(Jednání opět zahájeno v 00.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, avizovaná přestávka na dojednání pana zpravodaje poslance Talíře s legislativním odborem Poslanecké sněmovny opět o 10 % překročena, máme 00.33 hodin. Žádám pana poslance Talíře, aby se dostavil do Poslanecké sněmovny. Poslední zpráva, kterou jsem obdržel, byla, že pan poslanec Talíř je na cestě. Prostory Poslanecké sněmovny jsou rozsáhlé, i v Kongresu Spojených států mají kongresmani 20 minut na to, aby přešli tunely, vláčky i přes přechody do své jednací síně, ale já doufám, že pan poslanec Talíř se dostaví během jedné minuty. Ještě jednou žádám všechny poslance a poslankyně, aby se dostavili do jednacího sálu, a zejména pana poslance Talíře.

Požádal bych i předsedu vlády pana Miloše Zemana a místopředsedu vlády Vladimíra Špidlu, aby se dostavili do jednacího sálu Poslanecké sněmovny, ale protože v rámci třetího čtení musím dát nejprve slovo zpravodaji panu poslanci Talířovi, kterého jsem již zahlédl ve škvírce lítacích dveří, budeme moci pokračovat v našem jednání. Pan poslanec Talíř právě vchází. (Potlesk.) Pane poslanče, máte slovo.

Já abych vás poprosil, abyste uvedl způsob hlasování a proceduru, které se podrobí Poslanecká sněmovna k navrhovanému zákonu. Prosím sněmovnu, aby zachovala klid.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, procedura je sepsaná a nemá smysl, abych vám ji četl, protože je to velmi komplikovaný materiál a stejně byste se v něm neorientovali. Budu postupovat po jednotlivých hlasováních a budu vás upozorňovat na příslušné souvislosti předtím, než budeme o pozměňovacím návrhu hlasovat.

Nejprve budeme hlasovat o vypuštění části druhé tohoto zákona. Týká se Českého rozhlasu. Jestliže bude schváleno, pozměňovací návrhy vztahující se k Českému rozhlasu jsou nehlasovatelné.

Dále pojedeme podle jednotlivých návrhů výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podle jednotlivých bodů, tak jak byly přijaty, a zároveň budeme hlasovat o návrzích, které jsou související, doplňující nebo se kříží s těmito návrhy.

Toto je procedura. O ostatních pozměňovacích návrzích budeme hlasovat v pořadí, v jakém byly podány.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Na základě žádosti z pléna vás všechny odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Budeme hlasovat o proceduře, kterou přednesl pan zpravodaj, tzn. za prvé o vypuštění části dvě návrhu zákona, což se týká zákona o Českém rozhlasu, za druhé proběhne hlasování o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a za třetí postupně všechny pozměňovací návrhy, které zazněly ve druhém čtení, přičemž bude oznámeno, že jeden nebo druhý pozměňovací návrh vylučuje nebo omezuje hlasování o dalším návrhu.

S faktickou poznámkou pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Chci si jenom ujasnit. Padlo tu několik pozměňovacích návrhů k pozměňovacím návrhům doporučeným kulturním výborem. Tady si jenom chci upřesnit, v jakém pořadí bude hlasováno, zda nejdříve o pozměňovacím návrhu kulturního výboru a teprve potom o pozměňovacím návrhu k němu, nebo naopak. Domnívám se, že logické by bylo nejdříve odhlasovat pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane kolego, tak je procedura stanovena a tak se ji budu snažit dodržovat. Všechny vás prosím, bude-li tam nějaká chyba nebo omyl, abyste pochopili, v jaké situaci byla procedura připravována.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že bude samozřejmě korektní, i pokud zazní návrhy o tom, aby jednotlivé návrhy výboru byly podrobeny samostatnému hlasování, protože k němu byly podány pozměňovací návrhy, bude o nich hlasováno přednostně. Poté bude hlasováno o celém usnesení výboru, které nám bylo předloženo písemně.

Táži se, kdo má dále připomínky k navržené proceduře. Jestliže tomu tak není, dávám hlasovat o navržené proceduře.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 193 poslanců pro hlasovalo 185, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane poslanče, předkládejte jednotlivé návrhy a budeme je podrobovat hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP