(17.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Jak jsem již uvedl při projednávání tohoto vládního návrhu v prvním čtení, jde o velmi potřebnou právní úpravu, která má pokrýt mezeru v právním řádu a vnést zákonná pravidla do postupu soudů, správců daně a orgánů veřejné správy i budoucích soudních exekutorů v případech, kdy exekučními nařízeními podle různých procesních předpisů je postižena tatáž věc, právo nebo jiná majetková hodnota povinného.

Uvedená úprava byla v rámci prvého čtení přikázána k projednání ústavně právnímu výboru, který ji velice podrobně projednal na své schůzi 10. ledna letošního roku a v přijatém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit s třemi pozměňovacími návrhy. S navrženými změnami souhlasím a doporučuji, aby vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, byl propuštěn do třetího čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vládní návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 678/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, jak už zde zmínil pan místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, ústavně právní výbor na svém jednání 10. ledna letošního roku přijal své usnesení č. 142, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou předmětem tisku 678/1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí, neboť písemné přihlášky nemám. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Žádné návrhy nezazněly.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Navrhuji následující pozměňovací návrhy:

V § 4 za slova "soud usnesením" doplnit slova "při respektování pořadí podle § 3 odst. 2".

Podobně v § 4 odst. 2 za slova "který ji" doplnit slova "při respektování pořadí podle § 3 odst. 2".

Dále navrhuji v § 9 za slova "který ji" doplnit slova "při respektování pořadí podle § 8 odst. 2".

Tyto pozměňovací návrhy jsem přednesl už při jednání ústavně právního výboru. Ústavně právní výbor je však nepřijal. Jsem toho názoru, že pro rozhodování soudu ve věcech, kde navrhuji pozměňovací návrhy, mají nutně platit pravidla pro stanovení pořadí pohledávek a jejich uspokojování, jak jsou stanovena v příslušných paragrafech. Domnívám se, že bude zpřesněno znění zákona, budou-li tyto věci výslovně uvedeny.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Věřím, že si své písemné návrhy zahrnete do své zpravodajské zprávy. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Opět nezazněly žádné návrhy.

Ptám se pana místopředsedy Rychetského, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Nemáme o čem hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji Exnerovi a končím projednávání bodu č. 8.

 

Dále se budeme zabývat bodem č. 9, kterým je

 

9.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
/sněmovní tisk 694/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede opět místopředseda vlády Pavel Rychetský, a pokud bude mít zájem se k němu vyjádřit, i místopředseda vlády Pavel Mertlik. Prosím, abyste se postupně ujali slova. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, jak jsem již řekl v rámci prvého čtení k této osnově, předložená novela ústavy je velmi stručná, krátká. Vypouští z ústavy jen několik slov - tuším že dvě nebo tři slova, a to konkrétně z článku 98 odst. 1 vypouští slova, že hlavním cílem České národní banky je stabilita měny.

Proč jsme k této novele přikročili, jsem již obsáhle zdůvodnil v rámci prvého čtení. Chtěl bych pouze reagovat na rozpravu ústavně právního výboru, který doporučuje tuto novelu ústavy přijmout Poslanecké sněmovně a který se zabýval tím, co zaznělo zde i v obecné rozpravě: zda máme pouze vypustit z ústavy hlavní cíl naší České národní banky, anebo zda máme zaměnit tuto dikci za novou dikci, která by odpovídala směrnici Evropské unie pro jednotnou měnovou politiku, podle které centrální banka jak Evropské unie, tak centrální banky členských států mají jako hlavní cíl mít stabilitu cenovou, a nikoli měnovou.

Ústavně právní výbor dospěl k závěru, že návrh, který předložila vláda, je vyhovující, a nedoporučil tuto změnu, ačkoliv tam byla přednesena, a to z jednoho prostého důvodu - nebo já se mohu domnívat, že z toho prostého důvodu, že jak je známo, Evropská unie má v současné době 15 členských států a z nich 11 vůbec cedulovou banku nemá v ústavě, natož aby tam měla její cíl. Vůbec ji v ústavě neupravuje, nechává to podústavním normám. Ze zbývajících čtyř ji má zmíněnu ve svých ústavách Spolková republika Německo, Finsko, Portugalsko a Švédsko. Je ovšem třeba říci, že ani tyto státy nemají explicitně stanoveny hlavní cíle, mají spíš obecně stanovenou působnost.

Z těchto důvodů ústavně právní výbor nakonec přijal jediný pozměňovací návrh, který samozřejmě plně doporučuji. Je to návrh na nové znění článku 2 o účinnosti návrhu na změnu ústavy, neboť návrh byl původně předložen ve vládním textu v tisku č. 694 s předpokládaným datem účinnosti 1. ledna 2001. Ústavně právní výbor s ohledem na to, že jde o ústavní zákon, ve kterém není Senát jako další projednávací komora Parlamentu vázán žádnou lhůtou, navrhuje, aby článek 2 zněl takto: "Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení." Přirozeně, že s tímto usnesením ústavně právního výboru plně souhlasím a prosím vás, abyste propustili uvedenou osnovu do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře, a táži se pana místopředsedy Mertlíka - nehodlá vystoupit s úvodním slovem.

Vládní návrh jsme přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 694/1. Prosím, aby se slova - pan ministr přesto žádá o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mám jenom velmi stručný odkaz na předchozí vystoupení pana ministra spravedlnosti. Jde o promítnutí změn, ke kterým došlo z věcně zdůvodnitelných příčin v návrhu zákona, do návrhu ústavy, a to tím způsobem, že v základním bodě, kterým je cíl měnové politiky, se ústava vlastně otevírá. Jsme jednou z mála zemí na světě, která má tento cíl definován v ústavě, a zřejmě to byla nadbytečná úprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Hovořit bude zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Marek Benda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP