(0.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Paní poslankyně a páni poslanci, zaujměte svá místa, abychom mohli hlasovat. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Prosím všechny, aby se zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Vzhledem k tomu, že námitce pana poslance Kühnla nebylo vyhověno, nezbývá nám nic jiného, než hlasovat o všech pozměňovacích návrzích tak, jak byly přijaty. (Reakce na poznámky ze sálu:) Já jsem řekla o všech pozměňovacích návrzích tak, jak byly přijaty.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já si dovolím tedy přečíst všechna usnesení, tak jak byla přijata, sestavená do čtyř římských bodů podle toho, jestli Poslanecká sněmovna žádá, konstatuje apod.

I. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, jsouc si vědoma své odpovědnosti za činnost Rady České televize, jež jí vyplývá ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 4 odst. 3,

1. vyzývá Radu ČT, aby neprodleně učinila kroky nezbytné k obnovení vysílání veřejnoprávní televize a zejména k obnovení úplného, objektivního, všestranného a vyváženého zpravodajství;

2. požaduje za nezbytnou podmínku řešení nastalé krize v České televizi okamžité odstoupení Jiřího Hodače z funkce generálního ředitele České televize. Pokud Jiří Hodač z funkce generálního ředitele České televize neodstoupí, vyzývá Radu České televize, aby na svém zasedání dne 8. 1. 2001 Jiřího Hodače z funkce generálního ředitele České televize odvolala;

3. žádá Radu České televize, aby zajistila veřejnou průhlednost financování České televize, včetně forenzního auditu;

4. zavazuje se bezodkladně projednat takovou novelu zákona o České televizi, která lépe než současné znění zákona zajistí, že členové Rady ČT budou voleni tak, aby v Radě ČT byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy a aby nemohlo vyvstat podezření, že Rada ČT neplní svou funkci orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programu České televize.

II. Poslanecká sněmovna žádá

1. Radu ČT, aby neprodleně iniciovala provedení vyšetřovacího auditu hospodaření ČT, a to od roku 1992 až do současnosti, s tím, že závěry tohoto auditu předloží Poslanecké sněmovně nejpozději do 90 dnů;

2. všechny politiky a především ústavní činitele, aby respektovali princip právního státu, principy parlamentní demokracie a nezávislost České televize a upustili od zasahování do vnitřních věcí České televize zejména tím, že otevřeně nabádají k nedodržování zákonů, což je hrubé porušení slibu ústavního činitele.

III. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že generální ředitel České televize byl jmenován v souladu se zákonem o České televizi.

IV. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno paragrafem 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ještě pan místopředseda Langer chce k tomu něco říci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se přiznám, že trochu nerozumím té logice členění na římské jedna, dva, tři, čtyři. Myslím si, že návrh by měl obsahovat pouze dvě římské - I. s tím návěstím, tak jak to bylo podle návrhu usnesení poslaneckého klubu ČSSD, II. všechna zbývající usnesení, tak jak - bez toho návěstí - byla přijata. Myslím si, že to přesně odpovídá logice, neboť v II. se shrnují všechna usnesení, která buď byla navržena a přijata na výboru, buď byla navržena a přijata tady na plénu Poslanecké sněmovny od různých navrhovatelů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já konstatuji, že jsem se pokusil oddělit od sebe ty části, kde Poslanecká sněmovna žádá nebo konstatuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Mám chápat návrh pana poslance Langera jako návrh k proceduře, tak jak ji navrhl pan poslanec Talíř? (Poslanec Langer sděluje z místa, že jako jiný návrh.) Dobře. Budeme tedy rozhodovat o tom, jestli to budou I. a II., nebo I. až II.

Já tedy dám nejprve hlasovat o protinávrhu pana poslance Langera. Pokud tento návrh projde, bude úprava návrhu usnesení I. a II., pokud neprojde, dám hlasovat o té podobě, jak ji navrhl pan zpravodaj Talíř.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 27 a ptám se, kdo je pro protinávrh pana poslance Langera. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 68 a 41 bylo proti.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že budeme postupovat podle návrhu usnesení, jak jej sestavil z již přijatých usnesení pan zpravodaj Talíř.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 28 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 98 a 62 bylo proti.

 

(Reakce na potlesk a na to, že poslanci vstávají a hodlají opustit sál:) Prosím, konstatuji, že jsme zatím hlasovali o proceduře. Prosím, všichni na svá místa, budeme hlasovat ještě jednou. Já jsem řekla, že hlasujeme o proceduře, jak ji navrhl pan poslanec Talíř. Nelze to vydávat za jiné usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP