(14.30 hodin)

(pokračuje Mareš)

Za sedmé: Bod 14 zní: bod 14 - v § 6 odst. 2 a 3 znějí:

(2) orgán, který člena rady zvolil nebo jmenoval, jej z funkce odvolá

a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5,

b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost a nestrannost při výkonu funkce člena Rady,

c) nevykonával-li po dobu více než tří měsíců svou funkci.

(3) Poslanecká sněmovna může se souhlasem Senátu a prezidenta republiky Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené tímto zákonem nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti České televize nebo výroční zprávu o hospodaření České televize.

Za osmé: Bod 23 zní: bod 23 - v § 8 odst. 2 zní:

(2) Rada předkládá Poslanecké sněmovně, Senátu a prezidentu republiky výroční zprávu o činnosti České televize do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a výroční zprávu o hospodaření České televize do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Tyto výroční zprávy musí být nejpozději do tří dnů ode dne schválení Radou uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve stejném paragrafu, tedy osmém, se vkládá nový odst. 4, který zní:

(4) Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání televizních pořadů.

Dámy a pánové, protože jsem nevystupoval v obecné rozpravě, dovolte mi velmi stručně zdůvodnit můj pozměňovací návrh. Jak jste si jistě všimli, je to pozměňovací návrh, který diverzifikuje orgány, které budou - by měly napříště volit Radu České televize, a předpokládám, že i ostatní mediální rady. Chci věřit, že jsme se zde sešli skutečně proto, abychom hledali způsob, jak odpolitizovat mediální rady. Chci věřit tomu, že slova o jejich odpolitizování nejsou pouze prázdnými hesly, kterými se snažíme reagovat na současnou situaci. Jsem si zcela jist, že cestou k odpolitizování není návrh, který zde zazněl, tedy návrh na to, aby Radu České televize volili všichni občané této země. Je to poněkud zvláštní postup, který nás jistě všechny překvapil ze strany poslanců, kteří do této doby přistupovali k podobným řešením, jako je referendum, přímá demokracie s opatrností a nedůvěrou mně zcela pochopitelnou a také vlastní. Naopak domnívám se, že cestou k té tolik opakované, tolik frekventované depolitizaci rad je právě způsob, který navrhuji. Je to způsob, který vychází z tradičního myšlení o parlamentní demokracii, z tradičních postupů, které se už po staletí používají ve vyspělých demokraciích, vytvoření systému funkční zastupitelské demokracie. I to jsou slova, která v horkých diskusích posledních dvou tří týdnů zaznívala velice často, především z jedné části lavic této Poslanecké sněmovny.

Dámy a pánové, jak jistě víte, způsob, který se nazývá check and balance (?) - způsob protichůdnosti, protichůdných pravomocí jednotlivých institucí demokratického systému - je způsob, ke kterému demokracie, ke které se hlásí především liberálně konzervativní politici, dospěla již dávno, a který se také osvědčil. Přesně to je způsob, který navrhuji uplatnit při snaze, aby nebylo možné ovládnout jednou politickou silou, jednou politickou stranou, jedním myšlenkovým směrem některou z našich mediálních rad. Proto vřele doporučuji tento způsob přijmout.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Avizovaný příspěvek pana poslance Jičínského se stahuje, protože tento problém vyřešil již ve své zpravodajské zprávě pan poslanec Talíř.

Pane poslanče, promiňte, jsou tu dvě technické poznámky - pan poslanec Beneš a pan poslanec Zahradil.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi se omlouvám. Dovolte, abych ještě jednou zopakoval to, co jsem předtím vzkazoval panu poslanci Mlynářovi, nyní panu poslanci Marešovi. ODS neopouští své zastávání zastupitelské demokracie. Naopak, přímá volba rady je formou zastupitelské demokracie, nikoliv demokracie přímé. Tolik k těmto poznámkám. Poprosil bych, aby i ministři v této jednací síni se chovali dostatečně důstojně, obzvláště když si to tato situace vyžaduje.

Další poznámka - jenom opakuji. Velmi mě mrzí, když ti politici, kteří říkají, že stávající systém umožňuje politickým stranám do systému zasahovat, vytvářejí iluzi, že nový systém, ať už bude v jakékoliv jiné podobě, to neumožní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Zahradil, připraví se pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji vám, pane předsedající. Já myslím, že jedna myšlenka, kterou vyslovil pan kolega poslanec Mareš, stojí za zopakování a stojí za to, aby nezapadla v rámci jeho projevu, a stojí za to, aby si ji zapamatovali všichni, kdo eventuálně v tuto chvíli sledují - pokud se vůbec nějaký přenos z tohoto parlamentního zasedání koná. Pan poslanec Mareš řekl, že cestou k depolitizaci Rady České televize není - opakuji - není možnost, že by členy Rady České televize volili všichni občané, tj. všichni koncesionáři, platící koncesionářské poplatky, v nějakých přímých tajných volbách. Toto podle pana poslance Mareše není cesta k depolitizaci Rady České televize. To je skutečně výrok, který je natolik pozoruhodný, že stojí za to, aby byl zopakován a aby byl opakovaně připomínán.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Ještě s faktickou pan ministr Dostál. Pane poslanče, pan ministr dává přednost panu poslanci Marešovi.

 

Poslanec Petr Mareš: Já bych, pane předsedající, chtěl jenom vaším prostřednictvím poděkovat panu kolegovi za to, že zopakoval můj výrok. Já na něm trvám. Já si skutečně myslím, že to není reálná cesta k depolitizaci, že to je cesta k prodloužení situace, ve které jsme se dnes ocitli, že to je úmyslný pokus některých poslanců - já doufám, že ne dokonce některých politických stran - proces řešení té situace, té krize zablokovat. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já vám děkuji, pane poslanče Zahradile jménem pana poslance Mareše. Slova se ujme pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, já si beru slovo pouze proto, že až se budou schvalovat pozměňovací návrhy, budu říkat ano - ne. Tak abyste třeba znali důvod, když řeknu ne.

Nebudu se plést do politického sporu mezi ODS a čtyřkoalicí ve věci té či oné. Já bych chtěl jenom říci, že je o mně všeobecně známo, že jsem stoupenec jiné volby než jenom Poslaneckou sněmovnou - teď mluvím sám za sebe. Leč chtěl bych upozornit prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Mareše, že tzv. trojvolba prosím zvyšuje kompetence vlády ve věci Rady České televize. Ve své podstatě tato záležitost může způsobit, že vláda bude mít zcela zásadní vliv na volbu pěti členů z jednoho prostého důvodu, že pokud bude trojvolba, tedy trojvolba - jedno jmenování panem prezidentem republiky, tak to podléhá kontrasignaci pana premiéra, tedy vlády. Takže myslím si, že i v těchto souvislostech bychom měli tuto záležitost posuzovat.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Hovořit bude pan poslanec Jiří Vlach a připraví se pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já nebudu opakovat argumentaci pana kolegy Mareše ve věci odpolitizování Rady České televize. Předložím pozměňovací návrh pro případ, že by nebyla Poslaneckou sněmovnou schválena varianta, že bude voleno - nebo že návrhy budou přicházet třem zdrojům, které budou volit a jmenovat. Čili pro případ, že tento návrh nebude přijat, bych si dovolil dát následující pozměňovací návrh.

V § 4 odst. 1 se ve větě druhé slovo "devět" nahrazuje číslicí "osmnáct" a věta třetí se nahrazuje touto větou: "Devět členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen Poslanecká sněmovna) a devět členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen Senát)."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP