(14.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 178 poslanců 165 bylo pro, 12 bylo proti. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahájil jsem hlasování o celém návrhu pořadu schůze a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 178 poslanců 155 bylo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Jungová se přihlásila s malou poznámkou, prosím.

Prosím pana poslance Sobotku, aby umožnil přístup k řečništi - opravdu, pane poslanče. (Poslanec Sobotka končí konzultaci s místopředsedou vlády Mertlíkem.)

 

Poslankyně Yvona Jungová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych učinila prohlášení pro stenozáznam. Jedná se o minulou schůzi, kdy se projednával zákon o České televizi, konkrétně jde o hlasování číslo 124, jednalo se o jedno ze dvou doprovodných usnesení k tomuto zákonu.

Samozřejmě, že jsem byla pevně rozhodnuta hlasovat proti tomuto usnesení, bohužel na sjetině se objevilo "áčko". Vzhledem k tomu, jaký byl počet hlasů pro a proti, nezpochybňuji tohoto hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Dříve než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů schváleného programu, na žádost předsedy Senátu navrhuji, abychom umožnili vystoupení senátora Daniela Kroupy v Poslanecké sněmovně k vrácenému návrhu zákona.

Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byla rozdána do vaší pošty.

 

Zahájím hlasování. Kdo souhlasí s vystoupením senátora Daniela Kroupy, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 178 poslanců 111 bylo pro, 22 proti. Tento návrh byl schválen.

 

Přistoupíme tudíž k prvnímu bodu schváleného programu, kterým je

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů a ve znění některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 813/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 813/4.

Vítám pana senátora Daniela Kroupu. Prosím, posaďte se, pane senátore.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako důvod rozhodnutí Senátu omezit zákon o České televizi pouze na přechodná ustanovení je tvrzení, že sněmovnou přijatá novela zákona o České televizi umožňuje politikům v daleko větší míře zasahovat do veřejnoprávní televize, než údajně umožňoval zákon minulý. Jako důvod jsou uváděny v této souvislosti tyto argumenty.

Společenské organizace, spolky, odbory, církve a další subjekty podle Senátu nedokáží jmenovat do Rady České televize kandidáty, kteří by se stali nezávislými kandidáty. Podle příspěvků některých senátorů tato nominace by vždycky znamenala, že na tyto kandidáty budou mít vliv politické strany.

Podle mého názoru vychází toto tvrzení a priori z toho, že občané nemají vlastní názor. Odmítám rozhodně takový pohled na občanskou společnost a zdůrazňuji, že přivítám politickou diskusi na téma jiného způsobu tvorby mediálních rad, ale v této chvíli je navrhovaný způsob volby Rady České televize jediným možným politickým kompromisem. Nepochybuji o tom, že bude naprosto průhledný a že se politické strany již z důvodu pudu sebezáchovy vyvarují jakýchkoli zásahů do volby rady či kandidátů na členy této rady.

Za druhé - uvádí se důvod, že rada údajně schvaluje generálnímu řediteli funkce určené statutem České televize jako funkce vedoucí. Slyšel jsem v Senátu názor, že to bude opět rada, kdo bude rozhodovat o funkcích ředitele programu, finančního ředitele, šéfredaktora zpravodajství atd.

Zákon naopak říká, že v případech stanovených Statutem České televize je to pouze a jenom generální ředitel České televize, který jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance České televize, nikoli po schválení, ale po prostém projednání s radou. Kontrola veřejnosti je přitom zajištěna ustanovením zákona, že jednání rady je veřejné. Z tohoto důvodu podezírat navrhovatele, že tímto způsobem umožňuje zasahovat politikům do personálních pravomocí generálního ředitele, je konstrukce, která má pouze zpochybnit nový návrh zákona.

Senát vyslovil svou nedůvěru vůči institutu, který se v zákoně o České televizi jmenuje dozorčí rada. Podle názorů některých senátorů tato dozorčí komise bude moci požadovat jakýkoli doklad týkající se hospodaření České televize, čímž prý bude omezována tvůrčí svoboda.

Ano, je pravdou, že dozorčí rada bude moci požadovat jakýkoli finanční doklad, protože kontrola hospodaření bude jejím jediným úkolem. Nevidím ohrožení tvůrčí svobody v tom, aby hospodaření České televize s veřejnými prostředky bylo co nejvíce transparentní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP