(00.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, myslím, že jsem zaznamenal, že mi nebylo dobře rozumět. Proto ještě jednou opakuji: Poslanecký klub Unie svobody bude hlasovat pro závěrečné usnesení jako celek, přestože obsahuje některé části, s nimiž můžeme jen těžko souhlasit. Důležité ale je, že obsahuje vyzvání k odstoupení generálního ředitele Jiřího Hodače.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, procedurálně není důležité to, co řekl kolega Kühnl, procedurálně je důležité to, co nyní na konci si tady oddělujeme v usnesení, které ze zákona má určité konsekvence, o nichž jsme v obecné rozpravě mluvili.

Pokud jsme ostatní měli jako doprovodná usnesení, jak je přijímáme například k závěrečnému usnesení k zákonu, mělo se to tady říci. Toto je zpráva a k tomu je jedno usnesení. Bohužel, konstatační usnesení, že Česká televize neplní své veřejnoprávní poslání, musí být pouze součástí celého usnesení, nikoli části. Nezlobte se na mne, jinak si zákon vysvětlit neumím. Proto jsem řekl, že se klub KSČM zdrží závěrečného hlasování. Nikoli proto, že si snad myslíme, že Česká televize veřejnoprávní poslání plní. Není tomu tak, říkáme to dlouhodobě, a přesto na to většina sněmovny nereflektuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně a páni poslanci, jsem v poněkud obtížné situaci. Dle mého soudu se návrhy opírají o § 72 odst. 5 zákona o jednacím řádu. Prosím, abych v případě, že jednací řád k tomu má ještě další ustanovení, byla na to upozorněna. Odst. 5 říká: Sněmovna se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně. Po odděleném hlasování o částech návrhu nebo po přijetí a odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako o celku.

V této chvíli nechci být arbitrem v tomto sporu, protože nejsem přesvědčena, že to dokáži. V tuto chvíli navrhuji následující postup.

Pan poslanec Kühnl si přeje vystoupit.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, trvám na tom, že se jedná o dvě zcela odlišná usnesení, nikoli o jednotlivé části jednoho a téhož usnesení, z důvodů, o nichž jsem zde hovořil. Nemyslím si, že se musíme dále zdržovat, dejme hlasovat o mé námitce, která zní, že usnesení, které je podle zákona o České televizi, je již definitivně odhlasováno, a hlasujeme pouze o sedmi částech. Pojďme o tom hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsem přesvědčena, že postup, aby o této věci rozhodla sněmovna, je postupem správným. Dám ještě slovo přihlášenému místopředsedovi Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bývá zvykem při jednání této Poslanecké sněmovny, že existuje-li námitka, existuje-li rozpor, jak interpretovat zákon o jednacím řádu, nechá se o takovéto námitce hlasovat. V tuto chvíli musím sdělit, že zásadně nesouhlasím s tím, abychom o takovéto námitce hlasovali, neboť zákon o jednacím řádu v tomto smyslu hovoří zcela jasně.

Apeluji na všechny poslance této Poslanecké sněmovny, kteří chtějí dodržet nejen literu zákona, ale také ducha zákona, aby v žádném případě této námitce nevyhověli, protože by to bylo protizákonné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se pan poslanec Pleva, potom dám hlasovat.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, domnívám se, že Poslanecká sněmovna jedná podle zákona o jednacím řádu. Pokud pan poslanec Kühnl vznáší námitku Poslanecké sněmovně na základě nejasnosti jednacího řádu, měl by uvést, na základě kterého paragrafu jednacího řádu žádá, aby toto hlasování bylo samostatné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, uvedla jsem konkrétní řád(?) jednacího řádu a konstatuji jako předsedající schůze, že podle tohoto ustanovení námitku vznést lze.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 26 a dávám hlasovat o námitce pana poslance Kühnla. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 39 a 92 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že námitce nebylo vyhověno, budeme hlasovat o všech přijatých návrzích jako o celku, a to v 0.32 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP