(1.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska? (Zpravodaj nedoporučuje, ministr -záporné s vykřičníkem.)

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 194 poslanců pro 86, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní se vracíme k dokončení hlasování o…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Kohlíček. Já bych poprosil o klid, přátelé.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: V bodě K2 je tady návrh, který se týká téhož - návrh kandidátů na členy rady předkládají výboru atd. To je zase řešení otázky, kdo předkládá.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Ale pane kolego, k tomu se dostaneme, až dojdeme k vašemu pozměňovacímu návrhu pod písmenem K, tak o tom budeme hlasovat. (Připomínky z pléna.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení přátelé, při proceduře jsme si odhlasovali, že nejprve podrobíme hlasování pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a poté budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly vzneseny. Na druhé straně, pokud jsme nyní podrobili hlasování i návrh pana předsedy Klause pod bodem D, pak můžeme hlasovat i o bodu, který je pod písmenem K, protože se týká § 4 odst. 2. Pane zpravodaji, já si myslím, že by se tento…

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, já jsem při navrhování procedury říkal, že budeme postupovat ve smyslu předložených návrhů výboru a že k tomu budeme vztahovat i návrhy, které se vztahují k těm částem nebo k té problematice. Mohli jsme tedy - a protože v tom případě u těch pozměňovacích návrhů, které se vztahují k této problematice, postupujeme podle toho, jak byly podávány, tak musíme hlasovat i v tom pořadí, jak byly podávány. Na kolegu Kohlíčka se dostane, budeme o něm hlasovat, ale v případě, až odhlasujeme další pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, v tomto případě jsme neměli ale hlasovat ani o návrhu pod písmenem D pana předsedy Klause, protože se to vztahuje ke stejnému návrhu § 4 odst. 2. Je to samozřejmě jiný návrh, ale pokud jsme hlasovali o těchto návrzích § 4 odst. 2 postupně, měli bychom hlasovat i o návrhu pana poslance Kohlíčka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Pane předsedající, promiňte, já bych to trošičku opravil. Tady jsme hlasovali teď o tom, kdo podává návrhy. Hlasovalo se o třech možnostech, které byly všechny odmítnuty. Čtvrtá možnost v tom mém návrhu - tady se jasně říká - to je ta čtvrtá možnost, tedy jednotlivci, organizace, sdružení. To je ta čtvrtá možnost, o které jsme dosud nehlasovali. O těch třech ostatních jsme hlasovali. A pak teprve se berou ostatní věci.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Já myslím, že je možné hlasovat nyní o tomto pozměňovacím návrhu, on se vztahuje k tomuto odstavci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já si myslím, že sněmovna to svým hlasováním vyjádří nejrychleji. Stanoviska? (Zpravodaj - nedoporučuje, ministr - záporné.)

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 194 poslanců pro 69, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Doufám, že pan poslanec Kohlíček bude se mnou souhlasit, že tím pádem nebyla přijata ani alternativa na straně 19.

Pan poslanec Kohlíček nesouhlasí, takže ještě budeme hlasovat o alternativě, kde se slova "výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu" nahrazují slovy "volební komise Poslanecké sněmovny".

Stanoviska?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, vteřinku, než najdu příslušný návrh.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Strana 19 nahoře, alternativa k návrhu K2. (Ministr - nedoporučuje, zpravodaj - nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 194 poslanců pro 70, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní můžeme dokončit hlasování o pozměňovacím návrhu A7, odst. 3.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan místopředseda upozorňuje na pozměňovací návrh paní kolegyně Kateřiny Dostálové, který je na straně 27 Z - v § 40 se vkládá nový odstavec 3, který zní. Tady jde o nominaci a tady jde o to, kdo může být zvolen. Já si myslím, že je to úplně jiný návrh, takže ho podrobíme samostatnému hlasování.

Nyní budeme hlasovat o odstavci 3, který je pod bodem 7 na straně 3. Stanoviska?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Doporučuji. Tady je protest proti tomuto hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já bych prosil o pozornost. Já se domnívám, že už jsme o této věci hlasovali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nehlasovali, pane poslanče. Rozdělili jsme hlasování na odstavec 2 a 3.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já vás slyším, pane místopředsedo. Nechte mě prosím domluvit. Protože nemýlím-li se, podívejte se prosím všichni do svých poznámek - hlasovali jsme o pozměňovacím návrhu I3 na výslovnou žádost poslance Exnera. Tento pozměňovací návrh jsme nepřijali na doporučení pana ministra a zpravodaje, a to drtivou většinou hlasů, takže jsme se nevrátili k původnímu vládnímu návrhu a zůstal tam tento odstavec 3. (Souhlasné projevy z pléna.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já nejsem přesvědčen o tom, že pod písmenem I3 nové znění § 4 odst. 3 vypustit a ponechat tak znění navržené vládou v tisku 813. Tento návrh jsme nepřijali, takže pokud bychom ho přijali, podle mého mínění by nebyl hlasovatelný tento návrh odstavce 3. Ale my jsme ho nepřijali, takže tento návrh je hlasovatelný a myslím si, že to nejlépe schválíme naším hlasováním. Stanoviska? (Zpravodaj - doporučuje, ministr - doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 194 poslanců pro 125, proti 60. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu výboru uvedeném pod písmenem A8.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych poprosil o klid - i pana poslance Plevu. A8 - strana 3. (Zpravodaj - nedoporučuje, ministr - doporučuje.)

Pan poslanec Kohlíček se hlásí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP