(17.00 hodin)

(pokračuje Šafařík)

To je v podstatě meritum věci a já jako opoziční poslanec nemohu bohužel s tímto způsobem souhlasit, protože podle mého názoru vláda zvolila k řešení problémů, které byly, absolutně nejjednodušší variantu, to znamená: je problém, je zde Konsolidační banka, sice jsme plánovali určitou ztrátu, ale klidně ji zvýšíme, parlament to jistě schválí.

Já toto nesdílím. Myslím, že bychom vládě měli dát najevo, že nejsnadnějším způsobem k řešení přistupovat nelze. Hledání dalších způsobů je samozřejmě na vládě a popřípadě na jednání s parlamentem, zda bude akceptovat řešení problémů, které vláda navrhne. I když si uvědomuji finančně technologické problémy, které by přineslo zamítnutí tohoto, domnívám se, že je to určitá výzva vládě, aby postupovala jinak.

Musíme si uvědomit, že ztráta ve výši 36 mld. Kč byla způsobena tvorbou opravných položek ve výši 43 mld. Kč. To je základní balík v minusu, o který jde. Vzhledem k zisku se to snížilo na částku, která je.

Já se domnívám, že bychom tento návrh neměli podporovat. Proto ve smyslu § 93 zákona o jednacím řádu dávám návrh na zamítnutí.

Zároveň mi chybí v návrzích dluhopisového programu analýza dopadu veškerých dluhopisových programů, které zde budou, na trh s dluhopisy v České republice. To zde vůbec není zmíněno, a to jsou i náklady, popřípadě i zisky, které z patřičného časování délky dluhopisu a podmínek vydání dluhopisu mohou sehrávat určitou roli.

Podle § 93 bychom v obecné rozpravě měli hlasovat o mém návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych chtěl - jak jsem avizoval - dát návrh na přerušení projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě, a to do doby doplnění podkladů podle usnesení rozpočtového výboru č. 399 a jejich projednání v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je spíše procedurální návrh proti klasickému návrhu podle § 93, tak jak jej předložil pan poslanec Šafařík.

Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pane poslanče, vy navrhujete přerušení před ukončením obecné rozpravy? Ano. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, nebudu ji uzavírat, protože přáním pana poslance Kocourka je hlasovat o přerušení do doby, než potřebná analýza z Ministerstva financí bude předložena k projednání do rozpočtového výboru. Pan poslanec Kocourek ještě upřesní svůj požadavek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Do doby předložení doplňujících podkladů v souladu s usnesením rozpočtového výboru č. 399 a jejich projednání v rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud by pan ministr splnil tento požadavek, tak by to mělo být zítra, to je 24. ledna.

Pan ministr se hlásí. Rozprava není uzavřena. Pan zpravodaj si přeje přerušit projednávání před uzavřením obecné rozpravy. Pane ministře, vy máte samozřejmě právo vystoupit.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, především chci říci, že Ministerstvo financí podle mého soudu dodalo rozpočtovému výboru to, co během tří dnů bylo možno dodat. Nebráním se tomu, připravit další podklady. Nicméně mi dovolte, abych zčásti reagoval na to, co zaznělo z úst pana poslance Kocourka, i na další prvky rozpravy.

První věc, kterou chci říci - podrobnou analýzu ztráty za rok 2000 k dnešnímu dni, k 24. lednu, 24 dní po skončení účetního období, prostě nelze podat. Lze podat určitou analýzu, ale ne takovou, jaká se týká roku 1999. Tak to bude vypadat i za 14 dní. Jsme prostě příliš na začátku nového účetního období a podkladové materiály budou nutně poznamenány touto skutečností. Tím méně jsou to otázky odhadu ztráty pro rok 2001, kde do značné míry půjde o materiál nutně spekulativní, protože řada proměnných je tam zcela otevřená. Nicméně není problém v rámci možností toto poskytnout.

Co se týče zákona o České konsolidační agentuře, tam bych rád uvedl, jaká je situace. Věcný námět zákona byl schválen vládou již před poměrně dlouhou dobou, zhruba v létě loňského roku. Od té doby probíhalo zpracování paragrafovaného znění, které se ukázalo být velmi obtížné, a to především z řady složitých technických legislativních důvodů.

Legislativní rada vlády jednou již projednávala tento návrh zákona, vrátila jej k přepracování právě pro tyto obtížnosti, znovu procházel komisemi Legislativní rady vlády, a pokud jsem správně informován, druhé - a já doufám, že poslední - projednání v Legislativní radě vlády by mělo být tento pátek, čili za tři dny. Předpokládám - a poslední verze je takto upravena - že Legislativní rada vlády a posléze vláda schválí takový tvar odpovědnosti jednotlivých orgánů, kdy představenstvo nové České konsolidační agentury by jmenovala vláda na návrh ministra financí, resp. ministr financí, dozorčí radu by volila Poslanecká sněmovna.

Je to změna oproti původnímu věcnému záměru zákona a myslím si, že je to změna rozumná, mimochodem iniciovaná právě Ministerstvem financí bez ohledu na názor Poslanecké sněmovny. Myslím si, že principiálně by tomu tak mělo být, že za dohled by gesčně měla odpovídat Poslanecká sněmovna. Spíše považuji za anomálii, že Konsolidační banka před devíti lety vznikla bez přímé ingerence Poslanecké sněmovny.

Nicméně naše vláda ji zdědila v určité podobě a vzhledem k tomu, že podle platného zákona přestane Konsolidační banka existovat ze zákona - byla zřízena pouze jako dočasná instituce - k 31. 8. tohoto kalendářního roku, tak jsme se soustředili na přípravu nového zákona, který by nahradil Konsolidační banku nebankovní finanční institucí na vypořádávání starých pohledávek a jejich likvidaci. To bude samozřejmě předmětem jednání příslušných orgánů Poslanecké sněmovny i sněmovny samé, jejího pléna. Bylo bychom rádi, kdyby to mohlo být již na únorové schůzi.

Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k tomu, co zde bylo řečeno o nepřijatelnosti výše té ztráty. Celá ta konstrukce vznikla při propojení státního rozpočtu na rok 1999 a myslím, že Konsolidační banka - analýzou to lze prokázat, prokazuje to auditor - v průběhu roku 1999 hospodařila hospodárným způsobem odpovídajícím pravidlům chování bankovního sektoru a to, že bylo nutno právě v tomto období řešit rozsáhlé problémy, které vznikly v bankovním sektoru především v první polovině devadesátých let, je jiný problém, který nicméně nebylo v silách žádné instituce na vymáhání špatných pohledávek řešit tak, aby to číslo bylo nějak dramaticky odlišné. Do budoucna je to bezesporu jeden z klíčových problémů české ekonomiky, jak se podaří efektivně tyto staré dluhy řešit.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Doufám, že všichni, kteří hodlají hlasovat, se dostavili do Poslanecké sněmovny. Budeme nyní hlasovat podle § 63 odst. 1 písm. a) - odročit projednávání tohoto bodu do doby splnění podmínek dle usnesení rozpočtového výboru bod II, usnesení 399.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP