(18.30 hodin)

(pokračuje Filip)

Já to tak nevidím a budu tedy hlasovat pro odmítnutí tohoto zákona, pro zamítnutí po obecné rozpravě ve druhém čtení.

Jsem přesvědčen o tom, že řešení by mělo spočívat v takové úpravě, která umožní, aby jako trestný čin nebyla posuzována všechna jednání, ale pouze taková, jež dosahují aspoň minimálního stupně nebezpečnosti pro společnost. I nadále musí být zachována možnost postihovat málo závažné případy sprejerství jako přestupky podle § 50 odst. 1 a), popř. podle § 49 odst. 1 c), což je úmyslné narušení občanského soužití schválností nebo jiným hrubým jednáním, protože v zákoně o přestupcích ono vandalství, jinak pojmenováno, v podstatě zůstalo. Navržená formulace skutkové podstaty toto rozlišení neumožňuje, a proto nemohu než doporučit, abychom tento návrh odmítli. Navíc dodávám, že pokud najde policie dostatek organizačních opatření, aby odhalovala tyto trestné činy a přestupky, postih podle platné úpravy v trestním zákoně a v zákoně o přestupcích je možný, a to bez obtíží.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Ještě pan poslanec Jiří Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Pane předsedající, dámy a pánové, souhlasím s panem poslancem Filipem, že naši společnost sužují různé formy vandalství, ale sprejerství se od nich odlišuje mírou výskytu. Je to vandalství, které nás obklopuje úplně všude, vyskytuje se v daleko větší míře než jiné způsoby vandalství, tak jak tady byly některé vyjmenovány. Předkladatelé byli vedeni úmyslem zdůraznit tento způsob vandalství a ostřeji postihnout jedince, kteří zcela ostentativním způsobem ničí to, co vytvářejí jiní, a dávají ostentativně najevo, že hodnoty, kterých si váží ti, kteří opravují a budují, nesdílejí a prostě po nich sprejují. Většinou tomu tak je.

Domnívám se, že je třeba jednat, je třeba se proti takovému jednání ohradit, protože podle mého soudu to není jen újma na majetku, ale je to i společenský problém, kdy určitá skupina lidí neuznává hodnoty, které většina z nás uznává. Proto s tímto návrhem novely trestního zákona souhlasím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se ještě dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím.

V průběhu této rozpravy zazněl několikrát návrh na zamítnutí. Návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání nezazněl. Budeme tedy hlasovat o návrhu… Mám pocit, pane poslanče, že závěrečná slova bych vám udělil až po podrobné rozpravě. Budu ale tolerance sama, jako navrhovateli vám dám ještě možnost vystoupit.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji vám, pane místopředsedo, za toleranci. Zřejmě má chyba, že jsem si neuvědomil, že závěrečné slovo je po podrobné rozpravě. Chtěl jsem reagovat na mnohé otázky, které zde byly řečeny, a to zejména na pana ministra Grosse.

O co v té novele trestního zákona skutečně jde? Jde o onu právní formulaci "způsobit škodu nikoli nepatrnou". Tuto formulaci "nikoli nepatrnou" navrhuji vypustit. Formulace "škodu nikoli nepatrnou" znamená, že někdo se dopustil škody do výše 2000 Kč. Jestliže předpokládáme, že když se fasáda po řádění sprejerů bude čistit do původního stavu, že jeden metr čtvereční stojí 300 - 400 Kč, vezměme raději tu horní hranici 400 Kč za metr čtvereční, pak do výše 2000 Kč to znamená, že poškodím-li jakoukoli fasádu, je to klasifikováno podle současného § 257 jako přestupek, nikoli jako trestný čin. A to je to, oč mi jde.

Já chci, aby u tohoto specifického fenoménu v této společnosti, u sprejerství, byl tento přestupek klasifikován jako trestný čin. Proč? Bylo mnohokrát řečeno, že je obtížné sprejery chytit, ale tam, kde se na to v obcích soustředí, tam, kde funguje např. městská policie, Policie České republiky, dochází k tomu, že sprejeři jsou chyceni. Problémem však je, že pokud sprejer zničí fasádu do 5 metrů čtverečních, je to klasifikováno jako přestupek, tím pádem je mu uložena pokuta v přestupkovém řízení do výše 3000 Kč nebo u mladistvých 1500 Kč a on ihned může toto zopakovat a je to opět klasifikováno jako přestupek a tak může po městě řádit desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát a je to stále klasifikováno jako přestupek, u dospělých pokuta 3000 Kč, u mladistvých 1500 Kč. Tolik tedy na vysvětlenou.

Další poznámka tam byla vandalismus. Osobně nechci zvyšovat trestní sazbu. Proto rozšíření na vandalismus by pro mě pro tento specifický trestný čin nic nepomohlo.

Na závěr k panu poslanci Křečkovi. Nelze jinak než tak, jak zní návrh 257: kdo poškodí cizí věc tím… Stačí, že tam je vypuštěna "škoda nikoli nepatrná". Nemůže přece ten paragraf znít "kdo nepoškodí cizí věc tím".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Pan zpravodaj Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, jak už jsem konstatoval, k hlasování je jen návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat. Vzhledem k tomu, že došlo k pohybu ve sněmovně, všechny vás odhlásím. Žádám vás o novou registraci.

 

Budeme hlasovat. Kdo souhlasí, aby tento návrh zákona byl zamítnut, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 160 poslanců pro 46, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Otevírám proto podrobnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v poslaneckém návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/61 Sb., sněmovní tisk 635, je navržena účinnost 1. ledna 2001, předkládám pozměňovací návrh, podle kterého tento zákon nabývá účinnosti dne 1. července 2001. To znamená posunutí termínu účinnosti o půl roku. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP