(16.10 hodin)

(pokračuje Gongol)

Je však přímo typické pro tyto poslance, že se nejvíc zasazují o to, aby ze státního rozpočtu byly vyčleněny finanční prostředky na akce, které jsou realizovány v jejich volebních obvodech.

Můj první pozměňovací návrh se týká zvýšení příjmů státního rozpočtu z nákupu luxusních automobilů a spotřební daně z automobilů o obsahu nad 2000 kubických centimetrů a nad 3000 kubických centimetrů.

Jiným vhodným řešením by bylo, podle mého názoru, stanovit maximální odpisovou hodnotu podnikových osobních automobilů do výše asi 700 tisíc korun. To bych ale zasahoval do jiného zákona. A to bych nechtěl, protože jsem to před chvílí kritizoval.

Mým druhým pozměňovacím návrhem je stanovení sazby daně z lulkového, dýmkového, šňupavého a žvýkacího tabáku minimálně na 100 korun za kilogram. Tím by se omezil daňový únik, který způsobuje možnost dnes v širokém měřítku zneužívat záměnu mezi deklarovaným zpracovaným a tzv. nezpracovaným tabákem. Dnes se této záměny využívá při dovozech z Vietnamu, Rumunska apod. Jde o podobný případ jako s lehkými topnými oleji, ale jen s menšími finančními dopady.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další má slovo pan poslanec Kořistka. Připraví se pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já budu velice stručný. Můj návrh se týká splatnosti daně. Nejdříve ho přečtu. V § 14 odst. 4 se slova "20., 25. dne" nahrazují slovy "55. dne".

Já velice krátce zdůvodním tento návrh. Vychází z malé novely, kterou jsme tady jednou projednávali. Víte, že jsem ji ve druhém čtení nebo ve třetím čtení, těsně před závěrečným hlasováním, stáhl, když se zde objevila daň z luxusu. Jde v podstatě o vyrovnání podmínek pro malé a větší podnikání. Jde o to, že v některých zemích Evropské unie je splatnost této daně i 60 dnů. Myslím si, že současný stav, kdy velké firmy jsou naopak platným zákonem zvýhodněny, protože doba splatnost je 55 dní, ale u malých firem 25 dní, je neúnosný.

Vím, že vláda toto řeší ve svém návrhu, že naopak zrovnoprávňuje ten stav, že snižuje dobu splatnosti této daně z 55 dnů na 25 dnů. Já jsem přesvědčený, že toto není řešení. Vím, že zde byla již velká shoda na tom, aby můj návrh byl přijat. Já věřím, že se dohodneme i na tomto pozměňovacím návrhu.

Jinak - pro vaši informaci - předložil jsem malou novelu spotřební daně a bude záležet, jak se sněmovna postaví k tomuto pozměňovacímu návrhu. Pokud jej schválí, samozřejmě svůj návrh stáhnu. Dopad na rozpočet je v tomto případě velice minimální.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další - poslanec Sobotka. Avizoval jsem ho předem. Pan poslanec Palas je další v pořadí. Prosím, pane poslanče. Pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl tři pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 650.

Navrhuji vypustit pozměňovací návrh pod bodem 10. Za bod 25 vložit nový bod 26, který zní: V § 12f odst. 3 v první větě se slovo "a" nahrazuje slovy "nebo 45 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v".

Odůvodnění pozměňovacího návrhu: Předložený návrh rozpočtového výboru znevýhodňuje výši vrácení spotřební daně za směs paliv a maziv - bionaftu, uvedenou v § 19 odst. 2 písmeno c), oproti motorové naftě. Bionafta je ekologické palivo, které snižuje ekologickou zátěž krajiny, a je tudíž v celospolečenském zájmu její využívání, a to zejména v zemědělské prvovýrobě. Pozměňovací návrh rozpočtového výboru tento zájem nepreferuje, ale naopak její využití potlačuje, a ve svém důsledku tento zásah povede k přechodu na motorovou naftu, což je jak z ekologického pohledu, tak i z pohledu výroby bionafty nežádoucí.

Proto žádám ponechat § 12f odst. 3 ve znění vládního návrhu, který uplatňuje vrácení spotřební daně ve stejné výši jako u motorové nafty, tj. 60 %.

Druhý pozměňovací návrh k tisku 650. Navrhuji v § 22 odst. 4, aby se sazba Kč 8 150 na 1 000 litrů nahradila sazbou 5 624 Kč na 1 000 litrů.

Dovolte mi, abych i tento návrh odůvodnil. Methylester řepkového oleje je součástí směsi paliv a maziv uvedené v § 19 odst. 2 písmeno c). Tato směs je zdaněna stejnou sazbou spotřební daně jako motorová nafta, přestože obsahuje určitý podíl rostlinného původu - methylester řepkového oleje, který zdaněn sazbou spotřební daně není. Přitom paliva s podílem methylesteru řepkového oleje lze označit za ekologická, neboť snižují ekologickou zátěž krajiny i měst přetížených a zahlcených motorovými vozidly. Je proto žádoucí preferovat tyto typy pohonných hmot s přídavkem látek rostlinného původu a podpořit je i ekonomicky.

Proto navrhuji, aby spotřební daň u těchto paliv byla snížena a rostlinná složka nebyla zdaňována spotřební daní.

Třetím návrhem k tisku 650 je návrh, aby bod 26 zněl takto: § 12f odst. 4: Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o nákupu výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písmeno c) a § 19 odst. 2 písmeno c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o výměře zemědělských a lesních pozemků, na nichž hospodaří na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu, a jde-li o fyzickou osobu, dokladem o zapsání do evidence podle zvláštního právního předpisu, případně výpisem z obchodního rejstříku, jde-li o právnickou osobu, výpisem z obchodního rejstříku, případně jiným dokladem, podle kterého tato právnická osoba vznikla. V případě, že poplatník spotřebuje pro účely uvedené v odst. 1 výrobky uvedené v odst. 1, které sám vyrobil, nahrazuje se doklad o nákupu interním dokladem podle odst. 7.

Dovolte mi, abych zdůvodnil tento pozměňovací návrh. Jak praxe za dobu působení tohoto zákona prokázala, je třeba doplnit znění § 12f odst. 4 o právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, ale provozují zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa a splňují kromě této podmínky zápisu v obchodním rejstříku všechny ostatní podmínky zákona pro nárok na vrácení daně podle § 12f zákona. Proto navrhuji doplnit do znění odst. 4 právnické osoby, které vznikly ze zákona a jsou zapsány v zakládací nebo zřizovací listině. Jedná se například o školní statky, výzkumné ústavy a jiné příspěvkové organizace, které provozují zemědělskou prvovýrobu, lesní školky, obnovu a výchovu lesa v rámci své hospodářské činnosti. Dále navrhuji doplnit ty poplatníky, kteří si pro tento účel vyrobili výrobky uvedené v odst. 1 a k danému účelu je spotřebovali. Pak doklad o nákupu bude nahrazen interním dokladem.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní bych dal slovo poslanci Sobotkovi. Jestli už podruhé tady není, tak má smůlu. Opravdu. Poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil uvést návrh na stlačený a zkapalněný plyn, jak už jsem uvedl v obecné rozpravě. Jde o nápravu chyby v tomto zákoně, protože v podstatě stejnou komoditu zdaňuje různým způsobem podle toho, zda je ve stlačeném stavu, nebo ve zkapalněném.

Stlačený plyn je zvýhodněn, protože v době vzniku zákona nebyly u nás ještě rozvinuty výhodnější technologie se zkapalněným plynem. Fiskální dopad je minimální, protože rozvoj uvedených technologií by byl teprve umožněn.

Proto - první odrážka - z § 19 odst. 1 písmeno h) navrhuji vypustit kód sazebníku 271100.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP