(16.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. K okamžité reakci - protože se to týká jednoho tématu - dávám slovo ještě panu poslanci Koudelkovi.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Je mi líto, že tady musím konstatovat, že pan ministr kultury neví, co je to televizní studio. Je to definováno už ve stávajícím zákoně v § 12, kde je také rozlišeno, co je televizní studio Brno a Ostrava, která jsou zřizována ze zákona, a co jsou televizní studia ostatní, zřizovaná podle stávajícího § 8 generálním ředitelem. Všechna tato ustanovení jsou přesně definována ve stávajícím zákoně. Myslím si, že můj návrh je hlasovatelný.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Já bych vás chtěl upozornit, že vaše propočty na denní vysílání v minutách se trochu liší, protože určitě dvakrát 24 hodin po minutách není 20 tisíc minut, ale pouhých 2880 minut. 20 tisíc minut je v týdenní relaci za sedm dní.

Hovořit bude pan poslanec Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážený pane předsedající, omlouvám se, ale po vyjasnění zpravodajem jsem nucen přečíst ještě zbytek svého pozměňovacího návrhu.

K článku II přechodná ustanovení:

1. Členové dozorčí rady zvolení v prvním funkčním období zastupitelstvy

a) v hlavním městě Praze

b) v Budějovickém kraji

c) v Karlovarském kraji

d) v Pardubickém kraji

e) v Brněnském kraji

f) v Ostravském kraji

g) ve Zlínském kraji

jsou v prvním funkčním období zvoleni na dva roky.

2. O dvouletém funkčním období mezi členy programové rady se rozhodne losem.

3. Návrhy na členy programové rady musí být předloženy Poslanecké sněmovně do 30 dnů od účinnosti tohoto zákona. Členy programové rady musí Poslanecká sněmovna zvolit do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona.

4. Návrhy na členy dozorčí rady musí být krajským zastupitelstvům předloženy do 30 dnů od účinnosti zákona. Členy dozorčí rady musí krajská zastupitelstva zvolit do 60 dnů od účinnosti zákona.

5. Členům Rady České televize zvoleným před účinností tohoto zákona zaniká členství v Radě České televize dnem účinnosti tohoto zákona.

Za část 4, která se týká účinnosti zákona, se vkládá nová část 5, změna zákona o krajích. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), se mění takto: V § 35 odst. 2 se na konci písmena s) tečka nahrazuje čárkou a připojuje se nové písmeno t), které včetně poznámky pod čarou 15A zní:

t) volit jednoho člena dozorčí rady České televize.

Chtěl bych říci, že můj návrh považuji za jednu z možných variant k vládnímu návrhu. Je to jiná cesta a každopádně jakékoliv kvalifikování tohoto návrhu jako obstrukce považuji za nedůstojné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Karel Vymětal, připraví se pan poslanec Pavel Hönig.

Pan poslanec Ambrozek má náhradní kartu číslo 2.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych mluvil k jednomu problému, to je k počtu členů Rady České televize a samozřejmě stejně tak Rady Českého rozhlasu.

Sama vláda uznala, že dosavadní počet členů rady televizní i rozhlasové - devět - je málo reprezentativní a navrhuje ve svém vládním návrhu zvýšit počet členů rad na 15. Já se domnívám, že toto řešení je lepší než dosavadní stav, ale že to řešení je nedostatečné. Domnívám se, že je třeba počet členů rady zvýšit, a proto ve svých pozměňovacích návrzích budu předkládat návrh, aby počet členů obou rad byl v první variantě 27 členů a ve druhé variantě 21 členů. Domnívám se, že více zástupců koncesionářů, tedy občanů s různým zaměřením, bude znamenat na jedné straně větší reprezentativnost a na druhé straně bude komplikovat vytváření zájmových skupin v radě. Myslím si, že se také zhorší podmínky pro lobbing v radě ať z jakékoliv strany. Když si vezmeme, že ve vládním návrhu i v návrzích, které tu padají, dáváme radě větší a větší povinnosti a odpovědnosti a přitom rady nemají žádný aparát, tak je třeba k tomu, aby zvládly své nové povinnosti, aby členů obou rad bylo více.

Chtěl bych doporučit panu zpravodajovi takovou proceduru hlasování, aby sněmovna nejdříve hlasovala orientačně o tom, který počet členů rady má větší podporu, zda vládní návrh 15, či mé návrhy, to je 27 nebo 21, a potom v pořadí podle přednosti aby se hlasovalo o skupině pozměňovacích návrhů, které patří k příslušnému počtu členů rady.

Nyní mi dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy v obou variantách tak, jak jsem je avizoval.

První varianta:

1. K bodu 3 vládního návrhu se v § 4 odst. 1 ve druhé větě slovo "9" nahrazuje slovem "27".

2. K bodu 8 usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se v poslední větě třikrát uvedená slova "pět členů rady" nahrazují slovy "devět členů rady". - To je systém volení členů rady po třetinách po dvou letech.

3. K bodu 15 vládního návrhu se na konci věty slova "deset hlasů členů rady" nahrazují slovy "osmnáct členů rady". Jen bych připomněl, že to je počet členů rady, kteří musí odsouhlasit generálního ředitele. To byla první varianta.

Druhá varianta:

1. K bodu 3 vládního návrhu se v § 4 odst. 1 ve druhé větě slovo "devět" nahrazuje slovem "21".

2. K bodu 8 usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se v poslední větě třikrát uvedená slova "5 členů rady" nahrazují slovy "7 členů rady" .

3. K bodu 15 vládního návrhu se na konci věty slova "10 členů rady" nahrazují slovy "14 členů rady".

Žádám v té souvislosti, aby o každé variantě se hlasovalo jedním hlasováním, protože jinak nemá smysl po jednotlivých paragrafech hlasovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Pavel Hönig, připraví se pan poslanec Josef Ježek.

 

Poslanec Pavel Hönig: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, můj pozměňovací návrh se týká části II, článku III, která se týká zákona o Českém rozhlase. Navrhuji v § 9 odst. 8 doplnit do výčtu měst město Olomouc. Toto regionální studio Českého rozhlasu nebylo obsaženo v předchozím znění zákona, poněvadž se v době jeho vzniku teprve zřizovalo. Toto studio je samostatné jako studia ostatní, a to statutárně, ekonomicky, správně, programově, personálně, technicky, přidělenými kmitočty a vlastním vysílacím časem. Ve struktuře funkcí a programových úkolech, společenském poslání, veřejnoprávním charakteru, významu a důležitosti pro region není rozdílu mezi tímto a jakýmkoliv jiným studiem Českého rozhlasu. V oblasti regionálního zpravodajství, publicistiky, včetně vysílání v krizových režimech, je jediným veřejnoprávním rozhlasovým médiem, které ošetřuje a signálem pokrývá území střední Moravy. V této oblasti naplňuje fakticky obsah veřejné služby tak, jak uvádí § 3 novely zákona.

Nový odstavec 8 by měl následující znění: Generální ředitel s předchozím souhlasem rady zřizuje a zrušuje rozhlasová studia s výjimkou rozhlasových studií v Plzni, Českých Budějovicích, v Praze, v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Brně, Ostravě a Olomouci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Josef Ježek, připraví se pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dovolím si přednést pozměňovací návrh k usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, což je sněmovní tisk 813/1 z 10. ledna, a to k bodu 6 tohoto usnesení, který se týká § 4 odst. 2.

Text uvedený v tisku 813/1 se mění takto: Návrhy lze předložit ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k předloženému návrhu stanovenému usnesením Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP