(15.00 hodin)

(pokračuje Pleva)

Proto dávám pozměňovací návrh podmíněný tím, že neprojdou tyto návrhy, na změnu názvu zákona, který by zněl: "zákon o řešení krize v České televizi, kterým se mění zákon 483 atd.".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Václav Exner, připraví se pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, přednesu tucet pozměňovacích návrhů dílčího charakteru.

První se týkají usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 25 podle tisku 813/1. V bodě 3, který se týká § 2 odst. 2, se uvádí nové znění písm. b). Navrhuji za slovo "náboženských" vložit slova "nebo bezvěreckých".

Za druhé k bodu č. 7, který se týká nového znění § 4 odst. 2, za slovo "náboženské" vložit slova "a bezvěrecké".

Oba tyto návrhy se týkají toho, že návrh zákona obsahuje jenom preferování náboženských směrů nebo náboženských zájmů, avšak více než polovina našeho obyvatelstva aktivně nepraktikuje žádné náboženství, je bez náboženské víry, bez náboženského vyznání, a to je potřeba rovnoprávně promítnout do návrhu zákona.

Dále navrhuji rovněž k bodu 7, aby nové znění § 4 odst. 3 podle návrhu výboru bylo vypuštěno a ponecháno tak znění navržené vládou v tisku 813, které dostatečně splňuje kritéria pro to, aby občan mohl být zvolen členem rady.

Podobně navrhuji v bodě 16, aby nové znění § 8 odst. 3 bylo vypuštěno a ponecháno tak znění navržené vládou v tisku 813, jen s tou změnou, která je v tisku 813/1 navržena v bodě 17, tj. vypuštění zbytečné legislativní zkratky.

Navrhuji dále, aby bod 20 zněl: K bodu 24 v § 8A) odst. 10 doplnit za slovo "čtvrtletí" slova "vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí".

Zdůvodnění: Návrh výboru správně stanoví lhůtu, do které by měla být dána vždy aktuální zpráva o hospodaření České televize za určité čtvrtletí. Není to ale možné do desátého dne následujícího kalendářního měsíce po skončení čtvrtletí, neboť z předpisů týkajících se účetnictví je prakticky nemožné, aby v tak rozsáhlé instituci, jakou je Česká televize do této doby, bylo účetnictví za uplynulé čtvrtletí vůbec uzavřeno, natož aby mohlo být vyhodnoceno nějakým orgánem. Domnívám se, že zpřesnění této lhůty je v souladu s možnostmi, které zákon o účetnictví a jiná pravidla vytvářejí.

Za šesté navrhuji v bodě 23, který se týká § 9 odst. 11, změnu číslovky 6 na číslovku 7. Jde tady o to, že prozatímní ředitel nesmí činit úkony uvedené v odstavcích 6 - 8, avšak v odst. 6 nejsou žádné úkony, které by mohl činit generální ředitel České televize, a je proto zcela dostatečné stanovit, že nesmí činit úkony uvedené v odst. 7 a 8.

Další mé pozměňovací návrhy se týkají přímo vládní předlohy podle tisku 813. První se týká bodu 2 a navrhuji, aby v § 3 odst. 3 byla nahrazena slova " 70 %" slovy "90 %". Jde o to, že se zde stanoví, jaké procento obyvatel České republiky má být pokryto celoplošným televizním programem. 70 % je zbytečné snížení tohoto pokrytí vzhledem k tomu, jaká je současná skutečnost, neboť bylo nedávno oznámeno, že oba dva programy České televize pokrývají více než 95 % našich obyvatel. V tom případě se domnívám, že číslovka 90, že 90procentní pokrytí je plně oprávněné.

Navrhuji dále k bodu 14 vládní předlohy, aby v § 6 odst. 3 se slova "dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti České televize nebo výroční zprávu o hospodaření České televize" nahradila slovy "neschválí výroční zprávu o činnosti České televize ani do 3 měsíců znovu předloženou přepracovanou verzi této zprávy nebo výroční zprávu o hospodaření České televize ani do 3 měsíců znovu předloženou přepracovanou verzi této zprávy". Text, který je vládou navržen, totiž nehovoří při opakovaném neschválení těchto zpráv o tom, jestli to mají být zprávy, které se týkají dvou různých let, ani nehovoří o tom, že by případná neschválená zpráva jednoho nebo druhého typu měla být v nějaké lhůtě nebo vůbec přepracována.

Dále navrhuji k bodu 16 vládní předlohy, aby v § 7 v odst. 4 ve druhé větě za slova "zápis z jednání Rady" byla doplněna slova "schválené dokumenty podle § 8". Jde o to, že ukládáme, aby z jednání rady byly určité dokumenty předloženy k veřejnému nahlédnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup, a v této oblasti by rozhodně mělo být také upraveno, aby se to týkalo i schválených dokumentů radou, protože jde o velmi důležité dokumenty pro činnost České televize, s kterými je žádoucí, aby se seznámila veřejnost.

Navrhuji dále k bodu 22 v odst. 1 § 8 písm. e) za slovo "vydávat" doplnit slova "stanoviska a". Současné znění tohoto písmene totiž žádá, aby rada dohlížela na plnění úkolů veřejné služby a na naplňování zásad vyplývajících z kodexu České televize a za tím účelem vydávala doporučení týkající se programové nabídky. Rada by však nemohla vyjádřit svůj dohled, resp. výsledky tohoto dohledu zaujetím stanoviska, které by mohlo hodnotit už uskutečněné pořady nebo činnosti České televize týkající se úkolů veřejné služby a naplňování zásad vyplývajících z kodexu České televize.

Konečně navrhuji, aby podle vládní předlohy k bodu 2 v § 2 odst. 1 bylo doplněno nové písm. f), které zní: "f) "správné používání a ochrana českého jazyka a pokud se vysílá v jazyce národnostních a etnických menšin i jejich jazyků". Zdůvodnění je zřejmé z textu.

Nakonec bych chtěl upozornit, že v tisku 813/1 v bodě 3 je zřejmá chyba, když je tam uvedeno "národností totožnost", správně má být "národní totožnost". Zřejmě jde o chybný přepis.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP