(9.20 hodin)

(pokračuje Grüner)

Dosavadní část 7. se označí jako část 8.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Grünerovi za tento pozměňovací návrh. Táži se, zda je ještě někdo jiný, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Ne-li, podrobnou rozpravu, takto klidnou, končím. Nepředpokládám závěrečná slova ani ministra, ani zpravodaje. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Pane ministře, vy tu hned zůstaňte, protože jdeme k vašemu dalšímu bodu, kterým je

 

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku,
ve znění zákona č. 30/2000 Sb.
/sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

 

Pan poslanec Mareš má náhradní kartu č. 6. Myslel jsem si, že jednou budeme mít rekordní den, že nikdo nezapomněl svou kartu doma. Nestalo se tak.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi ve druhém čtení uvést další vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. V prvním čtení jsme jej projednali - 18. října loňského roku - a přikázali k dalšímu posouzení hospodářskému výboru.

O účelu a cílech navrhované předložené novely zákona o státním podniku jsem podrobně hovořil v prvním čtení. Dnes pouze pro připomenutí uvádím, že hlavním cílem předložené novely je potřebná aktualizace některých ustanovení zákona týkajících se tzv. zbytkových státních podniků, které se nepodařilo z důvodů, jež zakladatelé nemohli ovlivnit, v zákonné šestiměsíční lhůtě zrušit.

Současně má být novely využito ke zlepšení současné zákonné úpravy postavení zakladatelů ve vztahu k soudům a rovněž i vztahů mezi zakladatelem, státním podnikem, jeho statutárním orgánem a dozorčí radou. Hospodářský výbor podrobně projednal předložené pozměňovací návrhy, které byly pro nás akceptovatelné a směřují ke zkvalitnění novely zákona o státním podniku.

Ještě jednou bych rád z tohoto místa za všechny pozměňovací návrhy poděkoval. Hospodářský výbor doporučuje ve svém usnesení návrh zákona schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i v tomto případě se na vás obracím s prosbou a žádostí o propuštění novely do třetího čtení a děkuji za, byť menší, ale přece jen, pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vládní návrh jsme přikázali též hospodářskému výboru. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 652/1. Pan poslanec Kapoun se stal zpravodajem výboru. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, po panu ministrovi se vždy těžko mluví, protože většinou řekne to, co skutečně má říci, a je to výstižné. Já bych k tomu jen chtěl dodat, že - abych byl velmi krátký - že to skutečně bylo považováno za velmi potřebnou novelu právě k tomu, aby zakladatel měl vlastně právo podnik, který založil, vlastně zrušit, protože se to zbytečně protahovalo. Zasahoval do toho zákon č. 92/1991 Sb.

Chtěl bych poděkovat za spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Byla tak vzorná, že všechny pozměňovací návrhy, které byly, byly nějakým způsobem prokonzultovány a přijaty. Bylo to naprosto nekonfliktní, čili přečtu jen usnesení hospodářského výboru ze 49. schůze konané 17. ledna 2001 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., tisk 652.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ministra průmyslu a obchodu České republiky doc. Ing. Miroslava Grégra, CSc., zpravodajské zprávě poslance Miroslava Kapouna a po podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit návrh zákona s těmito pozměňovacími návrhy. Byly rozdány písemně, to znamená, že by to byl celý můj návrh.

Chtěl bych jen upozornit, že po ukončení projednávání tohoto bodu budu mít procedurální návrh, a omlouvám se těm, kteří se teprve probouzejí, že budou muset přijít hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Proto otevírám rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, bylo již řečeno, že novelizace zákona o státním podniku vytváří či obnovuje podmínky ke zrušení podniku zakladateli. Tyto podniky by mohly rušit jenom soudy, a to jen v likvidaci. I pokud by právo zrušit podnik zakladateli na základě novelizace výjimečně nevzniklo, zůstává právo a povinnost soudů zrušit podniky vzniklé podle zákona č. 111/1990 Sb. nedotčeno. Samozřejmě včetně možnosti podat soudu podnět na zrušení takovéhoto podniku v likvidaci.

Otevřenou a dlouho neřešenou otázkou však zůstává samotná likvidace státních podniků, jako např. podniků technických služeb, bytových podniků, různých okresních podniků, komunálních apod. Tato likvidace nezřídka trvá od zrušení v roce 1990, tedy již deset let. Není zřejmé, ani kdy a zda vůbec někdy bude tato likvidace dokončena. Jistě každý z nás ze svého regionu, ze svého okresu zná několik takovýchto případů různě likvidovaných v okrese spoustu. I při objektivních skutečnostech, jako jsou vleklé soudní spory, tyto podniky v likvidaci se obírají zbytkovým majetkem bez tendence a zájmu likvidaci dokončit. Tento stav je podle mého názoru nežádoucí, odčerpává trvale prostředky ze státního rozpočtu a je podle mého názoru způsoben absencí konkrétnější právní úpravy likvidace podniků a zejména pak doby likvidace.

Tuto situaci navrhuji vyřešit pozměňovacím návrhem - vložením jednoho paragrafu, který stanoví podmínky a zejména termín likvidace.

Vlastní znění pozměňovacího návrhu.

Za § 21 se vkládá nový § 21 a), který zní:

1. Vláda nařízením stanoví podmínky likvidace podniků. Doba likvidace od zrušení do podání návrhu na výmaz podniku rejstříkového (-mu?) soudu nepřekročí tři roky.

2. Likvidace podniků zrušených do 31. 12. 1997 se dokončí do 31. 12. 2001. Likvidace podniků zrušených po 31. 12. 1997 se provede v době podle odst. č. 1.

3. Pohledávky, závazky, majetek a jiná majetková práva, které výjimečně ze závažných důvodů nebude možno v době likvidace vypořádat, přechází uplynutím doby podle odst. 1 a 2 na zakladatele, který s nimi naloží podle tohoto a zvláštního zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP