(18.00 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kromě pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru a těch, které byly dány písemně v jeho usnesení, navrhuji nové znění článku IV odst. 1, který by zněl: "Návrh předložený v referendu je přijat, zúčastnily-li se hlasování nejméně dvě pětiny občanů k tomu oprávněných, a hlasovala-li pro návrh většina hlasujících."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Slova se ujme pan poslanec Vojtěch Filip. Ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. - Zatím nikdo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, podle toho, co jsem řekl v obecné rozpravě, si dovoluji navrhnout dva pozměňovací návrhy k tisku 695, a to k článku I ve dvou alternativách, a potom k článku V, jak už jsem sdělil.

K článku I alternativa první. Článek I písm. c) se vypouští. Jde tedy o vypuštění otázek, které vlastně nepřipouštějí referendum o tom, zda vypovědět nebo nevypovědět mezinárodní smlouvu, prostě zapovídají referendum o otázkách mezinárodněprávního charakteru. Připouštějí tedy pouze referendum např. o vstupu do Evropské unie, ale nepřipouštějí referendum o vypovězení mezinárodní smlouvy.

Pokud by tato alternativa nebyla přijata, pak by článek I písm. c) znělo jako celek takto: "k rozhodnutí, které by bylo v rozporu s mezinárodními závazky České republiky, pokud nejde o návrh na vypovězení mezinárodní smlouvy, kterou je doposud Česká republika vázána".

A nyní pozměňovací návrh k článku V návrhu, kde by za slova "výsledek referenda" - dnes je tam "má charakter závazného pokynu" - by se slova "má charakter závazného pokynu" vypustila a nahradila se "výsledek referenda je závazný" - a potom pro orgány státu, místních samospráv atd., jak text pokračuje. Čili jen nahradit text "má charakter závazného pokynu" textem "je závazný".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? - Nikoho nevidím. Končím tedy podrobnou rozpravu.

Žádné návrhy na zamítnutí ani na vrácení výboru k projednání nezazněly, proto se táži pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. (Místopředseda vlády: Ano.).

Ano, prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, s ohledem na to, že je pokročilá hodina a že budeme mít možnost zhodnotit pozměňovací návrhy, až budou rozmnoženy ve třetím čtení, jen tedy velmi stručně k následujícím věcem.

Všechny pozměňovací návrhy, tj. oba pana poslance Svobody i pana poslance Koudelky, které mění v článku IV kvorum pro platnost referenda, samozřejmě akceptuji.

Chtěl bych říci, že stejně tak akceptuji pozměňovací návrh pana poslance Filipa přednesený na závěr jeho vystoupení, tj. v článku V změnit "má charakter závazného pokynu" na "je závazný".

Mám samozřejmě problém s pozměňovacím návrhem pana poslance Pavla Svobody, protože to je změna koncepce zákona velmi výrazná, a nemohu říci, že tady bych měl mandát vlády vyslovit souhlas.

Zbývají dva pozměňovací návrhy pana poslance Filipa, respektive jeden ve dvou variantách. Musím říci, že osobně jsem přesvědčen o tom, že jsou nadbytečné. Dikce, že nelze konat referendum o otázce, jejímž výsledkem by bylo porušení mezinárodního závazku, že taková dikce odporuje referendu o vystoupení České republiky z nějaké mezinárodní smlouvy, s tím prostě nesouhlasím. Není závazkem vyplývajícím z mezinárodní smlouvy povinnost v ní setrvat. Takovým závazkem není. Z každé mezinárodní smlouvy - na to platí Vídeňská úmluva o právu smluvním - lze vystoupit. Myslím si tedy, že vládní návrh tak, jak byl předložen, nebrání tomu, aby předmětem referenda bylo vystoupení z takové smlouvy.

Jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna i ve druhém čtení věnuje tomuto tisku pozornost, a velmi vám děkuji za tato vystoupení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Pan zpravodaj nehodlá vystoupit. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu, děkuji panu místopředsedovi vlády, panu zpravodaji, končím projednávání bodu č. 10.

Budeme pokračovat bodem číslo

 

11.
Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo poprosím zástupce navrhovatelů, pana poslance Radima Chytku.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, domnívám se, že se nyní nacházíme před nelehkých rozhodnutím, protože si dovolím předpokládat, že žádný z politických klubů této ctihodné sněmovny nemá jednotný názor na novelu trestního zákona, jak je předložena. Bude tedy evidentně záležet na každém z nás, jak nyní za chvíli rozhodneme.

Zároveň si dovolím předpokládat, že ve druhém čtení může proběhnout širší rozprava, kde padne mnoho slov, a proto mi dovolte, abych vám přiblížil, o čem vlastně budeme rozhodovat.

Za mnou na stěně visí znak České republiky, který zaujímá plochu zhruba půl metru čtverečního. Nyní si, vážené dámy a pánové, představte sprejera, který vyrazil do ulic a rozhodl se posprejovat novou fasádu jakéhokoliv domu či jakéhokoliv dopravního prostředku a tímto svým počinem zničil plochu, která je desetkrát větší než onen znak České republiky, který visí za mnou. Opakuji - plochu desetkrát větší. Tolik sloupů za mnou ani není.

A nyní existují dva názory, jak tento počin kvalifikovat. Existují vážené kolegyně a kolegové, mezi něž se počítám i já, kteří se domnívají, že takový počin by měl být potrestán buď peněžitým trestem, nebo podmínečným trestem, popř. a nejlépe veřejně prospěšnými pracemi.

Existují ale na druhé straně vážené kolegyně a kolegové, a jsou to především znalci práva této ctihodné sněmovny, kteří logicky ponejvíce náležejí ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru, kteří se domnívají, že tento počin lze kvalifikovat jako pouhý přestupek, a dotyčný sprejer by tedy mohl dostat pouze pokutu 3 000 korun, v případě mladistvého pouze 1 500 korun.

Vážené dámy a pánové, záleží na vás, jak tento počin nadále budeme posuzovat. Já za sebe se zcela ztotožňuji s komplexním pozměňovacím návrhem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Prozatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání třem výborům, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 635/2 - 4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Václav Exner, poté se připraví pan poslanec Jiří Brtnický za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a následně se slova ujme za petiční výbor pan poslanec Václav Nájemník.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP