(16.20 hodin)

(pokračuje Sehoř)

Druhá odrážka - v § 19 odst. 1 písm. i) vypustit kód sazebníku 27 11 11 00.

Třetí odrážka - do § 19 odst. 1 doplnit nové písmeno j): "j) zkapalněné plyny určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motoru, uvedené pod kódy sazebníku 27 11 11 00".

Stávající písmena j) a k) změnit na písmena k) a l).

Čtvrtá odrážka - do § 22 odst. 1 do sloupce "kód sazebníku" u kódu 27 11 doplnit text: "zkapalněné plyny podle § 19 odst. 1 písm. j)".

Pátá odrážka - do § 22 odst. 1 ve sloupci "kód sazebníku" ke kódu 27 11 změnit stávající písmeno j) na písmeno k), a stávající písmeno k) změnit na písmeno l).

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se hlásí pan poslanec Korbel.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl tři pozměňovací návrhy k usnesení rozpočtového výboru č. 398 v části IV. zákona o dani z přidané hodnoty v příloze č. 1, který znamená rozšíření přílohy č. 1.

1. Příloha č. 1 - Seznam zboží podléhající snížené sazbě 18069090 - ostatní výrobky.

Zdůvodnění: Tato změna má odstranit daňové znevýhodnění postavení občanů odkázaných na bezlepkovou a příbuzné typy diet při nákupu jim vhodných výrobků. Odstranění diskriminačního postavení celozrnných výrobků polomáčených a máčených oproti ostatním polomáčeným a máčeným výrobkům. Dopad na státní rozpočet je zanedbatelný.

2. Příloha č. 1 - Seznam zboží podléhající snížené sazbě 28 35 39 00 10 - náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (fosforečnany).

Zdůvodnění: Produkt vodáren - voda pro domácnost - je ve snížené sazbě DPH, rovněž také balená voda. Taktéž domácí přístroje na úpravu vody jsou ve snížené sazbě DPH. Provozní náklady jsou rozhodující. Pří použití domácí úpravy metodou "katex" je tato v souladu se sníženou sazbou. (Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody - ionex filtry, katex). Při použití domácí úpravy s obdobným efektem - polyfosforečnany s výměnnou vložkou - jde opět o sníženou sazbu DPH. Ekologičtější je doplňování účinného média, přičemž zneužití použití pro jiné účely je velmi nepravděpodobné. Dopad na státní rozpočet je rovněž zanedbatelný.

3. Příloha č. 2 - Seznam zboží podléhající snížené sazbě. Změna názvu položky č. 84 21 99 00 10 - části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody. Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody včetně přepínačů filtrů k baterii.

Zdůvodnění: Přepínač k domácím filtrům v provedení "na linku" je nedílnou součástí domácího přístroje. Bez něj je přístroj v tomto provedení nepoužitelný a neprodejný. Jde o součást použitelnou pouze k domácímu přístroji na úpravu vody. Finančně jde o důležitou součást domácího přístroje na úpravu vody, která má kvůli nečistotám ve vodě krátkou životnost a musí se tedy často měnit. Dopad na státní rozpočet je opět zanedbatelný.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Miloslav Vlček, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil několik pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o spotřebních daních, tisk 650.

První návrh: V bodu 39 návrhu zákona se za slova "přísadu nebo plnivo" vkládá slovo "(aditivum)". Totéž platí i v § 19 odst. 4.

Druhý návrh: V článku II -Přechodná ustanovení bod 1 se slova "31. března 2001" nahrazují slovy "30. září 2001".

V článku II - Přechodná ustanovení bod 2 se slova "31. října 2001" nahrazují slovy 30. dubna 2002".

Dále by to byly pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům přijatým rozpočtovým výborem dne 17. 1. 2001.

Ve schváleném pozměňovacím návrhu se slova "od 1. února 2001" nahrazují slovy "od 1. srpna 2001".

Dále to budou pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům k bodu 31 a k bodu 41.

K bodu 31: v § 12h odst. 1 se za slova "technický benzin uvedený v § 19 odst. 1 písm. b)" vkládají slova "(dále jen "technický benzin") nebo mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva podle § 19 odst. 1 písm. g) (dále jen "mazací oleje")", za slova "tento technický benzin" se vkládají slova "nebo tyto mazací oleje", za slova "technických benzinů" se vkládají slova "nebo mazacích olejů", za slova "technického benzinu" se vkládají slova "nebo mazacích olejů" a za slova "technický benzin, který samy vyrobily" se vkládají slova "nebo mazací oleje, které samy vyrobily".

Za druhé - v § 12h odst. 2 písm. c) "mazacích olejů včetně jejich označení a číselného označení uvedeného v tiskopise daňového přiznání v objemových jednotkách,".

Za třetí - v § 12h odst. 2 písm. d) a e) se za slova "technického benzinu" vkládají slova "nebo mazacích olejů".

Za čtvrté - v § 12h odst. 3 písm. b) "mazacích olejů, včetně jejich obchodního označení a číselného označí uvedeného v tiskopisu daňového přiznání v objemových jednotkách,".

Za páté - v § 12h odst. 3 písm. c) se za slova "technického benzinu" vkládají slova "nebo mazacích olejů".

Za šesté - v § 12h odst. 4 se za slova "v den jeho dovozu" vkládají slova "nebo do ceny nakoupených mazacích olejů ve výši platné v den jejich vyskladnění od plátce daně nebo v den jejich dovozu".

Za sedmé - v § 12i se za slova "technického benzinu" doplňují slova "nebo mazacích olejů".

K bodu 41 - § 22 odst. 1 - Sazby daně zní: "V § 22 odst. 1 se u kódu sazebníku 27 10 00 v položce "technické benziny podle § 19 odst. 1 písm. b) sazba daně "0 Kč/1000 l" nahrazuje sazbou daně "10 840 Kč/1000 l" a v položce "mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva" se sazba daně "0 Kč/1000 l" nahrazuje sazbou daně "8 150 Kč/1000 l".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se paní kolegyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl dva pozměňovací návrhy.

Vzhledem k tomu, že v rámci projednávání novely zákona o spotřební dani byl otevřen i druhý zákon, tj. zákon o dani z přidané hodnoty, dovolte, abych ještě přidal pozměňovací návrh, který bude otevírat třetí zákon, a to zákon o rozpočtových pravidlech. Zdůvodnění bych přednesl poté, až přečtu návrh dvou konkrétních pozměňovacích návrhů.

Navrhuji tedy, aby byla zařazena nová část VII, která se nazývá Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zde navrhuji:

Za prvé, aby v § 7 odst. 1 písm. o) zákona o rozpočtových pravidlech se slova "zvláštního zákona" nahradila slovy "zvláštního právního předpisu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP