(9.30 hodin)

(pokračuje Hrnčíř)

Závazky a náklady vzniklé zakladateli v souvislosti s vypořádáním po době likvidace podniku lze uspokojit ze státního rozpočtu pouze do výše likvidačního zůstatku a výtěžku z aktiv podniků přecházejících na zakladatele.

Děkuji vám za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda je ještě někdo jiný, kdo má pozměňovací návrh k této novele zákona. Ne-li, tak končím. Táži se pana poslance Kapouna, kdy chce dát procedurální návrh. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Chtěl bych, jak jsem avizoval, dát procedurální návrh právě z důvodu projednání tohoto zákona a z důvodu, že pan ministr Grégr je na pátek na odpoledne omluven, aby projednávání jeho zákonů, to znamená na přeřazení bodů 27 vládního návrhu o obecné bezpečnosti výrobků, sněmovní tisk 702, třetí čtení, a 28, tj. vládní návrh zákona o státním podniku, sněmovní tisk 652, třetí čtení, a bodu 23, tj. vládní návrh k vyslovení souhlasu smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou SRN o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech, sněmovní tisk 676, druhé čtení, na pátek 26. ledna jako první tři body dopoledního jednání s tím, že sněmovní tisk 652, zákon o státním podniku, bude zařazen jako bod 1, sněmovní tisk 702 jako bod 2 a sněmovní tisk 676 jako bod 3.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane kolego, děkuji. Myslíte, že musím zvonit, nebo to odhlasujeme v této podobě, jak jsme tady. Já doufám, že ano. Dám hlasovat o tomto návrhu pana poslance Kapouna.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 136 poslanců 100 bylo pro, jeden proti. Tento procedurální návrh byl přijat.

 

Tím jsme také skončili druhé čtení tohoto návrhu a dostáváme se k jiné tematice. Dostáváme se k bodu 12 našeho programu, což je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 663/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh zákona uvedl místopředseda vlády Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh byl již uveden obecným způsobem v prvém čtení, proto nebudu zabíhat do detailů, ale dovolte mi, abych vystihl nejzákladnější problémy.

Prvním faktem je, že předčasné důchody v současné době představují 59 % vyměřovaných důchodů, to znamená, že předčasné důchody se staly převažující formou vyměřování důchodů, to znamená, že dosáhly rozsahu, který již zásadním způsobem ovlivňuje důchodový systém. Myslím, že je povinností všech zajistit, aby důchodový systém byl spravedlivý a aby důchodový systém byl chráněn před nestabilitou a aby byl také chráněn před tím, že musí plnit jiné úkoly, než které mu jsou určeny. Předčasné důchody jsou jistým způsobem prostředkem působení na trhu práce, přesto jsem ale toho názoru, že váha té akce nesmí být v přímém a příkrém rozporu s podstatou systému, to je, že důchodový systém musí stále, v podstatě až do skonání civilizace zajišťovat důchodcům důchod, na který mají nárok.

Chtěl bych dále zdůraznit, že změna, kterou vláda přednáší, je změna, která výpočet předčasného důchodu vyrovnává podle principu pojistné matematiky s výpočtem důchodu řádného. Není to tedy trest za předčasný důchod, ale je to z hlediska pojistné matematiky a z hlediska spravedlnosti objektivní vyjádření situace. Jakékoliv další rozšiřování tohoto návrhu by již znamenalo trest a postihování těch, kteří často předčasným důchodem řeší určitou sociální situaci.

Návrh dále, a to bych chtěl zdůraznit, zvýhodňuje opět podle pojistně matematických principů ty, kteří jdou do důchodu později. Má to řadu důvodů, ale ten nejzákladnější podle mého názoru spočívá v tom, že je správné poskytnout starší generaci podněty k tomu, aby setrvala v pracovním vztahu a aby hledala postupný odchod do stavu důchodu a do úplného opuštění ekonomické aktivity. Tento princip je založen na motivaci a svobodném rozhodnutí, nikoliv na stanovení povinné administrativní hranice.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení vyjádřil názor, že návrh, který předkládáme, bude sněmovnou s pozorností projednán a posléze schválen. Jedná se o dílčí novelizaci, potřebnou novelizaci, která vejde v soulad s celkovou koncepcí důchodové reformy, která je připravovaná a bude předložena sněmovně k debatě o něco později. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím paní zpravodajku výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kterému jsme přikázali k projednání tento vládní návrh, paní poslankyni Müllerovou, aby se ujala slova. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 663/1.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví týkajícím se vládního návrhu novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 663.

Usnesení výboru č. 151 jste obdrželi, jak již bylo zmíněno, ve sněmovním tisku 663/1. Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí pana Ing. Jiřího Rusnoka, zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu za prvé, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a za druhé, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplnění, jejichž znění jste obdrželi v parlamentním tisku 663/1.

Jenom krátce k vládnímu návrhu novely zákona. Vláda předložila návrh, který má snížit náklady na předčasné starobní důchody. K tomu má dojít zejména zavedením nových výší redukce procentní výměry výpočtového základu, a jak již zase bylo panem ministrem práce a sociálních věcí řečeno, dochází ke zvýhodnění za odložení odchodu do starobního důchodu.

Ještě ve stručnosti ke změnám navrhovaným výborem pro sociální politiku a zdravotnictví. Jeden pozměňovací návrh rozšiřuje působnost návrhu i směrem k zákonu č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Důvodem je, že dosavadní úprava opomíjela jako účastníky pojištění osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou převážně nebo úplně bezmocnou a o tuto osobu pečují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP