(16.00 hodin)

(pokračuje Zaorálek)

Do § 12 a, odst. 8 zákona o spotřebních daních vložit za druhou větu novou větu, která zní:

Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v tomto cizím státě, nevrací daň, protože neuplatňuje daně jako součást ceny zboží nebo poskytovaných služeb, vrátí Česká republika diplomatickým misím, konzulárním úřadům a jejich státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických a konzulárních misí, daň v rozsahu podle odstavce 2.

Stejnou úpravu bych vložil do bodu 30, to je čtvrtá část, změna zákona o DPH, kde bych dosavadní text bodu 30 označil číslicí 1 a připojil ještě druhý odstavec, za dvojku bych přidal tento text: v § 45 odstavci 8 zákona o DPH vložit novou větu, jejíž znění je stejné, jako jsem četl v prvním případě. Nebudu toto znění číst znovu, předám to zpravodaji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Kocourka.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, v rámci podrobné rozpravy k tomuto bodu bych chtěl upozornit na to, že jsem v rámci jednání rozpočtového výboru přednesl 16 poměrně rozsáhlých pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona - novely - o spotřebních daních, a proto v rámci urychlení jednání sněmovny a v rámci racionalizace jsem si dovolil každému poslanci tyto pozměňovací návrhy mnou přednesené na jednání rozpočtového výboru rozeslat předem. Každý by je měl mít na lavici a měly by být základem mého vystoupení. Podklad se jmenuje "Pozměňovací návrhy poslance M. Kocourka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 650, přednesené na jednání rozpočtového výboru dne 17. 1. 2001". Prosím sněmovnu, zda by tento podklad vzala za základ mého vystoupení.

Dále bych chtěl říci, že si osvojuji všech 16 pozměňovacích návrhů, které jsou v tomto zmíněném podkladu obsaženy.

Dále mi dovolte, abych některé pozměňovací návrhy nyní v rámci podrobné rozpravy ještě pozměnil.

První pozměňovací návrh k mému pozměňovacímu návrhu číslo 2 ve zmíněném podkladu by se týkal kódu sazebníku 2403 k bodu 52 vládního návrhu, v § 40 - Sazby daně, kde by u položky "lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky" byla stanovena pevná sazba daně na 125 Kč za kg a procentní sazba daně 5 %.

U třetího mého pozměňovacího návrhu ve zmíněném podkladu, tj. k bodu 52 vládního návrhu, v § 40 - Sazby daně - opět u kódu sazebníku 2403 u položky "lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky" by byla stanovena minimální sazba daně 160 Kč za 1 kg.

Dále v mém podkladu navrhuji vložit nový pozměňovací návrh 3A, který se týká bodu 57 vládního návrhu zákona, § 40 c) odst. 5, který by zněl takto:

Cena pro konečného spotřebitele musí být u cigaret, doutníků a cigarillos vytištěna na tabákové nálepce - odkaz 22 a) - a u ostatních tabákových výrobků musí být cena vytištěna viditelně na obalu nebo na přelepce uzavírající spotřebitelské balení připevněné k balení lepidlem takovým způsobem, aby ji nebylo možno bez poškození odstranit. U doutníků a cigarillos musí být na tabákové nálepce kromě ceny pro konečného spotřebitele za jednotkové balení určené k přímé spotřebě uvedena i cena za kus.

Poslední pozměňovací návrh k mému osmému pozměňovacímu návrhu se týká článku 2 přechodných ustanovení. Odstavec 2, první věta by se upravila takto: Fyzické nebo právnické osoby, které nakoupily cigarety značené tabákovými nálepkami bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele a ostatní tabákové výrobky bez vyznačení ceny pro konečného spotřebitele na obalu za účelem dalšího prodeje, mohou tabákové výrobky s výjimkou doutníků a cigarillos prodávat nejpozději do dne 31. 3. 2002 včetně, doutníky a cigarillos do dne 31. 5. 2002 včetně.

Tolik mé pozměňovací návrhy k mému podkladu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Jako další je pan poslanec Gongol. Připraví se pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si rovněž předložit dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je k tisku 650 označen číslem 1 a zní: Do části druhé zvláštní ustanovení zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se zařazuje hlava 6 v tomto znění:

Hlava 6: Daň z osobních automobilů o zdvihovém objemu motorů od 2000 cm3.

§ 40 ba) - Předmět daně. Předmět daně je nákup nového nebo ojetého osobního automobilu o zdvihovém objemu motoru od 2000 cm3.

Předmětem daně není nákup ojetého automobilu, který byl na území České republiky registrován a používán po dobu delší než 4 roky.

§ 40 bb) - Sazba daně. Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru od 2000 do 3000 cm3, sazba daně 100 000 Kč za kus, osobní automobily se zdvihovým objemem motoru nad 3000 cm3 120 000 Kč za kus.

§ 40 bc) - Osvobození od daně. Od daně jsou osvobozeny osobní automobily, které jsou používány provozovateli silniční motorové osobní dopravy a provozovateli taxislužby na základě koncese výhradně k provozování uvedených činností.

Druhý pozměňovací návrh je k pozměňovacímu návrhu poslance Kocourka, který zde tento návrh předložil písemně. Je to k bodu 3, k části kódu sazebníku týkajícího se 2403 nazvaného "lulkové, dýmkové, šňupavé a žvýkací tabáky", kde navrhuji minimální sazbu daně ve výši 100 Kč na 1 kg.

Krátké zdůvodnění mých pozměňovacích návrhů. Musím konstatovat, že se mi vůbec nelíbí to, že Poslanecká sněmovna na každém svém zasedání projednává vždy několik daňových zákonů, a to buď vládních, nebo poslanecké iniciativy. Přitom daňový systém by podle mého názoru měl být pilířem hospodářské stability země. Jinými slovy: daňové zákony by měly být nejlépe propracovanými zákony. Je-li zde ve sněmovně otevřen kterýkoliv z daňových zákonů, je to pokyn pro řadu poslanců, aby bylo rozšířeno projednávání pro jiný daňový zákon. Tak se prolínají návrhy daně z příjmu do zákona o spotřebních daních apod. Většina poslanecké tvořivosti pak má za následek snížení daňové zátěže pro movité občany a přesun daní na občany s nižšími příjmy. Většinou to znamená nižší příjmy do státního rozpočtu a možnost daňových úniků, jako např. u lehkých topných olejů při DPH.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP