(15.30 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Co tím chci říci? Chci říci, že je možné zvolit kteréhokoliv člena rady na dvě po sobě následující období. To za prvé. A za druhé, jestliže některý člen rady odstoupí a jeho zbytek funkční doby je kratší než dva roky, potom tyto dva roky, na které je jeho náhradník zvolen, se nepočítají do těch dvou funkčních období. Věřím, že takto bychom vyřešili řadu námitek, které zde zazněly a které se týkají profesionality a zapracování členů rady, a zároveň bychom splnili podmínku kontinuity.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, ještě mám celkem 18 přihlášek, a proto, aniž bych chtěl komukoliv upírat právo po svém pozměňovacím návrhu jakékoliv rozsáhlé odůvodnění, přesto bych si dovolil na vás apelovat, abyste se pokusili být ve svých odůvodněních vašich pozměňovacích návrhů co nejvíce struční, přesní a výstižní. Slovo má pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, na úvod mi dovolte říci, že stávající průběh podrobné rozpravy vyvolává ve mně pochybnosti o kvalitě výsledku, ke kterému chceme dojít, protože tyto návrhy vlastně nezazněly v klasické oponentuře na výborech. Říkám to proto, že mám obavy, že výsledné dílo může být horší než stávající stav.

Nicméně dovolte mně předložit některé pozměňovací návrhy, a to první ve vztahu k hospodaření České televize, protože na počátku 90. let jsem byl členem mediální komise, úzce jsem se věnoval problematice České televize a ze slov dnešních kolegů, členů této komise, vím, že to, co se nám nepodařilo již tehdy, nedaří se stále, a to je nahlédnout do efektivnosti hospodaření České televize. Je to problém, který tato organizace má v sobě zakódován od samého počátku.

Můj první pozměňovací návrh, který je směrován k tisku 813/1, se týká § 8a. Navrhuji v § 8a odst. 8 na konci druhé věty nahradit tečku středníkem a pokračovat slovy: "jejichž neposkytnutí je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona" a odkaz na zákon č. 65/1965 Sb. zákoníku práce. Týká se to toho ustanovení, kde zřizujeme dozorčí komisi, nebo raději bych viděl dozorčí radu, tak ukládáme zaměstnancům České televize předložit tomuto orgánu písemnosti, účetní doklady v naprosté úplnosti a v naprosté přesnosti. Bylo jednoznačně uvedeno, že porušení tohoto ustanovení bude hodnoceno jako porušení pracovní kázně. Jistě tento budoucí orgán bude mít snazší situaci.

Další návrh je k § 9 a § 11 - prosím, aby byl brán jako jeden pozměňovací návrh a aby se o něm hlasovalo dohromady.

V § 9 odst. 6 v první větě za slovy "kodexu České televize" vypustit tečku a doplnit slova: "nebo pokud Česká televize nepoužívá k plnění svých úkolů finanční zdroje s péčí řádného hospodáře (§ 11 odst. 2)."

Dále v § 11 odst. 2 vložit druhou větu: "Generální ředitel je povinen zajistit, aby byly používány s péčí řádného hospodáře." Tento návrh definuje, že generální ředitel je zodpovědný za celou Českou televizi, že bude s prostředky svěřené koncesionáři nakládat opravdu s péčí řádného hospodáře tak, jak jsme toto zavedli již v řadě jiných zákonů.

Dále mi dovolte ještě jeden, poslední pozměňovací návrh, který se týká jiného okruhu problémů. Navrhuji do § 9 vložit nový odstavec 10, který zní: "Ředitelé televizních studií a osoby uvedené v odstavci 9 musí splňovat předpoklady podle § 4 odst. 3 písm. c)." - a ostatní odstavce se přečíslují.

Zde bych chtěl poznamenat, že tento návrh platí i v případě, pokud bude přijat návrh kolegy poslance Talíře, který přednesl před chvílí, kde písmeno c) rozdělil na dvě písmena. Samozřejmě pak by bylo třeba můj návrh upravit podle § 4 odst. 3 písm. c) a d), takže tento návrh vztahuji k oběma případným verzím, které zde zazněly. Chtěl bych říci, že se to týká toho, že by ředitelé televizních studií a vedoucí pracovníci České televize měli být podrobeni lustračnímu zákonu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane kolego. Slovo má dále pan poslanec Brousek, připraví se kolega Pavel Suchánek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout jeden pozměňovací návrh, a to v § 3 vypustit odstavce 2 a 3. Krátké zdůvodnění: Český telekomunikační ústav je orgánem závislým na vládě a takto by se přesunulo rozhodování o frekvencích pro rozhlasové a televizní vysílání z nezávislého orgánu, což je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, na vládní orgány. To je v rozporu s praxí téměř ve všech evropských zemích i s teoretickým přístupem Evropské unie a Rady Evropy. Proto vypuštění odstavce 2.

Co se týče vypuštění odstavce 3, celoplošné vysílání je definováno v zákoně o rozhlasovém a televizním vysílání, a je zde tedy zcela nadbytečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za stručnost a věcnost. Slovo má pan poslanec Suchánek, připraví se pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkládám jeden krátký pozměňovací návrh, který se týká § 3 odst. 1 písm. d), kde se doplňuje: "výhradně technickými prostředky".

Nové znění tohoto bodu by bylo následující: "podporuje českou filmovou tvorbu výhradně technickými prostředky".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dále má slovo pan kolega Payne, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vládní předloha říká, že návrhy na členy rady předkládají organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální a jiné zájmy. Musím položit otázku: Nechybí tam něco podstatného? Není nějaká podstatná, dokonce ta nejpodstatnější skupina opomenuta? Zkusme se zamyslet nad tím, jaké má kdo zájmy. Kulturní zájmy. Televize je bezesporu kulturní institucí, ale na kulturním trhu má své konkurenty. A jaké jsou zájmy konkurentů? Aby televize byla omezena ve svém prostoru, ve svém působení na tomto trhu. A já se ptám: Kulturní zájmy budou zastupovat zaměstnanci televize, nebo reprezentanti jiných kulturních institucí - divadel, kin apod.? Těžko říci, ale každopádně budou-li tam zastoupeni konkurenti veřejnoprávní televize, je to střet zájmů, konflikt, zdroj napětí a nepovede to k dobrým výsledkům.

Zkusme si představit, jaké jsou zájmy odborových pracovníků. Zase je otázka, zdali jsou to odboroví pracovníci pracující v televizi, nebo zástupci jiných odborů. Jejich zájmy nejsou identické. Zájmy odborů jsou zaměřeny na to, že si budou přát, aby veřejnoprávní televize detailně sledovala jednání odborových centrál - nic jiného je nebude zajímat. Takže zájmy odborářů z televize budou odlišné. Já se ptám, které ty zájmy tam mají být vyjádřeny.

Vládní návrh zákona hovoří o náboženských zájmech. Ano, registrované církve mají dnes prostor ve vysílání ve veřejnoprávních médiích, to je pravda. Ale jsou církevní zájmy totožné s náboženskými? Já mám nad tím velikou pochybnost.

Jaký je rozdíl mezi zájmy školskými a zájmy veřejnosti konzumovat jakousi veřejnou službu, kterou je vzdělání?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP