(15.20 hodin)

(pokračuje Filip)

Prostě je to vyjádření určitého názoru. Rád bych, aby se poslancům v této věci pan místopředseda Senátu Jan Ruml omluvil Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Možná že svými slovy myslel i poslance vlastního klubu, že nevěděli, o čem hlasují, a proto nehlasovali.

Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ze znění zatím platného zákona o České televizi, ale i ze znění návrhu zákona o České televizi vyplývá, že generální ředitel nebo jím pověřený zástupce má možnost i ve své vlastní pravomoci zadat audit. Tato možnost je samozřejmě dána i Radě České televize, ale nicméně pokud rada neexistuje, může - a není to porušení tohoto zákona - zadat tento audit sám generální ředitel nebo jím pověřený zástupce. Proto bych si dovolil navrhnout doprovodné usnesení k námi projednávanému návrhu zákona, které by toto řešilo a nestavělo by předsedu Poslanecké sněmovny do situace, kdy musí odpovědět jen sám za sebe.

Toto usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že zadání vyšetřovacího auditu hospodaření České televize je plně v kompetenci generálního ředitele České televize nebo jím pověřeného zástupce.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Plevovi. Hlásí se někdo další do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje. (Senátor Kroupa přistupuje k řečništi.)

Pane senátore, vy nejste zpravodajem. Podle mého chápání jednacího řádu jste byl zpravodajem v Senátu, ale nikoliv v Poslanecké sněmovně. V Poslanecké sněmovně je zpravodajem pan poslanec Talíř, proto se jeho ptám, zda jako zpravodaj chce vystoupit. Nechce.

Čekal jsem závěrečná slova, proto jsem nezvonil. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Paní a pánové, jak jistě dobře víte, k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 813/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 813/4."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 179 poslanců 31 hlasovalo pro, 129 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 813/3.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 179 poslanců 120 pro, 50 proti. Návrh byl přijat.

 

Návrh zákona jsme tímto přijali. Dám ještě hlasovat o doprovodném návrhu pana poslance Plevy. Jeho návrh doprovodného usnesení zněl:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že zadání vyšetřovacího auditu hospodaření České televize je plně v kompetenci generálního ředitele České televize nebo jím pověřeného zástupce."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 175 poslanců hlasovalo 113 pro, 3 proti. I tento návrh doprovodného usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji již nepřítomnému panu senátorovi Kroupovi.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu schváleného programu, kterým je

 

2.
Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001
(upravené znění) /sněmovní tisk 765/2/

 

Připomínám, že v prosincové schůzi jsme s návrhem rozpočtu tohoto úřadu nevyslovili souhlas, a proto vám byl předložen upravený návrh - sněmovní tisk 765/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako zpravodaj uvedl projednávání tisku 765/2, a to je návrhu rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001.

Ještě než se dostanu věcně k tomuto návrhu, dovolte mi, abych přednesl návrh, který se týká projednávání. Mám informaci o tom, že zde v předsálí je přítomen ředitel Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami pan Vrzal. Chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o souhlas s tím, aby se ředitel úřadu mohl zúčastnit projednávání tohoto návrhu. Chtěl bych to zdůvodnit tím, že Poslanecká sněmovna již jednou odmítla návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami. Domnívám se, že by bylo dobré, aby ředitel úřadu byl přítomen případné diskusi, která se bude týkat tohoto podruhé předloženého návrhu rozpočtu, a aby měl případně možnost odpovědět přímo na otázky poslanců. Já jsem zde v situaci zpravodaje, ale jako zpravodaj nemohu bezprostředně a se znalostí věci reagovat tak kompetentně, jako by případně mohl na otázky reagovat sám ředitel úřadu pro dohled. Rád bych tedy požádal Poslaneckou sněmovnu o souhlas s jeho účastí při tomto projednávání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dovolte mi, abych dal hlasovat o účasti ředitele Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami pana Ivo Vrzala na naší schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 176 poslanců 104 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím ředitele úřadu, aby se dostavil do jednacího sálu.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP