(15.50 hodin)

Poslanec Pavel Šafařík: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ve svých pozměňovacích návrzích, které předložím, bych chtěl navázat na to, co řekl kolega Sehoř, to znamená, že některé věci z mého pohledu i z pohledu našeho klubu jsou kontraproduktivní vůči chodu podniků, kterých se dotýká spotřební daň, a která by spíš utlumila i z hlediska výroby i zaměstnanosti některé obchodní aktivity. Domnívám se, že zde se vrací některá situace do znění zákona, který zde už byl a který jsme odstranili.

To jenom k úvodu k pěti pozměňovacím návrhům, které uvedu a které budou krátké.

Pozměňovací návrh č. 1 - vypustit bod 22.

Pozměňovací návrh č. 2 - vypustit bod 23.

Pozměňovací návrh č. 3 - vypustit bod 29.

Pozměňovací návrh č. 4 - vypustit bod 34.

Pozměňovací návrh č. 5 - vypustit bod 35.

Vše se týká vládního návrhu, to znamená tisku č. 650.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý je přihlášen pan poslanec Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů k předloženému návrhu zákona.

Nejprve k názvu zákona: za slovy "o spotřebních daních" se vypouští čárka a vkládá se text "a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů". Další text v názvu zákona se nemění.

Za část první se vkládá nová část druhá s tímto názvem: "Změna zákona o dani z přidané hodnoty". Ostatní části se přejmenují na části 3 - 8.

K bodu 1. V příloze č. 1 se vkládá nová položka, která zní: "ex 842129 - dialyzéry pro přístroje pro dialýzu krve".

K bodu 2. V textu za číselným kódem se doplňuje středník a doplňují se následující slova: "mechanoterapeutické přístroje určené výhradně k léčebné rehabilitaci osob s těžkým zdravotním postižením".

Odůvodnění bodu 1:

Sazba snížené daně z přidané hodnoty se uplatňuje na zboží uvedené v příloze zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato příloha používá pro identifikaci výrobků se sníženou sazbou daně s přidané hodnoty, kromě jejich slovního vymezení, nomenklaturu celního sazebníku.

V souladu s ustanovením § 58 celního zákona je sazební zařazení zboží určeno podpoložkou kombinované nomenklatury. Celní sazebník používá pro účely klasifikace zboží kombinovanou nomenklaturu Evropské unie. Tato nomenklatura navazuje na hierarchii Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, který je spravován Světovou celní organizací se sídlem v Bruselu. Česká republika přistoupila k mezinárodní úmluvě o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a k protokolu o její změně - vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb. -, ve kterých se zavázala dodržovat ustanovení obligatorních částí harmonizovaného systému. V obligatorní části nomenklatury jsou kromě popisu a číselného označení zboží také poznámky ke třídám, kapitolám, číslům, položkám a podpoložkám, jakož i všeobecná pravidla pro interpretaci harmonizovaného systému.

Dialyzátor je součástí umělé ledviny. Toto zařízení je určeno pro oddělování koloidních částic z krve pomocí osmózy, a jedná se tedy ve smyslu celního sazebníku o zařízení pro čištění kapaliny. Zařazování samostatně dodávaných součástí lékařských přístrojů č. 9018 celního sazebníku, kam patří i umělá ledvina, se řídí ustanoveními uvedenými v úvodních poznámkách ke kapitole 90 celního sazebníku a všeobecnými pravidly pro interpretaci harmonizovaného systému. Rozdíl v dani z přidané hodnoty nelze řešit tím způsobem, že by samostatně dodávané dialyzátory byly zařazovány do jiné podpoložky celního sazebníku jako umělé ledviny (90189030) v rozporu s výše uvedeným postupem.

Odůvodnění bodu 2:

Dnem 1. dubna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 17/2000 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této novely byla změněna i příloha č. 1 tohoto zákona a také její položka 9019. Provedenou změnou byly vypuštěny "přístroje pro mechanoterapii" s cílem již nadále neuplatňovat sníženou sazbu DPH pro zařízení používaná ve fitcentrech, např. rotopedy nebo stepery.Vypuštěním této skupiny přístrojů však došlo k přeřazení ze snížené sazby do základní sazby DPH také malé skupiny léčebně pohybových přístrojů, jako je např. "MOTOmed", který slouží výhradně k rehabilitaci těžce pohybově postižených. Přístroje MOTOmed jsou určeny pro speciální pohybovou léčbu horních o dolních končetin, včetně trupu. Rehabilitační cvičení na těchto přístrojích nelze nahradit jiným způsobem. Těmito přístroji jsou již dnes vybavovány odborné léčebné ústavy, ústavy sociální péče a pořizují si je také těžce pohybově postižené fyzické osoby, které na ně mohou získat příspěvek od okresních úřadů až do výše 50 % jejich pořizovací ceny. Vhodnost a účinnost těchto přístrojů potvrzují nejen odborní lékaři, ale i sami těžce pohybově postižení občané.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Krásovi. Dále má slovo pan poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych předložit pozměňovací návrh k předloženému usnesení rozpočtového výboru, jenom bych ho ještě několika větami zdůvodnil.

Pozměňovací návrh reaguje na situaci, která vznikla po 1. dubnu 2000, kdy vstoupila v platnost novela zákona o dani z přidané hodnoty a novela zákona o spotřební dani. V návaznosti totiž na tyto novely bylo nutné znovu posoudit princip vzájemnosti ve vztahu k osobám požívajícím diplomatických výsad a imunity v České republice.

Situace je taková, že v území, kde ceny zboží nebo služeb nejsou zatíženy nepřímými daněmi - jedná se o země jako např. Vatikán, Kuvajt, Irák - se tyto země cítí poškozeny. Při posuzování principu vzájemnosti jsme vycházeli z výkladu legislativního odboru Ministerstva financí, který byl takový, že nelze uznat argument, že pokud některý stát nevybírá daně, v podstatě zvýhodňuje příslušné osoby s diplomatickým statusem, protože takové zvýhodnění požívají nejen diplomatické osoby, ale současně všechny osoby v daném státě. A tehdy v souladu s tímto výkladem Ministerstvo zahraničí refundace nepřímých daní některým diplomatickým misím akreditovaným v Praze pozastavilo. Ovšem takto námi interpretovaná reciprocita vyvolává nesouhlas a problémy v bilaterálních vztazích. Dotčené země tento postup pokládají za projev politické diskriminace. Partneři argumentují zejména tím, že Česká republika by při zachování principu vzájemnosti neměla mít příjem z nepřímých daní od osob požívajících diplomatických výsad a imunit, vysílaných do České republiky ze států, které ceny zboží a služeb nepřímými daněmi nezatěžují.

Stav je takový, že současná právní úprava neumožňuje měnit výklad onoho principu vzájemnosti, jak je stanoven zákonem o nepřímých daních, a jediným možným řešením je upravit příslušný článek zákona, týkající se osob požívajících diplomatických výsad a imunit.

Dovolím si tedy navrhnout doplňující znění k § 45 zákona o dani z přidané hodnoty a také § 12 zákona o spotřební dani. Tento doplněk by vypadal tak, že by se týkal v usnesení rozpočtového výboru č. 398 bodu 8, kde do bodu 8 navrhuji vložit takovou úpravu, že jsou tam body 23, 26, takže by se bod 26 rozdělil na bod 26a) - to by byl dosavadní text bodu 26 - a k tomu se připojí bod 26b), za nímž by stálo:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP