Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. ledna 2001 v 9.05 hodin

Přítomno: 168 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji druhý jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny. Dovolil bych si vás všechny přivítat a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Nikdo zatím nežádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali poslanci: Brožík, který nás zastupuje při dnešním jednání Ústavního soudu o volebním zákonu, pro nemoc poslanci: Houzák, Langer, Němec, v zahraničí jsou poslanci: Nedvědová, Vojíř, Bartoš, Horníková, Matějů, Ouzký, Sehnalová, Skopal, Svoboda, Štěpová, Jirousová, Němcová, Tlustý, Sobotka, samozřejmě pan poslanec Pilip.

Dnes budeme projednávat nejdříve pevně zařazené body č. 6 a č. 7. Prvním z nich je

 

6.
Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků
a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
/sněmovní tisk 702/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. (Velký hluk, pohyb poslanců po jednací síni.)

Prosím, aby si páni poslanci uvědomili, že již jednáme, a umožnili panu ministrovi v klidu vystoupit.

Pane ministře, prosím, abyste se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Projednáváme ve druhém čtení návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků). Celkovou filozofii navrhovaného zákona jsem přednesl při prvním čtení dne 17. října minulého roku. Proto bych chtěl nyní pouze připomenout některé základní aspekty.

Zákon si klade za hlavní cíl vymezit právní podmínky k zajištění bezpečnosti výrobků uváděných na trh a do oběhu v souladu se směrnicí Rady EHS č. 92/59. Tato směrnice je považována za jeden ze základních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele.

Zákon především definuje bezpečnost výrobků, vymezuje subjekty, na něž se budou vztahovat povinnosti týkající se zajištění bezpečnosti výrobků, a to od výrobce nebo dovozce až po konečného prodejce. Vymezuje státní dozorové orgány, které jsou oprávněny provádět kontrolu dodržování tohoto zákona. Za tím účelem novelizuje příslušné zvláštní právní předpisy upravující kompetence a oprávnění dozorových orgánů a orgánům veřejné správy pak zákon poskytuje oprávnění provádět potřebná opatření tak, aby bylo zabráněno rozšiřování nebezpečných výrobků na vnitřním trhu.

Vymezuje rovněž podmínky naší účasti v systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství při riziku vážného a bezprostředního ohrožení zdraví a bezpečnosti spotřebitelů v tzv. RAPEXu. V § 12 vytváří podmínky pro aplikaci nařízení Rady EHS č. 339/93 o kontrolách shody s pravidly bezpečnosti u výrobků dovážených ze zemí, které nejsou členy Evropských společenství, a rozhodnutí Komise č. 93/583 EHS, kterým se zavádí seznam výrobků podléhajících této kontrole. Kontrola se bude uskutečňovat až ode dne platnosti smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii.

V prvním čtení novelu zákona přikázala Poslanecká sněmovna k projednání hospodářskému výboru. Návrh zákona pak projednal i výbor pro evropskou integraci. Oba výbory ve svých usneseních vám doporučují, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona schválit.

Pozměňovací návrhy, které byly projednány a schváleny v těchto výborech, směřují podle mého názoru ke zkvalitnění předloženého návrhu zákona.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů k § 18, který stanoví den účinnosti zákona, výbor pro evropskou integraci navrhuje nabytí účinnosti zákona dnem vyhlášení, zatímco garanční hospodářský výbor navrhuje nabytí účinnosti zákona dnem 1. července 2001.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP