(14.20 hodin)

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o České televizi. Upozorňuji pana zpravodaje, že jsme zřejmě měli hlasováním rozhodnout, že nebudeme projednávat vládní návrh zákona o Českém rozhlasu. Podle mého názoru jsme tak měli rozhodnout a poprosil bych, abychom tak učinili. Nyní tedy vlastní pozměňovací návrh:

Za prvé: § 4 odst. 1 číslovku 15 nahradit číslovkou 14.

Za druhé: § 4 odst. 1 text "volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen Poslanecká sněmovna)" se nahrazuje textem "volí občané krajů".

Za třetí: § 4 odst. 2 text "předkládají Poslanecké sněmovně" se nahrazuje "předkládají okresnímu úřadu v sídle kraje".

Za čtvrté: § 4 odst. 2 nahradit "a" před slovem sdružení čárkou a doplnit před konec věty text "a občané kraje".

Za páté: § 4 odst. 4 číslovku 5 nahradit číslovkou 6.

Za šesté: § 4 odst. 5 text "Poslanecké sněmovně" na konci věty doplnit o text "Parlamentu České republiky (dále jen Poslanecká sněmovna)".

Za sedmé, a to je ten zásadní návrh - vložit nový § 14 ve znění:

Volba Rady

1. Členové Rady jsou voleni z kandidátů na základě tajných voleb na území kraje.

2. Volby v jednotlivých krajích se konají v den konání voleb do obecních zastupitelstev nebo krajů následovně:

a) v roce 2002 v kraji Karlovarském, Budějovickém, Brněnském, Zlínském a v hlavním městě Praze,

b) v roce 2004 v kraji Plzeňském, Jihlavském, Ostravském, Pardubickém a Libereckém,

c) v roce 2006 v kraji Olomouckém, Královéhradeckém, Ústeckém a Středočeském.

3. Volby se řídí příslušnými ustanoveními zákona o volbách - odkaz 5 na zákon č. 204/2000 Sb.

4. V příslušném kraji je zvolen ten kandidát, který získal nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.

Stávající paragrafy 14 a 15 se přečíslují na paragrafy 15 a 16.

Za osmé: Stávající § 14 odst. 1

1. Za první větu vložit větu "Mandát členů Rady zvolených Poslaneckou sněmovnou za kraje Karlovarský, Budějovický, Brněnský, Zlínský a hlavní město Prahu končí v den konání voleb do zastupitelstev obcí v roce 2002. Za kraje Plzeňský, Jihlavský, Ostravský, Pardubický a Liberecký v den konání voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004. Za kraje Olomoucký, Královéhradecký, Ústecký a Středočeský v den konání voleb do obecních zastupitelstev v roce 2006."

2. Ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a c) platí do zvolení členů Rady v kraji.

Chtěl bych jenom upozornit, že toto poslední ustanovení říká, že členové Rady nebudou odvolatelní politiky, protože nebudou jimi volitelní od té fáze, kdy si budou moci členy Rady zvolit občané.

Dovolte, abych vysvětlil i dva dotazy, které zazněly během obecné rozpravy. Tedy nejprve bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl vzkázat panu poslanci Mlynářovi, že Občanská demokratická strana neopouští svou preferenci zastupitelské demokracie. Chtěl bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci vzkázat, že i toto budou volby na základě zastupitelské demokracie a že v žádném případě z tohoto návrhu nelze naprosto překrouceně dovozovat, že Občanská demokratická strana přechází na demokracii přímou.

Za druhé dovolte, pane předsedající, abych vaším prostřednictvím vyřídil panu předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL Kasalovi, že náklady - jak by jistě poznal, kdyby byl přítomen při projednávání ve sněmovně - jsou jedině a pouze na tisk volebních lístků, což - a jistě ti, kteří vědí, kolik stojí černobílý tisk, mi dají za pravdu - jsou náklady srovnatelné se svoláním dvou mimořádných schůzí Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Abych ušetřil čas, o který jsem jednání zpozdil, předám to na disketě.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Předávám vaše poznámky jmenovaným poslancům, i když pan předseda Kasal zde není. Doufám, že nás poslouchá někde v kanceláři u obrazovky. Technickou poznámku má zpravodaj tohoto bodu pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já bych chtěl reagovat na slova kolegy Beneše. Není možné, abychom teď hlasovali o vypuštění části druhé. Je to jeden z pozměňovacích návrhů, který podává výbor, a musíme o něm hlasovat až v příslušném bodě hlasování o návrzích, které padly. Já už jsem ve své zpravodajské zprávě vyzval sněmovnu, aby diskutovala k části první, a činím tak opět.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji za sdělení. Hovořit bude pan poslanec Petr Mareš. Připraví se pan prof. Jičínský.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedo, členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl text svého pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh navrhuje následující změny v části první článku I.

Za prvé: Bod 3 zní:

Bod 3

V § 4 odst. 1 se ve větě první slova "tvorby a šíření programů" nahrazují slovem "činnosti", ve druhé se slovo "devět" nahrazuje číslicí "15" a věta třetí se nahrazuje touto větou: "Pět členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen Poslanecká sněmovna), pět členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen Senát) a pět členů jmenuje a odvolává prezident republiky tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy."

Za druhé: Bod 4 zní:

Bod 4

V § 4 se za odst. 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, školské, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, a to vždy pouze jednomu z orgánů uvedených v odst. 1 s tím, že tuto skutečnost současně písemně oznámí zbývajícím dvěma orgánům.

(3) Členem Rady může být zvolen nebo jmenován občan České republiky, který je

a) způsobilý k právním úkonům,

b) má trvalý pobyt na území České republiky,

c) je bezúhonný, za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

Za třetí: Bod 5 zní:

Bod 5

V § 4 odst. 4 větě první se za slovo "jsou" vkládají slova "z kandidátů navržených podle odstavce 2", za slovo "voleni" se vkládají slova "nebo jmenováni". Ve větě třetí se za slovo "voleni" vkládají slova "nebo jmenováni", tečka na konci věty se nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tyto členy Rady volí nebo jmenuje ten z orgánů uvedených v odst. 1, který zvolil nebo jmenoval člena Rady, jehož místo se uprázdnilo".

Za čtvrté: Bod 6 zní:

Bod 6

V § 4 odst. 5 zní:"Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni orgánu, který je zvolil nebo jmenoval."

Za páté: Bod 12 zní:

Bod 12

V § 6 odst. 1 písm. b) zní:

b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce orgánu, který člena Rady zvolil nebo jmenoval.

Za šesté: Bod 13 zní:

Bod 13

V § 6 odst. 1 písm. d) zní:

d) dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení nebo jmenování do funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP