Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. ledna 2001 ve 24.00 hodin

Přítomno: 180 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 19, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 tento návrh nebyl přijat, když ze 179 přítomných se 70 vyslovilo pro a 62 proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Třetím bodem je: "Poslanecká sněmovna považuje za nemožné, aby řešením nastalé situace v České televizi bylo pouze odstoupení Jiřího Hodače z funkce generálního ředitele České televize bez odchodu pracovníků České televize, kteří odmítli plnit příkazy legitimního ředitele České televize."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 20, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 tento návrh nebyl přijat, když ze 178 přítomných se 68 vyslovilo pro a 68 proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Čtvrtým návrhem kolegy Langera je návrh, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno paragrafem 2 zákona č. 483/91 Sb., o České televizi, z důvodu protiprávního jednání části zaměstnanců této veřejnoprávní instituce."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 21, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 tento návrh nebyl přijat, když ze 179 přítomných se 65 vyslovilo pro a 61 proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je návrh poslance Pejřila, který zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá odpovědné státní orgány, aby umožnily zvolené Radě České televize a jmenovanému generálnímu řediteli České televize pracovat v souladu se zákonem o České televizi."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 22, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 tento návrh nebyl přijat, když ze 180 přítomných se 75 vyslovilo pro a 48 proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je návrh kolegyně Dostálové, která navrhuje následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere zprávu Rady České televize na vědomí."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 23, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 tento návrh nebyl přijat, když ze 179 přítomných se 67 vyslovilo pro a 57 proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Dalším návrhem je návrh kolegy Kasala, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno paragrafem 2 zákona č. 483/91 Sb., o České televizi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 24, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 tento návrh byl přijat, když ze 178 přítomných se 117 vyslovilo pro a 14 proti.

 

Poslanec Jaromír Talíř: V tomto případě, když jsme odhlasovali toto usnesení a bod číslo 2 usnesení navrženého poslaneckým klubem sociální demokracie, je nehlasovatelné usnesení menšiny kulturního výboru a zbývá nám hlasovat o usnesení, které shodně přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, týkající se zprávy Rady České televize. Zároveň stejné usnesení přijala stálá komise. Toto usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslechla zprávu Rady České televize o současné situaci v České televizi."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 25, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 tento návrh nebyl přijat, když ze 180 přítomných se 26 vyslovilo pro a 20 proti.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Paní poslankyně, páni poslanci, ještě než pan zpravodaj přednese přijatá usnesení a ještě než vystoupí pánové přihlášení, chci pouze upozornit na jednu věc, aby byl čas si ji rozmyslet. Byla přijata dvě usnesení, která jsou si velmi podobná, jedno užší a jedno širší. To užší je usnesení poslaneckého klubu sociální demokracie, které říká, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá Radu České televize, aby zajistila veřejnou průhlednost financování ČT včetně forenzního auditu. To druhé usnesení bylo usnesení navržené panem místopředsedou Langerem, které říká, že Poslanecká sněmovna žádá Radu České televize, aby neprodleně iniciovala provedení vyšetřovacího auditu hospodaření České televize, a to od roku 1992 až do současnosti, s tím, že závěry tohoto auditu předloží Poslanecké sněmovně nejpozději do 90 dnů.

Tato usnesení jsou si velmi podobná. Samozřejmě je možné, aby tato dvě usnesení stála vedle sebe, nicméně přesto dávám ke zvážení, zda by nestálo za to jemnější usnesení, které bylo přijato na návrh poslaneckého klubu sociální demokracie, revokovat. (Protestní hlasy v sále.) V pořádku, není k tomu vůle, já jsem pouze upozornila na tuto možnost.

Přihlásil se předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Filip a potom s faktickou poznámkou poslanec Exner.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, vzhledem k tomu, jaká byla přijata usnesení, před závěrečným hlasováním žádám o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ještě poslanec Exner s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Václav Exner: Vzhledem k tomu, že byla přijata různá dílčí usnesení, u kterých byla dvě různá návětí, a bylo to přijato na přeskáčku, prosím, aby před závěrečným hlasováním zpravodaj přednesl usnesení tak, jak skutečně o něm budeme v závěrečném hlasování hlasovat, protože s těmi návětími je třeba se vypořádat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Myslím, že přestávka bude vhodná i pro zpravodaje. Vyhlašuji přestávku do 0.15 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 0.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP