(21.00 hodin)

(pokračuje Zuna)

Jistě nikdo z nás nepochybuje o tom, že základem demokratického státu je dodržování práva. Nežli budeme hlasovat o usnesení, byl bych rád, vážené kolegyně a vážení kolegové, abyste si nechali projít hlavou tuto věc. Jsme zákonodárci. My především musíme dodržovat právo. Jestliže se usneseme na tom, že odvoláme radu, a abychom nevyvolali chaos, budeme si na nějakou dobu jako sněmovna uzurpovat právo nahrazovat radu a eventuálně ředitele, pak upozorňuji na to, že porušujeme jednu ze základních zásad, to znamená, že jako zákonodárci si pod určitým tlakem uzurpujeme část moci výkonné. A to by se prosím nikdy nemělo stát.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Jiří Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji, dámy a pánové. Pokusím se mluvit krátce, přesto pro vás mám čerstvou zprávu, že bude třeba ještě zhruba hodiny na to, abychom všichni měli k dispozici písemný podklad.

Já bych si dovolil zareagovat na vystoupení pana kolegy Langera a dalších. Já jsem přesvědčen, že v této, jak on to nazval, revoluci nejde jenom o finance. Možná že tendence něco důkladně prošetřit přispěla k napjatější atmosféře, nicméně já se opravdu domnívám, že tady jde o omezení svobody slova. A abych zareagoval na další slova, která zde zazněla. Já nevyčítám zpravodajskému týmu paní Bobošíkové chyby anebo nedostatky v technické kvalitě. Já tomu týmu nevyčítám ani to, že se mu nepodařilo pokrýt dobře všechny události v České republice v příslušné dny. Já mu vyčítám jasné pokusy o manipulaci, nepravdy a lži.

Krátký krok zpátky. Já jsem měl tu výhodu - mám tu výhodu i dnes - že bydlím v Budějovicích a do roku 1989 jsem se díval, na rakouskou televizi. Je velmi smutné, že jsem k tomuto postupu musel přistoupit v posledních dnech minulého roku a v prvních dnech tohoto roku. Pan kolega Nájemník tady navrhl možná s nadsázkou, anebo to zrealizuje doopravdy v podrobné rozpravě, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatovala, že v České republice není ohrožena svoboda slova. Já si s nadsázkou dovolím navrhnout alternativu, kdy by Poslanecká sněmovna vyjádřila naději, že se svobodu slova v České republice v těchto týdnech daří uhájit.

A závěrem ještě jedna poznámka k tomu, co říkal pan kolega Langer. Jsem rád, že s ním mohu v jednom stoprocentně souhlasit. Události těchto týdnů i podle mého názoru jsou o politicích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. V tuto chvíli můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, do které se jako první hlásí pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji. Vážená paní předsedající, já jsem avizoval na začátku nebo při uvádění tohoto bodu, aby nevznikl spor, tak to zopakuji ještě v tomto okamžiku přesto, že mám dojem, že to není potřeba. Navrhuji následující dva body usnesení.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.

A v případě, že toto usnesení bude schváleno, prosím, aby bylo hlasováno o dalším bodu v následujícím znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává na základě § 6 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, Radu České televize ve složení - odvolává Janu Dědečkovou, Pavla Kabzana, Miroslava Mareše, Františka Mikše, Jiřího Kratochvíla a Marcellu Marboe Hrabincovou z funkce člena Rady České televize.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Hlásí se dále někdo? Do podrobné rozpravy se dále hlásí pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych navrhl pozměňovací návrh k prvnímu návrhu, který uvedl pan kolega Vlach, tedy konstatování Poslanecké sněmovny, že Česká televize neplní své poslání podle § 2 zákona o České televizi. Můj pozměňovací návrh k jeho návrhu by tedy zněl, resp. výsledný návrh by zněl takto:

Vzhledem ke skutečnosti, že od usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1379 do dnešního dne Česká televize neposkytuje objektivní, ověřené, všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, konstatuje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, že Česká televize neplní své poslání podle § 2 zákona o České televizi.

Stručné odůvodnění, resp. vysvětlení. Usnesení č. 1379 je usnesením, které přijala Poslanecká sněmovna minulý týden v pátek na své mimořádné schůzi. Je to usnesení, kterým Poslanecká sněmovna minulý týden konstatovala, že Česká televize neplní své poslání podle § 2 zákona o České televizi. Domnívám se, že až do tohoto okamžiku platí myslím velmi objektivní posouzení skutkového stavu věci, že do dnešního dne Česká televize skutečně neposkytuje objektivní, ověřené, všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, a že tudíž je důvod konstatovat, že Česká televize své poslání neplní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové. V návaznosti na moje vystoupení v této debatě, v obecné debatě, a také v návaznosti na naše usnesení z minulého týdne, které se týkalo auditu, si dovolím navrhnout Poslanecké sněmovně následující návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá Radu České televize, aby neprodleně zajistila úplnou účetní dokumentaci České televize od roku 1991.

Krátké zdůvodnění. Nepochybně k provedení kvalitního auditu je potřebné mít úplnou účetní dokumentaci tak, aby nedošlo k jejímu porušení. Myslím, že je nezbytné její zajištění. Rok 1991 navrhuji z toho důvodu, že účetnictví každý rok má návaznost na rok předchozí a my jsme se vyslovili pro rok 1992, čili návaznost od roku 1991 je smysluplná.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Pouze pro vyjasnění v případě hlasování. Vzhledem k tomu, že byl navržen návrh usnesení o odvolání rady, chci se vás zeptat, zda váš návrh by v takovémto případě směřoval i k nově ustavené radě. Mně se pouze jedná o to, aby bylo jasné, zda by váš návrh byl hlasovatelný i v případě odvolání rady.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP