(16.10 hodin)

(pokračuje Rozehnal)

K bodům 12 - 14 § 8. § 6 zní: 1. členství v Radě zaniká

 1. uplynutím funkčního období,
 2. dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce předsedovi Poslanecké sněmovny,
 3. dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 4,
 4. úmrtím.

Odst. 2. Poslanecká sněmovna může Radu odvolat, neplní-li Rada opakovaně své povinnosti stanovené zákonem nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí výroční zprávu o činnosti České televize nebo výroční zprávu o hospodaření České televize.

K bodu 15 § 7 odst. 2. V bodě 15 § 7 se slova "10 hlasů" nahrazují slovy "19 hlasů".

K bodům 17 až 23 § 8. § 8 bude znít nově takto: první odstavec - Do působnosti Rady náleží

 1. jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize - dále jen televizní studia. Rozhodnutí (o?) odvolání generálního ředitele musí být písemně odůvodněno a nejpozději do tří dnů ode dne jeho doručení generálnímu řediteli uveřejněno Radou na centrální adrese;
 2. schvalovat na návrh generálního ředitele statut České televize, jehož nedílnou součástí je kodex České televize stanovující zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, schválený Poslaneckou sněmovnou;
 3. schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií;
 4. schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize;
 5. stanovovat podmínky výběrového řízení na funkci generálního ředitele.

Odst. 2. Do působnosti programové rady náleží:

 1. dohlížet na plnění úkolů veřejné služby § 2 a 3 a na uplatňování zásad vyplývajících z kodexu České televize,
 2. schvalovat dlouhodobé plány programového rozvoje České televize,
 3. za účelem naplnění úkolů uvedených v písmenu a) a b) vydávat doporučení, ke kterým je vedení České televize povinno do 30 dnů se vyjádřit.

Odst. 3. Do působnosti dozorčí rady náleží:

 1. kontrola plnění rozpočtu České televize,
 2. kontrola účelného a hospodárného vynakládání prostředků České televize,
 3. za účelem naplnění úkolů uvedených v písmenech a) a b) vydávat doporučení, ke kterým je vedení České televize povinno do 30 dnů se vyjádřit.

Odst. 4. Rada předkládá Poslanecké sněmovně nejpozději do 30. března následujícího kalendářního roku výroční zprávu o činnosti České televize, jejíž součástí je zpráva o činnosti programové rady, a výroční zprávu o hospodaření České televize, jejíž součástí je zpráva o činnosti dozorčí rady.

Odst. 5. Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize - dále jen rozpočet - k tomu účelu vyhrazené, která nesmí překročit 12 setin procenta schváleného rozpočtu České televize na příslušný kalendářní rok.

K bodu 24 § 8a): bod 24 § 8a) se vypouští, protože to byl paragraf, který se týkal dozorčí komise.

K bodu 25 § 9

 1. Odst. 3 se vypouští. Dosavadní odstavce 4 až 11 se označí jako odstavce 3 až 10.
 2. Odst. 3 - dříve 4 zní: Generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů, kteří mají minimálně pět let praxe v řídící funkci, vysokoškolské vzdělání a splňují předpoklady podle § 4 odst. 3, a to na základě výběrového řízení. Funkční období generálního ředitele je pět let.
 3. Odst. 10 - dříve 11. Odst. 10 zní: Na prozatímního ředitele se vztahují obdobně odstavce 1 až 5 a 9. Prozatímní ředitel nesmí činit úkony uvedené v odstavcích 6 až 8.

Takže na závěr chci zopakovat pouze toto. Můj návrh vychází z principu přiblížení správy věcí veřejných občanovi, zvýšení veřejné kontroly a dodržování a naplňování principů veřejné služby Českou televizí a zabránění vnějších vlivů na její činnost. Nezávislá média jsou jednou ze záruk fungujícího demokratického systému, ke kterému se plným srdcem hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Slova se ujme pan kolega Zdeněk Koudelka a připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená sněmovno, vážená vládo. Moje pozměňovací návrhy směřují do dvou oblastí. Jednak je to oblast regionálního vysílání, kde se domnívám, že Česká televize dlouhodobě neplní své veřejnoprávní poslání, protože zvláště v oblasti zpravodajství a publicistiky se nevěnuje dostatečně regionálním zprávám skrze televizní studia.

Proto navrhuji, aby v článku 1 bod 2 vládního návrhu, kterým se mění § 3, bylo vloženo nové písmeno c), které zní: v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti. Časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů činí alespoň 25 minut denně. U televizních studií zřízených podle § 9 odst. 8 může být přechodně stanovena menší doba takového vysílání.

Návrh je veden tím, že dnes regionální vysílání zpráv tvoří asi 8 minut denně, přitom Česká televize vysílá téměř 20 tisíc minut denně, pokud bereme, že vlastně vysílá dvakrát 24 hodin, protože má dva vysílací okruhy. Je zde zakotvena i možnost, aby pro nově zřízená televizní studia, která z technických důvodů nebudou moci ihned naplnit nejnižší stanovenou denní dobu vysílání, byl určen po přechodnou dobu menší rozsah vysílání.

Další pozměňovací návrh směřuje k určitému novému systému vytváření Rady České televize a zvláště k odpovědnosti této rady. Domnívám se, že je možné připustit, aby Rada České televize byla vytvářena ze dvou orgánů - Poslanecké sněmovny a ze Senátu. Nicméně vzhledem k tomu, že Česká televize hospodaří s 5 miliardami korun, a já vidím problém České televize jako především ekonomický problém, kdy se ztrácejí nekontrolovatelně velké částky peněz, musí být tento orgán jednoznačně odpovědný - proto se domnívám, že odpovědnost Rady České televize by neměla být dělena a tato rada jako celek by měla být odvolatelná pouze Poslaneckou sněmovnou, byť by byla vytvářena i ze Senátu.

Proto navrhuji v článku 1 bod 3, kterým se mění § 3 odst. 1 zákona o České televizi - za číslici 15 se doplňují slova a první část věty třetí před čárkou zní: devět členů Rady volí a jednotlivě odvolává Poslanecká sněmovna a šest Senát Parlamentu České republiky - a pokračuje stávající text zákona.

Dále v bodě 4, kterým se mění § 4 odst. 2, se za slova "Poslanecké sněmovně" doplňují slova "a Senátu". A v bodě 6, kterým se mění § 4 odst. 5 zní nově odst. 5 takto: Rada je ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně, která ji jako celek může odvolat podle § 6 odst. 3.

Dále jsou ještě dva pozměňovací návrhy zaměřené na regionální televizní studia. Je to článek 1 bod 31 - zní nově: § 12 odst. 3 televizní studia mají v rámci své činnosti oprávnění obdobná podle § 3 odst. 1 s výjimkou písmene a) a f).

Poslední pozměňovací návrh zní: V článku 1 se za bod 31 nově doplní bod 32, který zní: v § 12 se doplňuje nový odst. 4 a ten zní: Ředitel televizního studia jmenuje jako svůj poradní orgán radu televizního studia, která projednává zásadní otázky působení a rozvoje televizního studia. V radě jsou zastoupeni vedoucí zaměstnanci televizního studia a představitelé kulturního, společenského a veřejného života daného regionu.

Ostatní body se přečíslují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Jsou tu dvě faktické poznámky - jednu pan ministr Dostál, druhou pan poslanec Rozehnal.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, prosil bych vás, kdybyste panu poslanci sdělil, zda by mohl svůj pozměňovací návrh upřesnit, co myslí pod pojmem televizní studio, protože pokud pod pojmem televizní studio myslí to, co je v Ostravě - regionální televizní studio, to, co je v Ostravě nebo v Brně - tak to znamená několikamiliardovou investici do 14 krajů. V této souvislosti samozřejmě nepopírám důležitost a nutnost regionálního vysílání, ale stanovovat zákonem, že to bude prostřednictvím regionálních studií, zřejmě nejde, neboť rozsah regionálního studia není v tomto zákoně stanoven a musel by být rozsah, jak má vypadat to studio, musel by být upřesněn. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP