(9.30 hodin)

(pokračuje Talíř)

Nicméně chci konstatovat, že výbor se nakonec dobral k nějakému stanovisku a návrhu, který předložil Poslanecké sněmovně.

Vzhledem k tomu, že ale hektičnost projednávání této předlohy odpovídala této době, dovoluji si upozornit na několik chyb, které se v tomto tisku objevily. Prosím, abyste svoji pozornost soustředili na stranu tři příslušného usnesení, na odstavec tři, na písmeno c) a poslední větu tohoto písmene, kde je uvedeno: "a ten, kdo nesplňuje požadavky podle zvláštního zákona". Já chci říci, že opravdu nebylo úmyslem předkladatele, kterým byl v tomto případě kolega Pleva, navrhnout, aby členy rady mohli být zvoleni ti, kteří nesplňují podmínky zvláštního zákona. Tam se chybně objevilo to "nesplňuje". Musí tam být "splňuje".

Zároveň na straně 4 v bodě 17 chybí část.

Já bych poprosil všechny, kteří předkládali tato usnesení, aby se ještě jednou podrobněji podívali a případně v podrobné rozpravě v případě rozporu přednesli znovu svůj pozměňovací návrh. Jsem upozorňován, že jsou tam ještě další záležitosti, které by byly třeba upřesnit. Znovu se odvolávám na to, co jsem řekl, a prosím kolegy, aby tam, kde je nepřesně návrh uveden, ho znovu přednesli v podrobné rozpravě, aby mohl být hlasován v tom správném znění. To je také důvod, proč, až já přednesu v podrobné rozpravě tento návrh usnesení výboru, k hlasování budu požadovat, abychom o jednotlivých ustanoveních výborů hlasovali odděleně, abychom o návrhu nehlasovali jako o celku, ale o jednotlivých usneseních výboru samostatně.

Zároveň ale se výbor usnesl o jedné záležitosti, o které jsem povinen informovat hned na začátku projednávání. Usnesl se na tom, že doporučí Poslanecké sněmovně, aby byla z vládního návrhu předlohy zákona vypuštěna celá část druhá. Pro vaši informaci - část druhá se týká Českého rozhlasu.

My jsme po poměrně obšírné rozpravě dospěli k tomu, že ve stavu legislativní nouze není nutné projednávat změny zákona o Českém rozhlasu, i když jsou argumenty i pro to, abychom projednávali obě novely symetricky. Nicméně - doporučení výboru zní, aby z navrhované vládní předlohy byla vypuštěna část druhá, tudíž abychom se ani na dnešním jednání nezabývali touto druhou částí a projednávali pouze část první, to znamená zákon o České televizi a příslušné změny tohoto zákona.

Já považuji tím svou zpravodajskou zprávu o průběhu jednání výboru za vyčerpanou. Jenom na samý závěr bych si dovolil upozornit - a byl jsem požádán kolegy, abych tak slovně učinil k výzvě - abychom se nedostali do podobné situace, ve které jsme se ocitli my, abychom projednávali ten zákon věcně, abychom se v rozpravě, která se povede, soustředili opravdu na věcné problémy, abychom se nedostali případně do časové tísně. Doporučením našeho výboru směrem ke sněmovně je také návrh lhůty, do které by sněmovna měla projednat tento tisk. Doporučujeme sněmovně, aby tato lhůta byla ukončena dnešního dne ve 23.00 hodin.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi za jeho zpravodajskou zprávu. Já jsem sice informován o tom, že kulturní výbor nestačil předat, předložit a přijmout svou zprávu do termínu, který jsem vyhlásil, ale protože jsem se v posledních dvou týdnech o lecčems poučil, poučil jsem se také o základech právního řádu, tak jsem pochopil, že duch zákona je něco podstatně důležitějšího než litera zákona. A protože nepochybně duchem zákona bylo, abychom tuto věc schválili, tak je mi lhostejné, že jste o několik minut netrefili 24.00 hodin 10. ledna. Takže myslím není důvod, abych já bazíroval na této věci. Ale - je to obohacení světové právní teorie v každém případě.

Paní místopředsedkyně Buzková se ještě před zahájením rozpravy přihlásila do jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, jménem poslaneckého klubu sociální demokracie navrhuji, aby podle § 99 odst. 7 rozhodla sněmovna o tom, že upouští od obecné rozpravy ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní místopředsedkyně toto navrhla. Chce někdo… Pan předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, já považuji tento návrh za silně nekorektní. Vzhledem k tomu, že ve zkráceném jednání se nekoná první čtení a řada věcí je potřeba odůvodnit nejen u jednotlivých paragrafů, ale zákona jako celku, je podle mého soudu nesmyslné jednat pod tlakem. Klub KSČM je zásadně pro obecnou i podrobnou rozpravu a jsme ochotni redukovat v obecné rozpravě naše vystoupení na jedno zásadní vystoupení zástupce klubu, případně, řekl bych, jedno krátké další vystoupení, pokud by existoval nějaký velký rozpor v Poslanecké sněmovně. Ale bez obecné rozpravy si tento zákon, tento důležitý zákon, nemohu dovolit odsouhlasit.

Přeci zásadní výhradou pro celé jednání byla rychlost jednání rady. Takže mi tady se stejnou rychlostí budeme dělat špatný zákon, který za půl roku budeme předělávat. To snad nikdo nechce.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že bychom tím stejně nic nezískali, protože každý, kdo by přišel se svým pozměňovacím návrhem, by ho podrobně obhajoval a vysvětloval. A myslím si, že výsledná změna by byla nulová.

Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já rovněž považuji ten návrh za nepříliš fér, nicméně dodávám, že ho považuji za zbytečný, neboť na programu této schůze jsou dva body. Jedním je projednávání vládního návrhu novely zákona o České televizi, druhým bodem je situace v České televizi. Takto koncipovaná schůze myslím dosti dobře umožňuje řídícímu schůze odlišit to vystoupení, které se v prvním případě netýká novely zákona o České televizi, od obecného politického vystoupení, které by mělo patřit k tomu druhém bodu.

Já bych chtěl velmi apelovat na všechny kolegy - i z klubu sociální demokracie, který tento návrh podává - aby v tomto případě, projednáváme-li tento návrh zákona v legislativní nouzi, neomezovali obecnou rozpravu, na kterou by měl mít každý z poslanců tohoto zákonodárného sboru nárok.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem chtěl dát hlasovat, ale jestli chcete ještě přesvědčit někoho z hlasujících poslanců o vaší pravdě, tak prosím.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Protože není rozprava, nemohu, pane předsedo, nikoho přesvědčovat, já jenom vznáším procedurální námitku proti návrhu kolegyně Buzkové. Domnívám se, že paní kolegyně není tou oprávněnou, která je způsobilá takový návrh podat.

Paragraf 99 mluvící o stavu legislativní nouze hovoří v odst. 3 o tom, že výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu obecná rozprava. Odst. 7 samozřejmě logicky na to navazuje a říká, že Poslanecká sněmovna o takovém návrhu může rozhodnout. Ale jestliže v odst. 5 je, že to navrhuje výbor, ale ten to neučinil, tak potom kolegyně Buzková nemůže nahradit návrh výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan předseda klubu ODS Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, za prvé bych chtěl jménem klubu ODS prohlásit, že nepovažujeme za rozumné, aby se v rámci obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona opakovala obecná rozprava, která tu proběhla minulý týden. Nemáme ani v záměru takovouto rozpravu z naší strany jakýmkoli způsobem napodobovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP