná se tedy o první bod usnesení školského a kulturního výboru. Je tomu tak, pro upřesnění? Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 6, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 90 a 7 bylo proti.

 

Vidím kroky směřující k záznamu o hlasování, tedy chvíli počkám.

Žádná námitka není, prosím další návrh usnesení.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Druhým bodem usnesení příslušného výboru je: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že generální ředitel České televize byl jmenován v souladu se zákonem o České televizi."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 7 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 99 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je: "Poslanecká sněmovna žádá všechny politiky a především ústavní činitele, aby respektovali princip právního státu, principy parlamentní demokracie a nezávislost České televize a upustili od zasahování do vnitřních věcí České televize, zejména tím, že otevřeně nabádají k nedodržování zákonů, což je hrubé porušení slibu ústavního činitele."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 8 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 107 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Tím jsme se vypořádali s návrhy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přistoupíme k návrhům - čtvrtý návrh je nehlasovatelný, jak jsem se zmínil už předtím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém poslaneckým klubem sociální demokracie. Nejprve o návětí tohoto návrhu. V tomto návětí o návrhu poslance Exnera, který navrhuje, abychom z věty "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, jsouc si vědoma své odpovědnosti za činnost Rady České televize, jež vyplývá ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 4 odst. 3" vypustili všechno kromě "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9 - o pozměňovacím návrhu pana poslance Exnera. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 9, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 77 a 84 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Navrhuji, abychom nyní hlasovali o tomto návětí jako celku, tak jak ho předložil poslanecký klub sociální demokracie.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu jako o celku. Chápu to dobře? O návětí, omlouvám se. O celé větě návětí. Dobře.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 112 a 17 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP