(Jednání pokračovalo ve 13.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, polední přestávka, která je již v této době přetažena o devět minut, skončila, a dovolte mi, abych zahájil odpolední jednání.

Před polední přestávkou jsme skončili obecnou rozpravu - předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý si vyžádal čas na schůzku klubu. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám několik desítek písemných přihlášek. Jako první je přihlášen pan poslanec Vilém Holáň, připraví se místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předkládám návrh na jinou konstrukci a volbu Rady České televize. Své pozměňovací návrhy vztahuji k pozměňovacím návrhům výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tisk 813/1. K bodu 7 § 4 odst. 1 věta třetí zní:

"Šest členů rady volí Poslanecká sněmovna na návrh politických stran v ní zastoupených. Devět členů jmenují organizace, sdružení a instituce představující významné kulturní, regionální, odborové, náboženské, školské, vědecké a jiné veřejné zájmy."

V § 4 se nahrazuje odst. 2 odstavcem novým, který zní:

"Sdruženími, organizacemi a institucemi podle odst. 1 jsou: Akademie věd, Konference rektorů vysokých škol, Konfederace odborových svazů, Hospodářská komora, Agrární komora, Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference, Veřejný ochránce práv, Syndikát novinářů. Každé z uvedených sdružení, organizací a institucí jmenuje jednoho člena rady."

V bodu 8 téhož tisku, § 4 odst 4 se mění první věta:

"Členové rady jsou voleni z kandidátů navržených podle odst. 1 a 2, a to na funkční období šest let." Pak věta pokračuje, jak byla napsána v tisku.

Důvodem a cílem mého návrhu je, aby se členy rady kromě lidí s autoritou odvozenou z politické vůle a z politické volby mohli stát i lidé s autoritou získanou v jiných oblastech lidských aktivit, než je politika.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, ale chtěl bych požádat kolegy ze svého mateřského poslaneckého klubu, aby se uklidnili - stenozáznam potom skutečně neslyší, co řečník ve sněmovně vykládá. Děkuji. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Vilém Holáň: Tohoto cíle bylo lze dosáhnout i odpovědnou volbou podle původních pravidel, ale praxe ukazuje, že s přibývajícím časem pravděpodobnost dobré volby se zmenšuje. Proto hledáme pravidla, která by tuto pravděpodobnost zvýšila. Je možné, že přijetí takového řešení bude asi vyžadovat delší diskusi a delší čas, než který poskytuje režim legislativní nouze. Přesto ho předkládám, aby se začala vážná varianta diskusí kolem tohoto způsobu návrhu.

Návrh je svým způsobem kompromisní, protože umožňuje zvolit jak členy podle politické vůle, tak členy, kteří reprezentují některé z významných institucí. Pro případ odvolání rady by nicméně byla zachována stávající kritéria, která by nečinila rozdílu mezi těmi, kteří byli zvoleni v Poslanecké sněmovně, nebo jmenováni reprezentativními institucemi.

Zbývající mé čtyři návrhy se týkají regionálních studií. Ve všech případech běží jen o upřesnění a v jednom případě o rozšíření činností a úkolů, které regionální studia vykonávají.

První případ. V § 1 odst. 1 nahradil by se starý text tímto textem: "Zřizuje se Česká televize. Jejím sídlem je Praha."

Druhý bod. V § 1 odst. 2 se přidává třetí věta, která zní: "Česká televize se zapisuje do obchodního rejstříku."

Třetí bod - § 12 odst. 1 zní:

"Studia

Organizačními složkami České televize jsou Studio Brno a Studio Ostrava, případně studia zřízená na základě § 9 odst. 8 tohoto zákona. Studia se jako organizační složky podniku zapisují do obchodního rejstříku."

Poslední návrh - § 12 odst. 3 zní: "Studia se podílí na plnění úkolů veřejné služby Českou televizí vlastní činností v rozsahu podle § 2 odst. 2 tohoto zákona."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Než dám slovo panu poslanci Langerovi, požádal o slovo zpravodaj tohoto bodu pan poslanec Talíř. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji. Požádal jsem o slovo, abych mohl formálně přednést návrh, který projednal náš výbor, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své schůzi. Všichni ho máte rozdaný pod číslem tisku 813/1. Dovolím si jenom upozornit na věci, které jsou legislativně technického charakteru a které byly špatně uvedeny při přepisu tohoto výboru.

První tato úprava se týká bodu 6 tohoto usnesení, kde legislativa upozorňuje na to, že vzhledem k dalšímu textu pozměňovacích návrhů, zejména přechodných ustanovení, je třeba opravit slovo "podat" slovem "předložit". Dále jsou tam slova "podání" a "předložení".

Pokud jde o bod 12 a 16, tam mě již upozornil pan místopředseda sněmovny Langer, že je tam chybně uvedeno slovo "statut", má být nahrazeno slovem "kodex", dále v bodu 18 vypadla dvě slova - na konci je třeba doplnit slova "či záznamů".

Zároveň k bodu 27, což vyplývá z návrhu, který byl předložen, je třeba legislativně formálně lépe uvést návětí . Proto navrhuji, aby toto návětí znělo:

1. Návětí části třetí zní: "Zákon č. 90/1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., se mění takto:".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP