(15.10 hodin))

(pokračuje Recman)

Jak jsem v úvodu říkal, na 30. schůzi jsem přednesl sedm námětů nebo způsobů, jak tuto krizi řešit. Jsem rád, že tři z těchto mých podnětů byly akceptovány Poslaneckou sněmovnou a sněmovna je schválila formou usnesení. Především první bod, který konstatoval, že Česká televize neplnila své veřejnoprávní poslání v souladu se zákonem o ČT, to znamená, že nebyla nestranná, objektivní a vyvážená. Poslanecká sněmovna v tomto směru přijala dvě usnesení, jak na 30., tak na 31. schůzi. Za druhé byl přijat náš podnět, aby se okamžitě změnil nebo upravil zákon o České televizi. Důvodem je projednávání tohoto bodu na této schůzi. A jsem rád, že sněmovna akceptovala i náš podnět, aby byl proveden v České televizi forenzní audit od roku 1993.

Domnívám se, že v dalších krocích bychom mohli vyřešit tuto situaci, kdybychom nějakým způsobem využili i další mé čtyři podněty. Jedním z nich je, že je potřeba změnit v následujícím období postavení všech rad týkajících se veřejnoprávních médií a informací, to znamená Českého rozhlasu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a domnívám se, že i ČTK.

Dalším bodem bylo, a ten považuji za rozhodující, aby byl vypracován, a nazval jsem to "kodex etiky a profesionality žurnalistů působících ve veřejnoprávních médiích". Myslím, že právě takovýto kodex by mohl působit na to, aby moderování a vystupování moderátorů ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích mělo své hranice, mělo své mantinely, které budou garantovat to, že kdo je bude respektovat, bude považován za objektivního a vyváženého moderátora, kdo by tento kodex nerespektoval, tak by bylo podle mého názoru vhodné, aby opustil vysílání veřejnoprávní televize.

Za čtvrté myslím, že by bylo vhodné nějak deklarovat, že Česká televize, Český rozhlas i ČTK nebudou předmětem privatizace, ale zůstanou v následujícím období veřejnoprávními institucemi. A poslední můj bod byla žádost na vedení ČT, aby z jednání Poslanecké sněmovny byly vysílány přímé přenosy, aby se zpravodajství neredukovalo jen na interpelace a záznamy z jednání v pozdních nočních hodinách. Myslím, že tato zkušenost, a to zkušenost pozitivní, je u našich sousedů na Slovensku a v Polsku. Myslím, že by přímé přenosy ČT přispěly k tomu, že by občané vnímali Poslaneckou sněmovnu, popř. Senát jako zákonodárný sbor, že by to nebyla žádná senzace, ale že by vnímali naše pracovní prostředí bez určité cenzury, bez určitého ovlivňování. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Usmívám se trochu nad tím, že mi dával svou přihlášku se slovy, že bude velmi stručný. Očekával jsem poněkud něco jiného, ale děkuji. Pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, o České televizi jsme na svých minulých schůzích toho řekli hodně, budu stručný.

Jsme teď před otázkou, že se máme rozhodnout pro jeden návrh zákona, protože všichni, myslím, víme, že návrh zákona přijmout musíme. Osobně si myslím, i při uznání nedostatků vládní předlohy, kterou v modifikované verzi schválila Poslanecká sněmovna, že je lepší než návrh, který nám předkládá Senát.

Tady chci říci jednu poznámku na adresu pana senátora, který říká, že Senát do své verze zařadil ona nová kritéria pro výběr členů rady. Chápu, že Senát asi nechce zasahovat do jednacího řádu sněmovny, jenže bez změny jednacího řádu sněmovny, který zavádí v této souvislosti novou instituci, kterou je volební výbor, jsou tato nová kritéria prakticky nepoužitelná. Je mi líto, že si toho senátoři nevšimli a zřejmě z důvodů, které tu nechci dále komentovat, toto sice do návrhu dali, ale nepochybně jsou si vědomi toho, že podle jejich návrhu se tato rada nově zvolit nedá.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Dále mám přihlášku poslance Miroslava Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedo, členové vlády, pane senátore, dámy a pánové, poprosil bych pana senátora, jestli by nám mohl vysvětlit, jak se vlastně bude volit Rada České televize - podle stávajícího zákona, který neruší a jehož žádná ustanovení neruší, anebo podle nového, jak navrhuje Senát, anebo podle obou současně, protože upřímně řečeno, pokud schválíme senátní návrh, budou platit dva principy, dva mechanismy volby členů rady. Která bude ta pravá, to bych docela rád věděl. Děkuji za zodpovězení tohoto dotazu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se o slovo přihlásil předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus. Další písemné přihlášky nemám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, chtěl bych se s vámi poradit o jedné věci. Dostal jsem dopis od dr. Věry Valterové, pověřené řízením České televize, ve kterém se na mě obrací, podobně jako se obrátila na předsedu vlády a předsedu Senátu, v souvislosti s provedením forenzního auditu v ČT: "Vzhledem ke skutečnosti, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolala na svém zasedání dne 12. ledna Radu ČT, a s ohledem na to, že stávající zákon o České televizi neřeší přechod pravomocí Rady ČT na jiný orgán, dovoluji si vznést dotaz, jak postupovat při výběru auditora, který provede forenzní audit České televize. Odvolaná Rada ČT rozhodla na svém posledním zasedání dne 8. ledna o harmonogramu kroků vedoucích k zadání auditu. Uzávěrka nabídek proběhla dne 17. ledna a"- shodou okolností, dodávám, dnes - "23. ledna měla Rada České televize rozhodnout o výběru auditora." Dobře víme, že radu jsme mezitím odvolali. "Vzhledem k výše uvedené situaci může v současnosti zadat audit pouze statutární zástupce České televize nebo jím pověřená osoba. Ráda bych vás požádala o stanovisko v této věci tak, aby nedošlo ke zpomalení auditu, který by měl být základem pro stabilizaci situace v České televizi. V očekávání brzké odpovědi zůstávám s pozdravem…"

Táži se sněmovny proto, že vím, aniž jsem to s ním konzultoval, že předseda vlády dostal obdobný dopis a odpověděl pozitivně. Ale myslím, že předseda vlády má jiné pravomoci než předseda Poslanecké sněmovny, a proto bych velmi rád slyšel nějaké stanovisko sněmovny k této věci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. O slovo se přihlásil ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, dovolte mi oznámit sněmovně, že ČTK právě vydala zprávu, že forenzní audit České televize má dělat firma HZ Praha. HZ Praha je největší a nejlepší česká auditorská firma. To je čerstvá zpráva z ČTK, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Dále se o slovo přihlásil předseda klubu KSČM pan Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, budu velmi stručný. Chtěl bych jen reagovat na vystoupení některých senátorů při projednávání této novely s tím, že očekávám jako poslanec Poslanecké sněmovny omluvu od jednoho z nich za to, že řekl, jsme nevěděli, o čem hlasujeme. Myslím, že tady byla taková atmosféra, že většina z nás, ať jsme z kterékoli politické strany, velmi dobře věděla, o čem hlasuje, věděla, o čem rozhoduje, a také podle toho se nakonec v hlasování zachovala.

Již právě pro to poměrně neuctivé vyjádření pana místopředsedy Senátu musím oznámit, že nesouhlasím s tím, aby byla znevažována práce kohokoli z nás, ať už je to v souladu s mým rozhodnutím, nebo nikoli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP