(16.00 hodin)

(pokračuje Ransdorf)

Za třetí. Článek 3 § 2

2. písm. d) za slovo "jejich" vložit spojení "světový názor".

Teď patrně nejdůležitější součást mého souboru návrhů. Do § 11 zákona vložit nový odstavec 3 - cituji: Generální ředitel České televize je povinen zpřístupnit celé hospodaření České televize na internetových stránkách České televize, přičemž spolupracovníci s Českou televizí se zavazují souhlasit s uveřejněním smluv či plateb na těchto internetových stránkách.

Toto zcela symetricky uplatnit v části druhé věnované Českému rozhlasu, kde se rovněž jedná o § 11 nový odstavec 3, kde místo "generální ředitel ČT" bude spojení "generální ředitel Českého rozhlasu".

Nyní stručná poznámka. Rovněž jsem byl překvapen projevem kolegy Svobody a na rozdíl od kolegy Filipa si nemyslím, že jedná o návrat k zvulgarizovanému pojetí práva, jak se učilo v minulosti na právnických fakultách, ale zcela autentické pojetí v duchu tomismu, který zná výraz pars sanior, čili zdravější část. Podle tomistické doktríny tedy nezáleží na většině či menšině, ale na tom, zda se jedná o zdravější část. V minulosti, v minulých desetiletích, se tomu říkalo zdravé jádro.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Marie Machatá. Připraví se pan kolega Aleš Rozehnal.

 

Poslankyně Marie Machatá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi stručné zdůvodnění mého pozměňovacího návrhu, který se týká zejména § 4. Vzhledem k lichému argumentu, že rozložením procedury volby Rady ČT mezi Poslaneckou sněmovnu, Senát a prezidenta bude omezen politický vliv na složení Rady ČT, vzhledem k alibistickému řešení nezařazení politických stran a jejich jasnému vymezení v právním aktu volby Rady ČT, což vyvolá neoficiální, ale o to intenzivnější tlak na občanská sdružení nominovat jejich prostřednictvím politické osobnosti zavázané té či oné straně, si dovoluji předložit tento pozměňovací návrh. Dovolila bych si vám přečíst celé znění § 4.

 

(pokračuje Machatá)

§ 4 po naší úpravě zní:

  1. Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada České televize (dále jen Rada). Rada má 15 členů.
  2. Pět členů Rady volí Poslanecká sněmovna PČR, a to na základě návrhů politických stran a hnutí registrovaných na území České republiky podle zvláštního zákona.
  3. Pět členů Rady jmenuje po jednom členu prezident České republiky, Ekumenická rada církví, Česká konference rektorů, Syndikát novinářů a Českomoravská konfederace odborových svazů.
  4. Pět členů Rady volí Senát PČR, a to na základě návrhů podaných občany, občanskými sdruženími a iniciativami, spolky a oborovými komorami.
  5. Členem Rady může být zvolen občan České republiky, který - text a), b), c) zůstává.
  6. Členové Rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období 5 let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více než na dvě po sobě jdoucí funkční období. Na místa uprázdněná uplynutím funkčního období jsou voleni nebo jmenováni noví členové na období pěti let, na místa uprázdněná z jiného důvodu jsou voleni nebo jmenováni noví členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo. Nového člena volí či jmenuje ten, jenž volil či jmenoval člena, jehož místo se uprázdnilo.
  7. Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
  8. Členství v Radě je veřejnou funkcí. Další text zůstává.
  9. Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho.

2. § 6 odst. 1 písm. d)

Slova "stanovené v § 4 odst. 3" se nahrazují slovy "stanovené v § 4 odst. 5".

3. § 6

V § 6 odst. 2 se slova "Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolává" nahrazují slovy "Ten, kdo podle § 4 odst. 2, 3 nebo 4 zvolil či jmenoval člena Rady, jej odvolá".

Přesné znění předám zpravodaji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Hovořit bude pan poslanec Aleš Rozehnal. Připraví se pan kolega Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chci vás seznámit s pozměňovacím návrhem vytvářejícím jinou systémovou variantu k projednávanému vládnímu návrhu zákona. Smysl mého návrhu je znemožnit politické a jiné vlivy při činnosti veřejnoprávní televize, umožnit podíl na rozhodování o veřejnoprávní televizi všem občanům tohoto státu a tím i lepší naplnění veřejné služby Českou televizí.

Můj návrh je v souladu s probíhající reformou veřejné správy, při které na nově vznikající kraje přenáší stát řadu svých kompetencí a naplňuje přiblížení správy věcí veřejných občanovi. Česká televize bezesporu věc veřejná. Předkládám takové řešení, které toto naplňuje.

K článku 1 - bod 3 navrhuji takto:

V § 4 odst. 1:

Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada ČT (dále jen Rada), tvořená programovou radou a dozorčí radou. Programová rada a dozorčí rada mají po 14 členech. Rada má 28 členů. Členy programové rady volí Poslanecká sněmovna. Členové dozorčí rady jsou voleni po jednom krajskými zastupitelstvy.

K bodu 2 § 4 odst. 2:

Návrhy kandidátů na členy programové rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace, sdružení a občané představující kulturní, náboženské, sociální, filozofické, ekologické, národnostní, odborové, zaměstnanecké, sportovní, školské, vědecké a jiné proudy.

K bodu 4 § 4 odst. 3:

Za odst. 2 se vkládá nový odst. 3, který zní:

Členy dozorčí rady volí po jednom krajská zastupitelstva z řad plátců televizních poplatků (dále jen koncesionář). Návrhy jsou oprávněny podat jak fyzické, tak i právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v obvodu krajského úřadu.

K tomu je potom aplikace pod čarou. Dosavadní odst. 3 se označuje nově jako odst. 4.

K bodu 5:

a) § 4 odst. 5 a 6, dříve 4 a 5, zní: Funkční období člena Rady je 4 roky. Nikdo nemůže být zvolen členem Rady více než dvakrát za sebou.

Odst. 6

Zanikne-li v průběhu funkčního období členství v Radě, provede orgán, který byl příslušný k volbě, na uprázdněné místo v Radě doplňovací volbu. Na místa uprázdněná uplynutím funkčního období jsou voleni noví členové na období 4 let, na místa uprázdněná z  jiného důvodu jsou voleni noví členové na dobu zbývající do konce funkčního období toho člena, jehož místo se uprázdnilo.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 7 až 9.

b) Odstavec 9 (dříve 7) zní:

Rada volí ze svého středu předsedu a odvolává ho. Svého předsedu volí rovněž programová rada a dozorčí rada.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP