(14.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Současně - a na to bych velmi rád upozornil - se nezřizuje nový orgán, který by s sebou nesl riziko dvojího řízení, riziko dvojího ovlivňování, dvojí komunikace směrem k managementu České televize, neboť všechny výstupy dozorčí rady jsou určeny výhradně pro správní radu České televize a ta jediná je oprávněná je případně přenášet směrem k managementu. Výstupy, které zpracuje dozorčí rada, jsou předávány správní radě a ta jediná je potom oprávněna je předkládat Poslanecké sněmovně a zpovídat se z toho Poslanecké sněmovně.

Jsem přesvědčen, že tento krok je nezbytný, neboť fakta, která jsou k dispozici, jasně říkají na jedné straně správnost vykročení vládního návrhu, když říkají, že je potřeba se důsledněji než v minulosti zabývat kontrolou hospodaření, ale na druhé straně jsem stále přesvědčen, že vládní návrh zůstává kdesi na půli cesty. Jsem přesvědčen, že kdyby existovala takto zřízená dozorčí rada České televize, nebylo by možné např. to, aby jenom sekretariát generálního ředitele České televize čítal celkem 22 pracovníků, přičemž mzdové náklady za 9 měsíců minulého roku na jenom takovýto sekretariát generálního ředitele dosáhly výše 16,5 mil. Kč. Mimořádné mzdové náklady na takovýto sekretariát dosáhly výše 3 mil. korun. Náklady na reprezentaci dosáhly prakticky více než čtvrt milionu korun. Myslím si, že pokud by existovala takto koncipovaná dozorčí rada, zřejmě by nebyl možný nákup dvou luxusních automobilů, které byly vyrobeny na zakázku generálního ředitele v hodnotě téměř 2,5 mil. Kč. Myslím si, že kdyby existovala takto koncipovaná dozorčí rada, asi by nebylo možné, aby zakázka na digitální propojení studií České televize po celé České republice v objemu 420 mil. Kč byla udělena bez výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách, bez důsledné kontroly toho, zda takováto zakázka ve výši 420 mil. Kč byla skutečně správně vyhodnocena, zda byl vybrán ten nejlepší, který se o ni ucházel. Kdyby existovala takto koncipovaná dozorčí rada, myslím, že by nebylo možné, aby technický controlling České televize byl zajišťován prostřednictvím soukromé firmy, aniž by byla vybrána na základě zákona o zadávání veřejných zakázek. Náklady této soukromé firmy, celé této činnosti ročně by nedosahovaly určitě 4 mil. Kč, a to právě proto, že tato činnost je prováděna paralelně prostřednictvím odborného úseku České televize vlastními zaměstnanci. Myslím si, že kdyby existovala dozorčí rada takto koncipovaná, nebylo by možné tak jako v minulosti nakládat s nemovitostmi tak, jak s nimi Česká televize nakládala. Prodávala budovu České televize v Jindřišské ulici za cenu myslím přinejmenším neobvyklou. Prodej nemovitosti na Senovážném náměstí- opět za cenu velmi neobvyklou. Asi by nebylo možné bez postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek realizovat investici, která ve svém důsledku dosáhla výše 500 mil. Kč - to je ta výstavba budovy OPC. Pro vaši zajímavost - nárůst konečné ceny oproti té původní - smluvně kontrahované - byl o 200 mil Kč. Jestli rozumíte těmto číslům, nárůst oproti původně kontrahované ceně dosáhl výše 200 mil. Kč. Jenom mimořádné náklady na opravu této investice nebo této budovy v letošním rozpočtu by měly dosáhnout cca 40 mil. Kč. Potom se ptáme, jaká ta investice byla, zda skutečně byla správně realizována, zda skutečně všechno proběhlo tak, jak má být. Myslím si, že dozorčí rada by nepochybně vnesla světlo do zakázky opláštění starých budov České televize. Opět zakázka ve výši 68 mil. Kč bez postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Kolegové, slyšíte správně, zakázka ve výši 68 mil Kč bez tohoto postupu podle tohoto zákona, v okamžiku, kdy každý starosta sebemenší obce, každý pracovník toho sebemenšího úřadu musí postupovat důsledně podle zákona o zadávání veřejných zakázek, chce-li nakoupit službu nebo něco takového ve výši přesahující 100 tis Kč. Mohl bych hovořit o tom, jak se navýšily náklady na daňové poradenství a audit, kdy oproti původně kontrahované ceně Kč 2000/hod. je nyní kontrahováno Kč 3000/hod. za tu samou činnost, která byla předtím poskytována. A mohl bych hovořit také o finanční podpoře, která nepatří České televizi, ale přesto je poskytována - a to je kompletní krytí nákladů například Nadace Miloše Havla, čímž nezpochybňuji smysluplnost této nadace, ale zpochybňuji spíše smysluplnost financování takovéto instituce z prostředků koncesionářů. A úplně něco podobného v případě nadace Člověk v tísni. Vůči těm dvěma posledním institucím nechci říkat žádné kritické slovo, jenom vznáším otázku a byl bych rád, kdybychom o ní diskutovali nebo kdyby o ní diskutovala právě takto koncipovaná dozorčí rada - zda je Česká televize tou institucí, která má z peněz koncesionářů činnost těchto - možná bohulibých - institucí podporovat.

Já vás velmi prosím, abyste se seznámili důsledně s tím návrhem na zřízení dozorčí rady. V písemné podobě návrh předávám panu ministrovi. Moc vás žádám, pokud nám skutečně jde o to, aby se skutečně jednou provždy zprůhlednilo hospodaření České televize, abychom my, kteří se odpovídáme koncesionářům za to, že jim ukládáme povinnost platit koncesionářské poplatky, jsme udělali opravdu maximum pro to, abychom věděli, že s těmi penězi se nakládá skutečně hospodárně. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. S faktickou se přihlásil pan ministr Dostál, poté s přednostním právem vystoupí předseda sněmovny pan Václav Klaus.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, já samozřejmě nebudu v žádném případě zpochybňovat názor, který říká, že by Česká televize a její hospodaření měly být kontrolovány, a důsledně kontrolovány a velice moc kontrolovány. To je všechno v pořádku, co pan místopředseda Langer říkal. Leč v rámci korektnosti - pane místopředsedo sněmovny, buďte tak hodný, vaším prostřednictvím bych chtěl sdělit panu místopředsedovi jinému, tedy panu Langerovi, že přece jako právník ví, že Česká televize, bohužel - zdůrazňuji bohužel - nebyla zařazena v zákonu o zadávání veřejných zakázek; tedy jinými slovy: Česká televize neporušovala vůbec žádný zákon, když zákon o zadávání veřejných zakázek nerespektovala.

Pobouření v sále chci uklidnit tím, že česká vláda přijala před 14 dny zákon o zadávání veřejných zakázek, kde Českou televizi zařadila. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. S faktickou se přihlásil také ještě jednou pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, já nechci zdržovat jednání sněmovny. Chtěl bych jenom upřesnit v reakci na vystoupení pana ministra kultury, že já jsem v žádném případě neřekl, že Česká televize porušovala zákon. Říkal jsem jenom, že to, co jsem zmiňoval, se dělo za existence kontrolního orgánu zvaného Rada České televize a že předpokládám, že kdyby existoval skutečně na této Radě České televize nezávislý kontrolní orgán zvaný dozorčí rada České televize, tak by k takovémuto postupu nikdy nemohlo dojít. Toto byla podstata mého sdělení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Slova se ujme předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus, připraví se Miroslav Beneš.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, my jsme dlouho diskutovali o tom, jestli máme mít obecnou a podrobnou rozpravu. Já jsem svůj názor vyjádřil v obecné rozpravě, a proto teď neřeknu nic jiného než konkrétní pozměňovací návrh, oprostím se od toho, abych znovu argumentoval - jak to bohužel dělala řada mých předřečníků.

Předkládám sněmovně k projednání pozměňovací návrh k § 4 odst. 2, který zní následujícím způsobem: "Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně občané a dále organizace, sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, školské, vědecké, ekologické, etnické a jiné zájmy."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Slova se ujme pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Petr Mareš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP