(17.30 hodin)

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové. Mám ulehčenou úlohu, protože ústavně právní výbor návrh projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh schválila. Přijal jednu změnu, kterou zde již podrobně ocitoval pan místopředseda vlády, a který navíc řekl, že s ní souhlasí. Proto za ústavně právní výbor mohu jenom říci, že jsme projednali a diskutovali i návrhy, které zde padly v prvním čtení. Nedoporučuji jejich přijetí a doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento vládní návrh ústavního zákona schválila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, současný právní stav a ústavní stav v této věci je jasný. Podle článku 98 odst. 1 ústavy je Česká národní banka ústřední bankou státu a v této věci novela nenavrhuje žádnou změnu. Podle současného stavu hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o stabilitu měny. Je pravdou a v tom souhlasím jak s předkladatelem, tak i s usnesením ústavně právního výboru a s diskusí, která tam proběhla, že tento stav, tato dikce ústavy, je zřejmě nesouladná zejména s požadavkem smlouvy o založení Evropských společenství a také i s protokolem o Statutu evropského systému ústředních bank a evropské ústřední banky. To je současný stav a je třeba doplnit, že současně je již platný zákon o České národní bance v novelizovaném znění, kde v rozporu s ústavou popsaným hlavním cílem České národní banky je za hlavní cíl České národní banky označena péče o stabilitu cen.

Myslím si, že je to v pořádku, snažíme-li se dobrat takové dikce ústavy, která bude souladná s evropským právem a která by dodatečně, což je samozřejmě velkou chybou, odstranila stav, že platný zákon o České národní bance nebude v rozporu s ústavou. Na rozdíl od předkladatele jsem však přesvědčen, že není správné z ústavy zcela a bez jakékoliv náhrady vypustit to, co má být hlavním cílem činnosti České národní banky. Není to správné zejména z toho důvodu, že pak by se celá hlava šestá ústavy stala poněkud nadbytečnou.

Souhlasím s panem místopředsedou vlády, že drtivá většina evropských států, pokud jde o členské státy Evropské unie, o národních bankách nemá žádná ustanovení ve svých konstitucích. Ale to není náš případ, protože my máme ve své ústavě existenci národní banky zakotvenou, a pak bychom měli také ústavně zakotvit, co je tedy jejím hlavním cílem.

Můj pozměňovací návrh naprosto není v rozporu s tím, co žádá předkladatel, a věcně není ani v rozporu s tím, na čem se usnesl ústavně právní výbor. Můj pozměňovací návrh se vztahuje k článku 98 odst. 1 ústavy, tedy k článku 1 navrhované novely. Navrhuji tedy, aby v této navržené novele návětí zůstalo stejné a aby první věta prvního odstavce článku 98 nedoznala také žádné změny a druhá věta aby zněla takto: "Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona." Tato změna tedy spočívá výlučně jen v tom, že si dovoluji požadovat za potřebné, aby v ústavě hlavní cíl národní banky zakotven byl.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, nebudu příliš dlouho zdržovat. Zopakuji trochu průběh jako u ústavně právního výboru, kde pan poslanec Výborný svůj pozměňovací návrh předložil rovněž, tento pozměňovací návrh nebyl přijat a já jsem k jeho pozměňovacímu návrhu na ústavně právním výboru dával svůj pozměňovací návrh, který zde tedy také předkládám. Jde o takový pozměňovací návrh, kde v první větě, kterou navrhuje pan poslanec Výborný, aby věta nezněla "Hlavním cílem činnosti je péče o cenovou stabilitu", ale aby věta zněla: "Hlavním cílem její činnosti je cenová stabilita."

Krátké zdůvodnění. Samozřejmě, že banka vždy doloží, že svůj cíl - tedy péči - vyvíjela, ale domnívám se, že není smyslem poslaneckého návrhu kolegy Výborného, aby hlavním cílem byla nějaké péče, ale aby tato péče také k něčemu vedla, čili aby cílem byla stabilita. Samozřejmě, že není cílem pozměňovacího návrhu, že banka je jako jediný odpovědný, protože banka není jediný faktor, který ovlivňuje cenovou stabilitu. Ale má to být podle pozměňovacího návrhu kolegy Výborného, že jejím cílem má být cenová stabilita.

Proto se domnívám, že slovo "péče" je v navrhovaném textu zbytečné, a proto k návrhu kolegy Výborného vznáším jiný pozměňovací návrh, který zní: "Hlavním cílem její činnosti je cenová stabilita."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, tedy podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, zdali si přeje vystoupit pan místopředseda vlády - nehodlá. Přeje si vystoupit pan zpravodaj? Také ne. Přeje si vystoupit pan místopředseda vlády Mertlík? Ano. Prosím pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych se krátce vyjádřil k oběma pozměňovacím návrhům, o nichž, přiznám se, jsem předpokládal, že padnou, nebo alespoň nějaké podobné. V okamžiku, kdy by se toto do ústavy dostalo, dostáváme se opětovně k problému, jak je definována cenová stabilita, zda to je nula procent růstu inflace, nebo jak vysoká inflace, změna růstu inflace - to všechno jsou věci, které jsou na odborné posouzení příslušných tvůrců hospodářské a v tomto případě měnové politiky, a tyto se dají obtížně definovat odpovídajícím způsobem do podoby zákona a tím méně do ústavy.

Myslím, že je rozumné podívat se na to, jakým způsobem je tato věc v ústavě upravena v jiných zemích. Podle analýz, které jsme si dělali, jsou výjimkou případy, že země tuto věc definuje do svého základního zákona. Právě pro onu obtížnou operaci odanalyzovatelnost, která navíc mění v čase pohled na cenovou stabilitu, který dnes není v ekonomii stejný, jako byl před deseti lety, a lze jistě předpokládat, že za deset let bude situace opět jiná.

Doporučuji proto původní znění návrhu za podstatně rozumnější.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Přeje si vystoupit pan zpravodaj se závěrečným slovem? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu, neboť nebyly předloženy žádné návrhy na zamítnutí, případně vrácení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji, končím projednávání bodu č. 9.

 

Přistoupíme k bodu č. 10, kterým je

 

10.
Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,
/sněmovní tisk 695/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede opět místopředseda Pavel Rychetský. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP