(9.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 31. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu schůze, jak byl písemně předložen.

Zahájil jsem hlasování a ptám se kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 174 poslanců 169 hlasovalo pro a nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

Před projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 813, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

I o tomto tématu otevírám rozpravu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

Návrh usnesení je: Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění ony tři zákony, ve zkráceném jednání.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 175 poslanců 141 hlasovalo pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Proto se nyní dostáváme k prvnímu bodu našeho pořadu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání

 

Předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Připomínám všem, že ve zkráceném jednání se prvé čtení návrhu zákona nekoná.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, k přípravě tohoto návrhu zákona přistoupilo Ministerstvo kultury v souladu s plánem legislativních prací vlády, a to na rok 2000. Hlavním cílem návrhu zákona je věcná precizace a změna některých ustanovení, stávajících zákonů o České televizi a Českém rozhlasu, jejichž nedokonalost byla v minulosti opakovaně předmětem poslanecké kritiky.

V daném prostoru a čase získal zákon, který by zřejmě jinak prošel sněmovnou bez povšimnutí, nebývalé důležitosti a v kontextu s událostmi v České televizi se jeho přijetí stalo jednou z jeho podmínek řešení probíhající krize. Když jsme se loni v dubnu sešli na první konzultační schůzce nad tímto zákonem, nenapadlo nás, že jeho projednávání bude spojeno s těmito dramatickými událostmi.

Zdůrazňuji ale při této příležitosti znovu, že již loňského roku, nezávisle na jakýchkoliv tlacích, začala vznikat za spolupráce legislativců Ministerstva kultury, nezávislých mediálních právníků, zástupců vedení České televize a Českého rozhlasu, zástupců profesních organizací a zaměstnanců České televize, ale také za aktivní spolupráce některých poslanců novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu, která byla po připomínkách široké odborné veřejnosti zpracována s výjimkou přechodného ustanovení do podoby, která vám byla, vážené paní a pánové, předložena v podobě poslaneckého tisku, který máte před sebou.

Důležité je připomenout, že se na konečné podobě novely zákona výrazně v té době podíleli i poslanci, kteří dnes zákon odmítají. Politizace problému tedy, bohužel, posunula návrh zákona do úplně jiné roviny. Proto považuji za důležité sdělit, že již od začátku přípravy zákona si vláda vytkla za cíl připravit novelizaci zákona o České televizi a Českém rozhlasu tak, aby tato novela maximálně odpolitizovala veřejnoprávní služby českých médií. Docílit tohoto odpolitizování je možné jedině takovou volbou rady, která by kromě kandidatury skutečných osobností zajistila také jejich nezávislost na politických stranách.

Od samého začátku jsme v této souvislosti upřednostňovali v pracovní skupině volbu z více subjektů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP