(15.50 hodin)

(pokračuje Filip)

Podle Listiny základních práv a svobod, článku 3 a článku 20, není možné kohokoliv diskriminovat pro jeho politický názor, pro jeho politickou aktivitu, členství v politické straně. Kdybychom vypustili politické strany z navrhování do této rady, jednali bychom zásadně proti Listině základních práv a svobod. Takové jednání bych musel nazvat protiústavní.

Nyní si dovolím onu poznámku. Škoda, že kolega Cyril Svoboda odešel. Při jeho přednesu jsem měl totiž pochybnost, jestli vůbec ještě přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, protože jeho výroky byly v čirém rozporu se základní teorií státu a práva, s obecně teoretickými poznatky, které se tady vyvíjely - velké množství, snad stovky let. Dokonce v jedné části bych to musel nazvat útokem na svobodu politického názoru. Podle mě je potřebné, aby úhel pohledu, který je na práci veřejnoprávního média, byl úhlem odborným, byl úhlem zájmovým, ale byl i úhlem politickým. Pokud chceme odmítnout takový názor, tak musíme také vědět, že se zbavujeme toho, jakým způsobem se jednotliví odborníci z různých zájmových sdružení dívají vůbec na základní principy života společnosti.

Jsem přesvědčen, že není možné v rozhodování o zákonech se neřídit Ústavou ČR, dokonce proti nikoliv smyslu, ale proti textu ústavy. Pokud jde o návrh, který tady byl přednesen, zdálo se mi, že někteří pomíjejí slova klasika, který byl vyhlášen největším filozofem tisíciletí, který říká, že právo je vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon. Některé návrhy mi tady spíše připadaly tak, že jde o vůli skupin nátlaku, která se povyšuje nad zákon. Nerad bych se dostal do takové kategorie a pro řadu návrhů nebudu moci hlasovat.

A nyní mi dovolte říci návrh na doprovodné usnesení. Jsem přesvědčen, že od počátku vánočních svátků jsme svědky poměrně hluboké krize. Za tuto krizi také někdo odpovídá. Někdo se na ní veze, někteří jenom trpně mlčí. Už několikrát jsem říkal, že není možné se postavit na tu nebo na onu stranu sporu, to je zaměstnanců nebo manažerů České televize. Jediná možnost, kam se musí Poslanecká sněmovna postavit, je postavit se na stranu koncesionářů, tj. občanů České republiky.

V této souvislosti si dovolím materializovat některé své výroky z minulého týdne a jako doprovodné usnesení doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tento text: "Doporučujeme ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi, aby podle článku 73 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zvážil, zda nenastala situace, kdy by měl podat prostřednictvím předsedy vlády Parlamentu ČR rezignaci na svou funkci." Kdyby tento text neprošel, je možné hlasovat o jiném textu - že "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje předsedovi vlády ČR panu Miloši Zemanovi, zda by nezvážil podle článku 74 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, aby prezidentu republiky předložil odvolání člena vlády, ministra kultury Pavla Dostála z jeho funkce pro nezvládnutí krize v České televizi".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slovo má pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Děkuji. Pane předsedající, já nebudu reagovat na slova týkající se mé rezignace. To je věcí Poslanecké sněmovny nebo pana premiéra, samozřejmě. Navíc já bych mohl jen ztratit své okovy. Chtěl bych jenom reagovat na slova pana poslance Filipa v tom smyslu, že bych chtěl bránit vládu, neboť vláda nepřijala nic v rozporu s ústavou nebo Listinou základních práv a svobod.

Pan předseda Filip, jak už je jeho zvykem, s jistou dávkou demagogie zde popletl nebo spletl úmyslně dvě záležitosti - politické strany, které nesmějí podle toho zákona navrhovat, a členství v politických stranách navržených kandidátů. Tento zákon si naprosto nevšímá členství v politických stranách navržených kandidátů. Naopak říká, že Česká televize a její veřejnoprávní služba má být v této oblasti velice pluralitní. Tento zákon říká, resp. vylučuje z onoho velkého vzorku organizací občanské společnosti, které mohou navrhovat své kandidáty, politické strany z jednoho prostého důvodu - aby jejich prostřednictvím podle tohoto zákona a předešlého paragrafu nemohli být ovlivňováni členové rady.

Z tohoto důvodu prosím pana poslance Filipa, pane předsedající, aby zvážil, zda tento pozměňovací návrh je relevantní a jestli je vůbec hlasovatelný během hlasování.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Filip vás určitě slyšel a také se okamžitě přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Já nemyslím, že by bylo vhodné provádět právní exkurs o politické rovnosti, o rovnosti politických stran a o Listině základních práv a svobod. Pokud bude mít pan ministr kultury Pavel Dostál zájem, jistě se můžeme domluvit na mimořádném semináři, který se bude zabývat právem politických stran. Nakonec, Právnická fakulta Univerzity Masarykovy v Brně několikrát takový seminář pořádala, dokonce jsem takových seminářů byl účasten.

Chtěl bych jen zdůraznit, že můj návrh směřoval tam, aby nebylo bráno právo politickým stranám, aby strany měly stejná práva jako společenské organizace, aby toto právo bylo rozděleno mezi ty politické strany, které se účastní na práci Parlamentu, aby část těch práv přešla na politické strany, které se účastnily politického zápasu ve volbách, ale neprošly, protože nezískaly potřebné pětiprocentní kvorum, a přesto je to významná skupina občanů České republiky. Vzpomeňte si na počet propadlých hlasů v posledních parlamentních volbách - bylo to 10 % voličů různých politických stran, kteří se nemohli se svým politickým názorem prosadit u voličů, a přesto ten počet takových voličů je často větší, než je počet členů některých zájmových organizací.

Já doufám, že všichni ostatní to pochopili. Pokud to nepochopil pan ministr kultury, nabízím mu konzultaci někde jinde, abych nezdržoval jednání této ctěné sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Ransdorf, připraví se paní poslankyně Marie Machatá.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Dovolím si navrhnout několik pozměňovacích návrhů k předloženému textu a pak učiním jednu drobnou poznámku.

Za prvé bych chtěl navrhnout, aby do § 2 písm. d) za slovo "jejich" byla vložena slova "světový názor".

Za druhé - § 4 - nový odstavec 2 - vložit za slovo "představující" slova "politické, hospodářské,".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP