(17.10 hodin)

(pokračuje Brožík)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 172 poslanců pro 130, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Odročuji tedy projednávání tohoto bodu v obecné rozpravě, která nebyla uzavřena. Po obecné rozpravě příštího jednání je na řadě ještě návrh pana poslance Šafaříka na zamítnutí tohoto návrhu.

Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji Kocourkovi, končím projednávání tohoto bodu č. 4.

 

Dalším bodem je

 

5.
Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků
/sněmovní tisk 701/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr kultury pan Pavel Dostál. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že není nutné vás zdržovat další argumentací, ona v podstatě ani neexistuje. Vše, co bylo nutno k tomuto zákonu říci na úvod, jsem řekl s panem zpravodajem Ježkem již v prvním čtení.

Nyní bych snad jen dodal, že se změnami navrženými výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako navrhovatel souhlasím a navrhuji vám schválit zákon ve znění změn výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Návrh dále iniciativně projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 701/1 a 2.

Prosím, aby se slova ujal jako první zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Josef Ježek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, děkuji. Náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal, vážené dámy a pánové, tuto vládní předlohu, tisk 701, na svém jednání 15. 11. 2000 na své 40. schůzi. Po odůvodnění náměstkem ministra kultury panem dr. Novákem, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, tisk 701, ve znění těchto pozměňovacích návrhů.

V § 4 odst. 2 - nové znění: "Ústřední orgán o žádosti ústředního orgánu žádajícího státu podle odst. 1 vyrozumí vlastníka kulturního statku, a není-li vlastník znám, jeho držitele."

V § 17 odst. 2 se za slova "právnické a fyzické osoby" vkládají slova "včetně vlastníka nebo držitele".

V § 18 odst. 1 se za slova "právnická a fyzická osoba" vkládají slova "včetně vlastníka nebo držitele".

V § 19 - nové znění, které zní takto: "Sankce. Odst. 1. Ústřední orgán může uložit právnické nebo fyzické osobě, včetně vlastníka nebo držitele, pokutu za porušení povinností stanovených v § 17 odst. 2 až do výše 500 tisíc korun."

Odst. 2. Ústřední orgán může dále vlastníku nebo držiteli uložit pokutu:

a) za porušení povinnosti stanovené v § 4 odst. 4 až do výše 3 miliony,

b) za nesplnění povinnosti uložené rozhodnutím vydaným podle § 5 odst. 1, 2 a 3 až do výše 3 miliony korun.

Odst. 3. Za opakované porušení povinností podle odst. 1 a 2 může ústřední orgán uložit pokutu až do výše dvojnásobku horní hranice stanovených částek. Porušení povinností se považuje za opakované, pokud si jej právnická nebo fyzická osoba, vlastník nebo držitel, dopustí opětovně v době do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona.

Odst. 4. Při stanovení výše pokuty ústřední orgán přihlíží k závažnosti, způsobu jednání, rozsahu a následkům protiprávního jednání.

Odst. 5. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ústřední orgán o porušení povinnosti dozvěděl, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

Odst. 6. Pokuty vybírá a vymáhá ústřední orgán, při tom postupuje podle zvláštního právního předpisu. - Zde je uveden odkaz č. 8.

Odst. 7. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu České republiky."

Čtvrtou změnou jsou poznámky pod čarou č. 2, 4, 6 a 7, které znějí -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, promiňte, usnesení vašeho výboru mají všichni poslanci písemně před sebou. Pokud bychom chtěli dodržovat ještě i proceduru, musel byste znova tyto návrhy přednést v podrobné rozpravě. Já si myslím, že to je zbytečné.

 

Poslanec Josef Ježek: Dobře, pane předsedající, já se domnívám, že zbytek už opravdu není nutné číst, jedná se pouze o poznámky pod čarou. Takže doporučuji, aby Poslanecká sněmovna tyto naše pozměňovací návrhy přijala a propustila zákon do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude hovořit zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám přednesl 132. usnesení výboru pro evropskou integraci z jeho 37. schůze konané dne 11. ledna 2001, a sice k vládnímu návrhu zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, sněmovní tisk 701.

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově náměstka ministra kultury České republiky Ing. Zdeňka Nováka, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Jaroslava Lobkowicze a po rozpravě:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do dní hlásí, protože písemné přihlášky nemám. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy nezazněly.

Zahajuji podrobnou rozpravu a opět se táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Opět tomu tak není, končím podrobnou rozpravu.

Táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Nehodlá. Pan zpravodaj? Ani jeden nehodlá vystoupit se závěrečným slovem. Nemáme ani o čem hlasovat. Končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji panu ministrovi i oběma zpravodajům.

Pane poslanče, já se omlouvám, já jsem vás nezaregistroval. Omlouvám se, nekončím ještě, dávám slovo panu poslanci Koháčkovi.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, v rámci úspory času jsem jen chtěl navrhnout, že vzhledem k tomu, že nezazněly žádné návrhy, nic nebrání tomu, abychom se rozhodli přesunout třetí čtení a hlasovat hned o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To je ovšem samozřejmě procedurální návrh.

Pane poslanče, ale ony zazněly pozměňovací návrhy. Ty, které jsou zaznamenány v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu, takže, nezlobte se, byť je máme písemně jako usnesení, ale přesto bychom museli podrobit hlasování tyto pozměňovací návrhy klasicky ve třetím čtení, takže se omlouvám všem, které jsem zvoněním pozval. Končím projednávání tohoto bodu. Ale podle vašeho vyjádření to může být hned první třetí čtení, které může proběhnout třeba hned zítra v potřebném čase.

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci Ježkovi a Lobkowiczovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu podle schváleného programu. Nyní přeskakujeme bod 6 a 7, neboť zde není přítomen omluvený pan ministr Grégr, který je na oficiální návštěvě s panem premiérem v SRN, a budeme projednávat bod číslo

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
/sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předloží návrh zákona a uvede jej místopředseda a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP