(15.40 hodin)

(pokračuje Payne)

Školství a vzdělání není totéž. Budou-li tam zastoupeny pouze zájmy školské, pak tvrdím, že vzdělání může trpět.

Podobně nutno konkretizovat, jaké jsou zájmy vědců. Ptám se - jde o to, aby vědci měli možnost obhajovat své vědecké zájmy v médiích nebo aby tam byli zastoupeni, nebo je cílem, aby televize referovala populárním způsobem o vědecké činnosti, o vědeckých objevech a novinkách? Mám pocit, že stávající formulace je velmi nejasná.

Mně tam ale chybí jeden zájem, a to je ten zájem nejpodstatnější. Mě tam chybí zájem diváků, zájem těch, kteří televizní vysílání sledují, zájem těch, kteří platí televizní poplatky České televizi. Chceme dosáhnout toho, že nahradíme vliv, o kterém se nyní v posledních týdnech hodně hovoří, vliv politických stran, vlivem skupin, které v mnoha případech mají v této věci právě střet zájmů? I když nikdo z delegátů, kteří tam budou zastoupeni, fakticky nepřijímá ani korunu od televize, bude hájit zájmy, které jsou v přímém rozporu s veřejnoprávním posláním televize.

Proto navrhuji, abychom hledali řešení, podle něhož bude v centru celého tohoto dění divák a zároveň budou pokud možno co nejpřesněji stanovena pravidla pro to, aby veřejná zakázka byla formulována a hlídána. V této věci se proto hlásím k návrhu kolegy Plevy a k jeho myšlence, že by veřejná zakázka měla být formulována v podobě jakéhosi kodexu. Proto tedy navrhuji tyto pozměňovací návrhy, u nichž - přiznávám - zabíhám někdy i do kosmetických detailů.

Za prvé k § 4 odst. 2: navrhuji vypustit slovo "organizace". Slovo "organizace" je pozůstatek socialistické epochy, v právu demokratických zemí se zpravidla nevyskytuje. My známe na základě římského práva pojem právnické osoby, ty máme různého druhu, a v našem právním řádu máme zakotveno sdružení. Nevím, co se tímto slovem myslí. Pokud se tím nemyslí nic, pak slovo "organizace" je tam pouze pozůstatkem z minulosti a navrhuji, aby se vypustilo. Pokud znamená něco jiného, než je tam následně vyjmenováno, pak prosím o vysvětlení. Ale mám za to, že to je termín, který bychom měli z našich zákonů pokud možno eliminovat.

Za druhé - navrhuji pozměnit následující text v § 4 odst. 2 tak, že návrhy kandidátů na členy rady předkládají Poslanecké sněmovně sdružení a jednotlivci.

Za třetí - vyjmenovávání zájmů, které máme v této věci, takže zájmy tam mají být reprezentovány, přesouvám do odst. 1 tak, že povinností rady je zohledňovat tyto zájmy. Zde mi připadá, že to je trochu jiný úkol, integrovat všechny zájmy dohromady, než aby tam byl každý zájem zastoupen. Potom by odst. 1 § 4 zněl takto: "Rada ve své činnosti zohledňuje zájmy plátců poplatků" - a následoval by odkaz pod čarou 3d, který máme ve vládním návrhu, odkaz na zákon 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, a věta dále pokračuje - "zájmy kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské", přidávám dále "podnikatelské, náboženské, vzdělávací, sportovní, ekologické, národnostní, a vyřizuje náměty a stížnosti veřejnosti. Rada dbá na plnění úkolů veřejné služby podle § 2."

Krátké odůvodnění: Pokud nenapíšeme v zákoně, že rada má takovouto povinnost a pravomoc, pak jako veřejnoprávní subjekt to nesmí dělat. Z dosavadní dikce vládního návrhu zákona vůbec nevyplývá, že by rada se měla zabývat například dopisy, podněty, stížnostmi atd. veřejnosti. Říká se, že rada plní kontrolní úkoly jménem veřejnosti, ale vůbec se neříká, že se rada má zabývat konkrétním podáním diváka, který má stížnost na nějaké jednání. Zároveň nikde není řečeno, že rada má být partnerem pro televizi a dohlížet na plnění veřejnoprávních povinností, jak jsou - sice obecně, ale přesto - stanoveny v § 2. Pokud to není stanoveno, rada to nesmí vykonávat.

Dále navrhuji, abychom uvážili, zda budeme používat slovo "zemský", anebo "pozemní". Problém je totiž v tom, že v zákoně č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, jsme použili celkem čtyřikrát pojem "pozemní" ve smyslu pozemní vysílací zařízení a čtyřikrát jsme použili pojem "pozemní" ve smyslu pozemní komunikace, to znamená silnice a cesty. Vzhledem k tomu, že tento zákon je pozdější než zákon…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego, velmi se omlouvám, musím na vás apelovat, abyste se skutečně pokoušel formulovat pozměňovací návrh a pokusil se jej odůvodnit. Rozprava v tuto chvíli vedená je rozpravou podrobnou.

 

Poslanec Jiří Payne: Ano, já odůvodňuji ten návrh, aby slovo "zemský", což je slovo velmi zvláštní v našem právním řádu, bylo zaměněno slovem "pozemní". A vysvětluji, že v zákoně - nevím, jestli ho mám znovu opakovat - o telekomunikacích, což je zákon pozdější, než jsou všechny ostatní zákony, které se touto věcí zabývají, sněmovna rozhodla, že vysílače umístěné na zemi se jmenují pozemní vysílače, a proto navrhuji, abychom se přidrželi tohoto textu, aby při nejbližší novelizaci byl ten zákon upraven. Myslím si, že to je otázka povinnosti sněmovny, abychom dbali na jednotnost legislativního jazyka, kterým označujeme tytéž věci.

A poslední návrh - bude-li navrženo vypuštění nebo změna § 5 odst. 4 jako součást nějakého širšího pozměňovacího návrhu, navrhuji, aby se o této věci, to znamená změně nebo vypuštění § 5 odst. 4, hlasovalo samostatně.

Odůvodnění k tomuto poslednímu návrhu je, že nelze sloužit dvěma pánům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan kolega Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych nejdříve přednesl svůj pozměňovací návrh, pak ho stručně odůvodnil s tím, že po odůvodnění přednesu ještě návrh na doprovodné usnesení a učiním jednu poznámku.

Pozměňovací návrh se týká tisku č. 813, resp. i tisku č. 813/1, tedy návrhů výboru, a to tak, že v článku 1 bod 4 se doplňuje - pokud jde o tisk č. 813/1 mění - takovýto text: "§ 4 odst. 2: Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR politické strany, občanská a zájmová sdružení představující zejména kulturní, regionální, sociální, zdravotní, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, bezvěrecké, školské, vědecké, ekologické a etnické zájmy." - Text pak pokračuje: "Politické strany pak v Radě obsazují podle principu parity 8 míst s tím, že 6 z nich náleží politickým stranám zastoupeným v Poslanecké sněmovně a 2 místa politickým stranám, které se zúčastnily bezprostředně předcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, ale nezískaly počet hlasů potřebných k zisku mandátu poslance. Dalších 7 míst náleží ostatním občanským a zájmovým sdružením. V případě změny počtu členů Rady" - protože vím, že ne všichni souhlasili s počtem 15 - "se počet členů pro jednotlivé kategorie navrhovatelů poměrně zvyšuje nebo snižuje." - To je samotný pozměňovací návrh.

Tento pozměňovací návrh vychází principiálně z Ústavy České republiky a z Listiny základních práv a svobod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP