(16.40 hodin)

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, budeme za chvíli ve třetím čtení rozhodovat o způsobu ustavení Rady České televize z řady návrhů, které zde padly. Pro případ, že bude Rada České televize ustavována dle vládního nebo tomu podobnému návrhu, dovoluji si navrhnout v zájmu ustavení Rady České televize dle politických názorů většiny občanů České republiky reprezentovaných složením Poslanecké sněmovny, aby rada byla volena Poslaneckou sněmovnou způsobem, jakým jsou ustavovány výbory a komise Poslanecké sněmovny, to znamená na základě poměrného zastoupení samozřejmě ze škály kandidátů, kteří budou navrženi dle ostatních částí tohoto zákona.

Pozměňovací návrh tedy zní: Dosavadní odstavec 4 § 4 se přečísluje na odstavec 4 a) a doplní se bod b), který zní: Z návrhu kandidátů do rady bude Poslanecká sněmovna volit radu dle zásady poměrného zastoupení platného pro ustavování výborů a komisí Poslanecké sněmovny - viz příloha 2, článek 5 bod 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan kolega Radim Turek, připraví se pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane předsedající. Přednesl bych krátký pozměňovací návrh k právě projednávané novele zákona, který by se týkal bodu 24 § 8 a) odstavec 2 a 3.

Odstavec 2 by měl novou podobu: Dozorčí komise má devět členů. Šest členů dozorčí komise volí a odvolává rada, tři členy dozorčí komise jmenuje a odvolává příslušný odborový orgán, popř. rada zaměstnanců působících v Českém rozhlasu. Není-li jich, pak jsou ti členové rady voleni a odvoláváni obdobně podle § 200 odstavec 5 - 7 obchodního zákoníku.

Třetí odstavec by zněl: Členové dozorčí komise jsou voleni na funkční období dvou let, a to i opětovně, ne však více než na dvě po sobě jdoucí funkční období. Pro zvolení do funkce člena dozorčí komise a pro výkon této funkce platí předpoklady stanovené v § 4 odstavec 3 a § 5 obdobně, s výjimkou členů jmenovaných nebo zvolených podle odst. 2 věty třetí nebo čtvrté, pokud jde o pracovní nebo obdobný poměr k Českému rozhlasu. Pro zánik funkce člena dozorčí komise platí přiměřeně § 6 odst. 1 a 2.

Zdůvodnění je poměrně jednoduché. Domnívám se, že je zcela běžné, že se zaměstnanci podílejí na hospodaření ve svém podniku či instituci. Myslím si, že tímto přijmou i díl své odpovědnosti ve vztahu k hospodaření České televize.

Děkuji za pozornost a podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Walter Bartoš, připraví se pan poslanec Petr Bendl.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolil bych si přednést pozměňovací návrh, a to v § 4 odst. 2 se slovo "školské" nahrazuje slovem "vzdělávací". Podle mého názoru úmyslem navrhovatele bylo co nejvíce rozšířit okruh navrhovatelů, to znamená těch, kteří mohou navrhovat kandidáty do Rady České televize. Můj pozměňovací návrh vychází z tohoto principu, nebo chcete-li - podle módního slova - vychází z ducha zákona.

Slovo "školské" se ve vládním návrhu nahrazuje slovem "vzdělávací". Slovo "školské" totiž postihuje jenom určitý vymezený segment, to znamená soustavu škol. Jedná se v podstatě o školy, které jsou vymezeny školským zákonem. Slovo "vzdělávací" má podle mého názoru poněkud širší význam, protože vzdělávání může probíhat také v institucích mimo tento formální systém. Takže je to slovo daleko vhodnější a zabírá daleko širší spektrum. Z tohoto důvodu si myslím, že můj navrhovaný termín je k těmto účelům vhodnější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Jako posledně přihlášený je pan kolega Petr Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte i mně, abych vám navrhl krátký pozměňovací návrh. V § 4 odst. 1 číslovku "15" nahradit číslovkou " 31" a v § 7 odst. 2 číslovku "10" nahradit číslovkou "16".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Chtěl bych upřesnit svůj pozměňovací návrh. Přečetl jsem část týkající se Českého rozhlasu. Pochopitelně zcela obdobnou část týkající se České televize panu zpravodaji předložím. Je to zrcadlově totéž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Dále se hlásí pan kolega Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych se vaším prostřednictvím zeptat pana kolegy Bartoše, jak mínil svůj pozměňovací návrh - protože máme před sebou celou řadu pozměňovacích návrhů, kde se vyskytuje termín "školský". To, jak to vysvětlil pan kolega Bartoš, je velmi správné. Myslím, že i autoři zákona to zamýšleli tak, jak říkal on. Ptám se tedy, zda navrhuje, aby všude tam, kde se v této souvislosti vyskytuje slovo "školský", bylo nahrazeno slovem "vzdělávací". Pokud ano, velice doporučuji přijetí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zeptám se pana poslance Bartoše. Samozřejmě on bude reagovat a odpoví vám sám.

 

Poslanec Walter Bartoš: Ano, týká se to celého zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Týká se to celého zákona, pane poslanče Mareši.

Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. V této rozpravě nezazněly žádné návrhy, které by znamenaly procedurální hlasování, takže na základě § 99 odstavec 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat hned třetí čtení bezprostředně po druhém čtení.

Přesto, jak jsme se domlouvali s panem zpravodajem, by bylo potřebné, aby v současné době byl tento bod přerušen, aby pan zpravodaj s legislativou dali dohromady všechny navržené pozměňovací návrhy. V této přerušené době bychom se věnovali bodu č. 2, kterým je podle našeho schváleného programu situace v České televizi. Jestli není proti tomuto postupu námitek, přerušuji projednávání bodu č. 1, tj. návrhu zákona o České televizi. Samozřejmě že čas, který bude potřebný pro zpracování všech těchto materiálů, nelze nyní odhadnout. Pan kolega Talíř se hlásí.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, podle informace, které mám z legislativního odboru a ze stavu přepisování všech přednesených pozměňovacích návrhů, ta doba bude minimálně tři až čtyři hodiny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V tom případě bychom si měli odhlasovat, že budeme jednat a hlasovat po 19. a 21. hodině. I když v režimu legislativní nouze do 23. hodiny je to nadbytečné, ale nebudeme o tom diskutovat. Myslím si, že nejjednodušší bude, když o tomto rozhodneme hlasováním. Slovo má pan kolega Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, obracím se vaším prostřednictvím na pana předsedu. V této chvíli se musíme rozhodnout, co uděláme, pokud nebudou zpracovány pozměňovací návrhy legislativním odborem vlády do 23. hodin, protože pak končí legislativní nouze. My nemůžeme dál projednávat. Stojíme před problémem, který bychom měli řešit předem, abychom, pane předsedo, nebyli v situaci, jako byl kulturní výbor předevčírem. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Na tento dotaz bych odpověděl, že jsem v rámci vstřícného vyřešení situace připraven prodloužit legislativní nouzi. Samozřejmě by to vyžadovalo, aby vláda zasedla, aby mě vláda písemně požádala o prodloužení legislativní nouze třeba do úterý šestnáctého. Já bych ji prodloužil a mohli bychom v úterý ve 14.00 hodin pokračovat. Ale nemohu to udělat bez dopisu, který by mně vláda legitimním způsobem zaslala, ale kdyby to udělala, tak to samozřejmě udělám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pouze jsem nerozuměl připomínce pana ministra Dostála, že potřebuje vláda čtyři hodiny. Pane ministře, řekl jste legislativní rada vlády.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP