(16.30 hodin)

(pokračuje J. Ježek)

Krátké odůvodnění: Původní návrh na předkládání návrhu na členy Rady České televize byl v usnesení našeho výboru doplněn o ustanovení, v jaké lhůtě mají být tyto návrhy přednášeny. Domnívám se, že navržená lhůta 15 dnů je krátká, neumožňuje v tomto termínu nejen tento záměr řádně prezentovat a nedává všem zájemcům prostor se k tomuto záměru přihlásit a připravit si potřebné podklady. Vzhledem k tomu, že spektrum organizací, sdružení a nyní už i navrhovaných občanů je velmi široké, je bezpodmínečně nutný dostatečný časový prostor na přihlášky do tohoto orgánu.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Miroslav Kapoun, připraví se paní kolegyně Dostálová.

 

Poslanec Miroslav Kapoun:Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, mám problém, jeho řešení jsem nenašel ani v jednacím řádu. Mám pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu a nevím, jak tento problém vyřešit, protože v § 99 odst. 7 se říká - následuje bezprostředně. Hovořil jsem s panem poslancem Holáněm o jeho pozměňovacím návrhu. Vím, proč ho dával. Chtěl omezit počet navrhovatelů, ale já jsem ho upozornil na to, že ve svém návrhu vlastně diskriminoval určitou skupinu odborových centrál, protože vyjmenoval jen Konfederaci odborových svazů. Chtěl bych upozornit na to, že dnes existuje i Asociace svobodných odborů, která je právoplatným členem tripartity, tzn. má více než 200 tisíc členů a sdružuje více než dva svazy.

Proto bych navrhoval, aby v jeho návrhu, tzn. v jeho vyjmenování v novém odstavci, aby byla nahrazena Konfederace odborových svazů větou "odborové centrály, které jsou členy tripartity". Upozorňuji, že to jsou odborové centrály, které mají nejméně 200 tisíc členů a zastupují nejméně tři svazy s celorepublikovým působením. Nevím ale, jak se k tomu zachovat, jestli tento pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, který vlastně ještě nebyl předložen, mohu předložit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní kolegyně Kateřina Dostálová, připraví se pan kolega Bubník.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, mám jeden krátký pozměňovací návrh, který zní. Do § 4 se vkládá nový odstavec 3, který zní: "Nominaci kandidátů na členy Rady projedná pověřený orgán Poslanecké sněmovny." Ostatní odstavce se přečíslují.

Krátce zdůvodním: V kulturním výboru v komplexním pozměňovacím návrhu prošel návrh, že bychom měli novelizovat jednací řád Poslanecké sněmovny a v podstatě nechat vzniknout další orgán této sněmovny, další výbor. Já se domnívám, že by to nebylo příliš rozumné, rozšiřovat počet výborů, komisí, počet funkcionářů, funkcí místopředsedů a předsedů výborů, a myslím si, že pověřeným orgánem by mohla být buď stálá komise pro sdělovací prostředky, nebo kulturní výbor. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Hovořit bude kolega Augustin Bubník, připraví se Josef Jalůvka.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych také já navrhl malý pozměňovací návrh, spíše doplnění ke změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi v čl. 1.

Tento článek říká, že návrhy kandidátů na členy rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, školské, vědecké, ekologické, národnostní - a já bych si přál, aby v tomto paragrafu 4 odst. 2 za slova "národnostní" se doplnila slova "olympijské a sportovní svazy a členové Konfederace politických vězňů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Josef Jalůvka, připraví se Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předkládám jeden pozměňovací návrh k § 3 předloženého vládního návrhu, kde v odst. 1 - cituji - Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že - následují jednotlivé body pod písmeny. Mimo jiné pod písm. h) je navržen text "opatřuje alespoň 50 % vysílacích pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené". Navrhuji změnu tohoto písm. f) na tento text: "opatřuje 100 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené".

Krátké zdůvodnění: Jde o poskytování veřejné služby. Sluchově postižení jsou veřejnost nejenom na 50 %. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane kolego. Hovořit bude Vojtěch Vymětal, připraví se pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, dovolte mi, abych předložil dva pozměňovací návrhy. Jeden je také z oblasti regionálního vysílání. Domnívám se, že současný stav je neuspokojivý. Regionální vysílání sice funguje, nicméně obvykle záleží na momentálním vedení České televize, v jakém rozsahu, od tendence zlikvidovat regionální vysílání jako takové a vysílat všechno z Prahy po - doufám - žádoucí tendenci, aby se regionální vysílání z jednotlivých krajových studií rozšířilo. Nebudu tady opakovat důvody, které již tady řekl můj předřečník pan poslanec Koudelka. Přečtu pouze pozměňovací návrh. Ten zní:

V čl. 1 bodu 2 se do § 3 vkládá nové písm. c) tohoto znění: c): "V oblasti zpravodajských publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií dle území jejich působnosti. Regionální vysílání každého televizních studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého území v jeho působnosti".

Rozdíl oproti návrhu pana poslance Koudelky je v tom, že odsud vypadlo časové vymezení. Pokud by to bylo na překážku, schválení tohoto návrhu, chci, aby jako alternativa bylo hlasováno i o této podobě. Ostatní písmena v čl. 1 bodu 2 § 3 by se přeznačila.

Můj druhý pozměňovací návrh je prakticky legislativně technický. Dospěl jsem k tomu de facto až zde ve sněmovně, kde jsem si všiml, že zřejmě při přepisu došlo k legislativně technické chybě, k vypuštění jednoho písmene a přepsání dvou. Nebudu ho tedy dál komentovat a jen přečtu svůj pozměňovací návrh.

V § 12 odst. 3 se slova "§ 3 tohoto zákona s výjimkou písm. a)" nahrazují slovy "v § 3 odst. 1 písm. b) a c)".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Slovo by měl mít pan kolega Radim Turek. Pokud zde není přítomen, ztrácí pořadí a další je přihlášen pan kolega Walter Bartoš. Ten zde také není, takže dávám slovo panu poslanci Jiřímu Václavkovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP