(14.40 hodin)

(pokračuje Vlach)

Tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Druhý bod. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnanecké, náboženské, školské, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, a to vždy pouze jedné z komor Parlamentu s tím, že tuto skutečnost současně písemně oznámí druhé komoře Parlamentu.

Další bod. V § 4 odst. 4 se v první větě za slovo "jsou" vkládají slova "z kandidátů navržených podle odst. 2". Ve třetí větě se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a doplňují se slova: "tyto členy Rady volí ta z komor Parlamentu, která zvolila člena Rady, jehož místo se uprázdnilo."

V § 4 odstavec 5 zní: Členové Rady jsou ve své činnosti odpovědni komoře Parlamentu, která je zvolila.

V § 5 odst. 1 písmeno b) zní: Dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce předsedovi komory Parlamentu, která člena Rady zvolila.

V § 6 odst. 2 zní: Komora Parlamentu, která člena Rady zvolila, jej z funkce odvolává - následuje text vládního návrhu. Odstavec 3 zní: Poslanecká sněmovna může se souhlasem Senátu Radu odvolat - následuje text vládního návrhu.

V § 7 odst. 2 se číslovka 10 mění na číslovku 12.

V § 8 odst. 2 zní: Rada předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu výroční zprávu o činnosti - pokračuje text vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Jaromír Talíř, připraví se pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážené kolegyně a kolegové, já si dovolím předložit pozměňovací návrh, který je v posloupnosti rozdělení institucí, které budou volit Radu České televize. Můj pozměňovací návrh se týká rozdělení kompetencí mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát. Můj pozměňovací návrh zní:

Za prvé: V bodě 3 se ruší dosavadní znění a nahrazuje se textem: V § 4 odst. 1 se v první větě slova "tvorby a šíření programu" nahrazují slovem "činnosti". Ve větě druhé se číslice 9 nahrazuje číslicí 15 a věta třetí se ruší a nahrazuje se takto: 9 členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen Poslanecká sněmovna) a 6 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen Senát), a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, sociální a kulturní názorové proudy.

Za druhé: V bodě 4 se ruší dosavadní znění a nahrazuje se textem: V § 4 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Návrh kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně a Senátu organizace a sdružení zastupující mládež, kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, školské, vědecké, ekologické, národnostní a jiné zájmy a dále církve a náboženské společnosti.

(3) Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který

a) je způsobilý k právním úkonům,

b) má trvalý pobyt na území České republiky,

c) je bezúhonný (za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno, nebo se na něho z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen),

d) splňuje některé další podmínky podle zvláštních právních předpisů (poznámka pod čarou - zákon 451/91 Sb.) .

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

K tomuto pozměňovacímu návrhu - v případě, že nebude přijat - podávám alternativní návrh, který zní: V § 4 odstavec 2 se slova "Poslanecké sněmovně" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovně a Senátu".

Za třetí: V bodě 6 se ruší dosavadní znění a nahrazuje se textem: V § 4 odst. 5 se slova "České národní radě" nahrazují slovy "Poslanecké sněmovně a Senátu".

Za čtvrté: V bodě 12 se ruší dosavadní znění a nahrazuje se textem: V § 6 odst. 1 písmeno b) zní: b) dnem bezprostředně následujícím po doručení písemně učiněného vzdání se funkce v případě člena, kterého volila Poslanecká sněmovna, předsedovi Poslanecké sněmovny, v případě člena, kterého volil Senát, předsedovi Senátu.

Za páté: V bodě 14 se v odstavcích 2 a 3 slova "Poslanecká sněmovna" nahrazují slovy v odstavci 2 "komora, která člena rady zvolila" a v odstavci 3 "Poslanecká sněmovna se souhlasem Senátu".

Za šesté: V bodě 23 se slova "Poslanecké sněmovně" nahrazují slova "Poslanecké sněmovně a Senátu".

Za sedmé: Tento pozměňovací návrh je k tisku 813/1, bod 8. V bodě 5 § 4 odst. 4 se v poslední větě slova "5 členů Rady" nahrazují slovy "3 členové Rady zvolení Poslaneckou sněmovnou a 2 členové Rady zvolení Senátem".

Za osmé: Za třetí část navrženou v tisku 813 (novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny, bod 27) se vkládá nová část, která zní: Část čtvrtá, změna zákona č. 107/99 Sb., o jednacím řádu Senátu. Zákon č. 107/99 Sb., o jednacím řádu Senátu, se mění takto:

1. V § 36 odst. 1 se za slova "imunitní výbor" vkládají slova "volební výbor".

2. Za § 41 se vkládá nový § 41A, který zní:

§ 41A volební výbor

(1) Pro účely volby členů Rady České televize (dále jen Rady) zřizuje Senát volební výbor, jehož členy volí ze senátorů podle zásady poměrného zastoupení.

(2) Výbor posoudí návrhy podané oprávněnými organizacemi a sdruženími a vybere z nich kandidáty v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, kteří mají být zvoleni. Výbor se při výběru řídí zákonem stanovenými podmínkami pro členství v příslušné Radě, posuzuje způsobilost kandidáta podílet se na plnění úkolů příslušné Rady.

(3) Podrobnosti postupu upraví Senát svým usnesením, kterým také určí, v jakém rozsahu se postup podle odstavců 1 a 2 použije (volební řád, příloha č. 2).

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Petr Pleva, připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů. Napřed dvě legislativně technická upozornění.

V usnesení výboru, jak jste ho obdrželi - tisk 813/1- , došlo na straně 4 ke dvěma tiskovým chybám, takže si dovolím na ně upozornit, aby bylo jasné, jaké znění výbor přijal.

Na straně 4 bod 12 v písm. d) místo "porušení statutu" patří "porušení kodexu" České televize.

Na téže straně bod 16, odst. 2 § 8 má být "dodržování tohoto zákona a kodexu České televize", nikoliv statutu.

To jsou legislativně technické poznámky ke znění, jak bylo přijato na výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP