(15.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Bude to veškeré hlasování, pane poslanče?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, bude to jedno hlasování o tomto návrhu usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jsem žádán, abych vás všechny odhlásil. Učinil jsem tak a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Dám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak ho přednesl pan poslanec Sobotka, zpravodaj sněmovny a zpravodaj rozpočtového výboru, jak to koneckonců máte uvedeno v původním materiálu, který jsme probírali na předcházející schůzi.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 167 poslanců 124 hlasovalo pro, 4 hlasovali proti. I tento návrh byl přijat, usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu zpravodajovi, děkuji panu řediteli úřadu. Doufám, že s výsledkem hlasování je spokojen. Tváří se spokojeně.

 

Dostáváme se k bodu 3 našeho schváleného pořadu. Tím je

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 650/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená novela zákona o dani spotřební obsahuje dva zásadní body, které oba mají povahu technickou, vedle toho některé drobné korekce stávajícího režimu spotřební daně, které jsou rovněž technické povahy. Jde tedy o novelu, která nepředpokládá a nepřináší žádné změny v sazbách a principiálně by neměla mít dopad na daňové poplatníky.

Hlavními změnami, které novela přináší, je systém zdaňování tabákových výrobků a dále zavedení povinnosti značení lihovin, tzv. kolkování. Změna způsobu zdaňování tabákových výrobků je jednou z podmínek vstupu České republiky do Evropské unie. Jde o uvedení našeho právního řádu do souladu se směrnicemi Evropské unie č. 9279, 9280, 9559. Touto novelou se uplatňuje způsob zdaňování tabákových výrobků, který je obvyklý ve všech členských zemích Evropské unie. Daňové zatížení cigaret v důsledku přechodu zdaňování se obecně nezmění. Dojde ale k oboustranné změně daňového zatížení jednotlivých druhů cigaret. Podle pravidel Evropské unie nedojde ke změně daňového zatížení cigaret nejžádanější cenové kategorie. V České republice podle statistik dostupných se jedná o cigarety značky Petra, tedy ty kratší, které byly zvoleny jako vzor, z jehož daňového zatížení a výše sazeb se vychází při výpočtu sazeb u ostatních druhů cigaret.

Dále, vážené dámy, vážení pánové, značení lihovin je opatření, které má primárně omezit daňové úniky. Systém, který je zde navrhován, je obdobný systému značení tabákových výrobků, s tím rozdílem, že v kontrolních nálepkách pro lihoviny nebude zahrnuta spotřební daň. Zavedení značení lihovin si kromě změn v zákonu o spotřebních daních vyžaduje drobné změny i v zákonech o územních finančních orgánech, o České zemědělské a potravinářské inspekci a o České obchodní inspekci.

Kromě uvedených dvou základních změn návrh novely zákona o spotřebních daních obsahuje některé dílčí technické úpravy, jak jsem to avizoval na začátku. Nejvýznamnější z nich se týká zdaňování českých vybraných výrobků, které se po svém umístění do svobodného celního skladu anebo ve svobodném celním pásmu vracejí zpět do tuzemska, do domácího oběhu.

Dále se sjednocuje termín splatnosti daně pro plátce daně, kteří uvádějí daň jednorázově, a plátce daně, kteří daň odvádějí zálohově. Termín se sjednocuje na úroveň původního stavu před poslední novelou, tj. na 25. den měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla daňová povinnost.

Další významnou změnou je stanovení přesného termínu, kdy vzniká nárok na vrácení daně u tzv. zelené nafty, a stanovení možnosti uplatnit nárok na vrácení daně, pokud tzv. zelená nafta není nakoupena, ale je vyrobena subjektem uplatňujícím nárok na vrácení daně.

Konečně se rozšiřuje osvobození od daně na všechny vybrané výrobky, které byly prokazatelně zničeny v důsledku tzv. vyšší moci. Vedle těchto změn návrh předpokládá i některé drobné změny legislativně technického charakteru.

Vážené dámy, vážení pánové, doporučuji, abyste v rámci druhého čtení tuto novelu propustili do čtení třetího. Chtěl bych podtrhnout, že změny, které byly doporučeny - a je to celá řada rozsáhlých změn - v rozpočtovém výboru, převážná většina z nich je technického charakteru, dále vylepšujícího předložený návrh.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 650/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tisk č. 650 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyslovila souhlas, a to s připomínkami, které jsou součástí usnesení rozpočtového výboru č. 398. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nechci vás dlouho zdržovat, jen několik krátkých vět.

Každá politická strana ve svých volebních materiálech má podporu podnikání. Chtěl bych se zeptat, jestli při takovýchto příležitostech, jako když teď schvalujeme spotřební daně, jestli je to v souladu s tím, co ve svých volebních materiálech uvádíme. Například se zkracuje lhůta pro placení spotřební daně. Je to podpora podnikání, nebo není? Zavádí se kolkování. Je to další taková záležitost, která bude mít tlak na úvěrování firem, protože budou muset nějakým způsobem zajistit stroje, které stojí nějaké peníze. Nemáme vůbec jistotu, že nějaký úvěr dostane, a pokud ano, tak to jistě zatíží firmu. Co se týká třeba podpory exportu, je prodlužování doby pro vracení spotřebních daní podpora podnikání, nebo není? Myslím, že odpověď je jednoznačná. Je například podporou nových technologií různá úroveň daní pro stejnou komoditu, v tomto případě pro stlačený plyn a pro zkapalněný plyn? Myslím, že to také nemůžeme považovat za podporu nových technologií a pro zavádění efektivnějších postupů.

Budu mít v tomto směru připomínky, nebo podporu připomínek v podrobné rozpravě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo jiný do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám celou řadu přihlášek. Jako první se přihlásil pan poslanec Šafařík.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP