(15.30 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, máte před sebou předložený návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001. Tímto návrhem se již nezabýval rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, ten se zabýval prvním návrhem, ke kterému přijal doporučující kladné usnesení. Tento druhý návrh, který, pokud se týče objemu příjmů a výdajů, je totožný s prvním návrhem, je vám předkládán bez návrhu usnesení, který by znovu předložil rozpočtový výbor. Chtěl bych odkázat na tisk 765/1, který obsahuje tento původní návrh rozpočtového výboru.

Dovoluji si Poslanecké sněmovně Parlamentu navrhnout, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje předložený návrh rozpočtu Úřad pro dohled na družstevními záložnami na rok 2001, a to ve výši příjmů 23 milionů 377 tisíc korun a ve výši výdajů 23 milionů 377 tisíc korun, z toho investičních 400 tisíc korun.

Za druhé: Poslanecká sněmovna stanovuje výši poplatků, které jsou družstevní záložny povinny zaplatit nejpozději do 31. ledna 2001 dle § 26 odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění zákona č. 100/2000 Sb., ve výši 0,125 procenta, tedy ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění zákona č. 100/2000 Sb., ve výši 0,25 z objemu všech vkladů uvedených u družstevní záložny ke dni 30. 6. 2000.

To je návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci.

Vidím, že se ředitel úřadu nedostavil.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych navázal na slova pana zpravodaje Sobotky. Připomenu, že skutečně Poslanecká sněmovna odmítla přijmout návrh rozpočtu úřadu pro dohled na rok 2001 na svém prosincovém jednání. Přestože byl v průběhu jednání podán návrh i na vrácení k dopracování, přestože návrh na dopracování přijat nebyl, bylo využito této časové prodlevy k tomu, aby obsah, přílohová část návrhu rozpočtu byla dopracována, a myslím si, že je dobře, že došlo k úpravě, byť nedošlo k úpravě absolutních částek. Na výdajové a příjmové straně byla upravena výdajová stránka, položková struktura plánovaných výdajů.

Dovolte poznámku týkající se nejprve výdajové strany. Nový rozpočet, tak jak je konstruován, daleko více koresponduje s realitou, která nyní v sektoru družstevních záložen je. Zejména rozvrh výdajů bych řekl, že je daleko věrohodnější, a oceňuji, že se zde nachází samostatná položka plánující výdaje na zajištění likvidace a provádění nucených správ družstevních záložen. Pokládám to za velmi důležitý fakt zejména proto, že je to svým způsobem nestandardní situace. Poslanecká sněmovna stojí v situaci, kdy musí řešit insolventnost řady družstevních záložen, a je tedy i logické, že řada subjektů, které padly do režimu nucené správy anebo jsou vedeny k likvidaci, nemá vlastní finanční zdroje na to, aby tyto režimy uplácela, resp. aby provedla úhradu za poskytnuté služby.

Tím, že úřad pro dohled jmenuje jak nuceného správce, tak likvidátora, stojí před problémem, jak se postavit k tomu, že by v podstatě nikdo nebyl schopen tyto služby uhradit, a považuji za správné, že v návrhu výdajové struktury je samostatná položka, jestli se nepletu, ve výši 2 miliard korun na výdaje tohoto typu.

Musím ale říci, že se nejedná pouze o tyto výdaje. Výdajovou část rozpočtu ovlivňuje fakt, že zhruba 35 subjektů družstevních záložen - a nikoli těch, o kterých jsme tady obecně diskutovali, tedy těch, které jsou v povědomí naší veřejnosti jako družstevní záložny, které se ocitly ve finanční krizi, ale 35 jiných subjektů tohoto typu, které ovšem nevyvíjely žádnou činnost - nepožádalo podle nového zákona o obnovení své licence, a to znamená, že jsou dle zákona vedeny k úpadku. Protože nemají vlastní zdroje, opět stojí v situaci, kdy úřad pro dohled musí financovat tyto činnosti a dohlížet na to, aby likvidace byla vedena v souladu se zákonem, a tím pádem musí znovu na tuto činnost přispívat.

Jen drobná zmínka týkající se příjmové stránky. Asi ze stejné logiky věci, o které jsem tu mluvil v případě výdajů, je zřejmé a vyplývá to, že příjmová stránka bude stejně napjatá jako stránka výdajová. Určitě se v průběhu hospodaření v roce 2001 objeví řada výdajů, které prostě plánovány nebyly a budou zde muset být nově zahrnuty.

Já spekuluji o tom, jestli je reálné naplnit příjmovou stránku, jak o ní uvažuje úřad pro dohled. Dokonce se obávám, že byť úřad pro dohled naprosto správně racionálně zvážil plánovanou výši příjmů z poplatků, které budeme stanovovat, a v rozpočtu úřadu pro dohled je to zhruba 7,7 miliardy, tak se obávám, že i tato částka bude velmi napjatá. Řada družstevních záložen - u nich se uvažuje, že by měly tento poplatek zaplatit - se v současné době už ocitne v režimu konkursního řízení, a pak bude velmi nereálné, aby úřad pro dohled tyto finanční zdroje vybral.

Vyslovuji proto odhad, že se můžeme v průběhu roku, spíše v průběhu třetího a čtvrtého čtvrtletí, ocitnout v situaci, kdy se budeme muset znovu vrátit k průběhu hospodaření úřadu pro dohled jako instituce. V jeho návrhu rozpočtu na letošní rok je totiž částka 17,4 milionu korun jako finanční výpomoc ze zdrojů státního rozpočtu, a já se obávám, že budeme muset jednat o částce daleko vyšší. To je ale mé osobní mínění. Samozřejmě se budu těšit na to, že úřad pro dohled svým plánům dostojí a že plánované příjmy budou tak, jak o nich uvažuje.

Důvod mé otázky, na kterou jsem dodnes nedostal odpověď, a to je spekulace, kterou jsem tady vedl v měsíci prosinci, to byl odhad toho, kolik může stát administrativní správa důkazního řízení, resp. finanční vyjádření toho, jak nákladné budou přihlášky členů družstevních záložen k fondu pojištění. Dnes víme, že jsou to finanční zdroje, které jsou propláceny ze zdrojů, které bude mít k dispozici fond pojištění. Nebudou to položky malé, průměrná režijní finanční správa jedné jediné přihlášky k fondu pojištění bude činit 300 až 400 Kč. Tam, kde náročnost správy bude daleko vyšší, lze předpokládat, že to budou částky přesahující 1000 Kč. Při odhadovaném nároku 90 000 přihlášek - dopočítejte sami.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Táži se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím. To byla rozprava všeobecná.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té se také nikdo nehlásí, proto i tuto podrobnou rozpravu končím.

Táži se na závěrečné slovo zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci tohoto závěrečného slova ještě zrekapituloval návrh základního usnesení, které v tuto chvíli má Poslanecká sněmovna k dispozici a o němž budeme hlasovat.

Čili navrhuji, abychom svým usnesením schválili předložený návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001 ve výši příjmů 23 milionů 377 tisíc korun a ve výši výdajů 23 milionů 377 tisíc korun, z toho investičních 400 tisíc korun, a dále, abychom stanovili výši poplatků, které jsou družstevní záložny povinny zaplatiti nejpozději do 31. 1. 2001 ve výši 0,125 %, tj. ve výši 0,25 % z objemu všech vkladů uvedených u družstevní záložny ke dni 30. 6. 2000.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP