(18.10 hodin)

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor se zabýval na své schůzi 10. ledna letošního roku předloženým návrhem zákona a navrhuje Poslanecké sněmovně, aby jej zamítla, a to svým usnesením č. 141.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Jiří Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se na své 41. schůzi zabýval poslaneckým návrhem zákona, kterým se mění trestní zákon, tisk 635, a po projednání a odůvodnění poslancem Chytkou za navrhovatele a zpravodajské zprávě poslance Brtnického a po rozpravě, ve které se zaměřil především na zpřesnění formulací tak, aby vystihovaly všechny aspekty a všechny formy této vandalské činnosti, doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu výše zmiňovaného výboru, a to takto:

§ 257 b) zní:

Odstavec 1: "Kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem."

Odstavec 2: "Odnětím svobody na 6 měsíců až 3 léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo spáchá-li takový čin opětovně nebo spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny nebo spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů."

Odstavec 3: "Odnětím svobody až na 2 léta až 8 let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci č. 1 škodu velkého rozsahu."

Tolik usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Slova se ujme poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, petiční výbor se na své 38. schůzi zabýval tímto návrhem zákona a navrhl jej zamítnout.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první s přednostním právem pan ministr vnitra Stanislav Gross, poté pan poslanec Stanislav Křeček.

Chtěl bych upozornit i pana zpravodaje, který zasedl za stolek zpravodajů, že i v obecné rozpravě by mohl zaznít návrh na zamítnutí. Vy jste to přednesl jako zpravodajskou zprávu výboru.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, budu poměrně stručný. Jsem rád, že mohu hovořit před panem kolegou Křečkem, který možná některé mé pochybnosti osvětlí.

Chtěl bych reagovat na to, co v úvodním slově řekl zástupce předkladatelů. Myslím si, že asi nenajdete v Poslanecké sněmovně nikoho, komu by se líbila - alespoň doufám, že tady nikdo takový není - díla vymalovaná na zdech, na vagonech a na všem možném i nemožném, pohyblivém i stabilním zařízení. Opravdu si myslím, že je zapotřebí, abychom hledali co možná nejlepší formy směřující k tomu, abychom tomuto zabránili, abychom dokázali pachatele účinně postihovat. Jsem ochoten jít i na řadu třeba netradičních řešení, přestože vláda dala negativní stanovisko a přestože jsem i já pro toto negativní stanovisko ve vládě hlasoval. Ale jelikož ve vládě při tomto jednání nemohl být zástupce předkladatelů, jelikož jsem nemohl být při jednání ve výborech, kde zástupci předkladatelů byli, tak mne v tomto směru zajímala odpověď na jednu otázku a opravdu podle toho třeba moje osobní rozhodování jako poslance se bude odvíjet. Otázka zní: Co tato změna trestního zákona bude znamenat v reálu, jaký pozitivní posun bude znamenat tato změna trestního zákona oproti postupu podle stávajícího paragrafu trestního zákona, kdy se může postupovat v těchto věcech podle skutkové podstaty poškozování cizí věci? Pro mne tato otázka je skutečně klíčová, a budu-li zde v rozpravě přesvědčen, že přinese tato změna pozitivní posun, tak nemám jako poslanec sebemenší zábrany pro tento návrh hlasovat, ale já se obávám - zatím je to můj dojem a byl bych rád, kdybychom tady nalezli nějaké řešení pozitivní pro potírání tohoto jevu - ale obávám se, alespoň tak to na mne zatím působí - a říkám, nemohl jsem slyšet argumenty, budu rád, když je uslyším teď tady - že oproti stávajícímu stavu v praxi to nemusí přinést nic. Ale byl bych opravdu rád, kdybych na tuto otázku mohl slyšet odpověď, protože moje rozhodování se bude řídit přesně podle tohoto.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Hovořit bude pan kolega Stanislav Křeček, připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, jsem rád, že mohu hovořit po panu ministrovi a objasnit některé problémy s tímto zákonem tak, jak je vidíme, a co vede jak ústavně právní výbor, tak petiční výbor k tomu, aby navrhly zamítnutí.

Pan poslanec Chytka se pokusil urazit ty, co nazval ctihodnými právníky ústavně právního a petičního výboru, tím, že je barvitě vylíčil, zatímco on chce aby ti, kteří pomalují čtyři státní znaky barvou, aby byli přísně odsouzeni, zatímco my chceme, aby tomu tak nebylo, aby byli potrestáni za pouhý přestupek. Tak tomu samozřejmě není a já s politováním musím konstatovat, že pan poslanec Chytka nepochopil, o čem je řeč.

Problém je v tom, dámy a pánové, budeme-li hovořit o škodě, nedostaneme se z pasti, ve které jsme při trestném činu poškozování cizí věci, která posuzuje následek podle míry škody. Jakmile je v zákoně, kdo poškodí, kdo způsobí škodu atd., tak na to platí ustanovení, která říkají, kdo udělá škodu do 2000, je to přestupek, kdo udělá nad 200 000, je to trestný čin. Tento základní problém, který chceme, totiž to, aby každý bez ohledu na výši škody, kdo postříká fasádu, byl trestán, tento zákon neřeší, protože on stejně jako dosavadní předpis říká, kdo způsobí škodu tím, že postříká a pomaluje. Každý soudce, který tohle dostane, kdo způsobí škodu, jaká je výše škody, 1800 korun, přestupek, nazdar. To neřeší tento problém.

Jediné řešení, které je možné, udělat takový trestný čin, kde nebude o škodě ani slovo, kde se řekne, každý, kdo se dopustí takového jednání, bude potrestán bez ohledu na výši škody. To je jediná šance, jak toho dosáhnout. Pak samozřejmě nemůžeme říci, kdo se dopustí jednání, kterým něco natře nebo označí barvou, protože to není trestný čin proti sprejerům, ale trestný čin proti lakýrníkům, takže musíme jít jinou cestou a ta je samozřejmě evropsky známá. Je to trestný čin vandalismu. To je přísnější než poškozování cizí věci, má to širší záběr, kdo se dopustí trestného činu vandalismu, bez ohledu na výši škody, kterou způsobí, na rozdíl od tohoto návrhu zákona, bude potrestán velmi přísně. Dohodněme se na tom, že uděláme trestný čin vandalismu, novou skutkovou podstatu trestného činu vandalismu, kde tyto věci postihneme, ale nezaplevelujme trestní zákon dalšími zákony, kde se bude opět přihlížet ke škodě a ke zlepšení postihu těchto jistě zavrženíhodných činů to nepomůže.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Exner, i když už by nemusel, protože vy sám jste v obecné rozpravě dal návrh na zamítnutí.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, v prvním čtení byla velmi podrobná rozprava, která potom pokračovala ve výborech, kde se zcela jednoznačně konstatovalo, že tato forma vandalismu, tato forma poškozování cizí věci je v současné době závažným společenským problémem a že nejsme spokojeni s tím, že odstranění tohoto problému, minimalizace takovéhoto vandalismu, jakožto i jiných vandalismů v naší společnosti se řeší velmi nedostatečně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP