(9.40 hodin)

(pokračuje Müllerová)

Návrh výboru tyto osoby, které nejsou osobami blízkými, ale žijícími ve společné domácnosti, jako účastníky pojištění zavádí.

Další úpravou je odstranění problému s dispozičním právem k účtům, na které jsou důchody poukazovány. Zavádí se možnost volby požádat o převod důchodu na účet, se kterým má dispoziční právo jak příjemce důchodu, tak jeho manžel nebo manželka.

Posledním pozměňovacím návrhem, který byl přijat ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, je odložení účinnosti novely zákona k 1. 7. 2001.

To je ze zpravodajské zprávy všechno. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám celou řadu přihlášek. Jako první je pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi jen krátké vystoupení. O návrhu novely jsme už hovořili podrobně v prvním čtení. Tam jsem svůj názor řekl. Nemohu si však i s časovým odstupem odpustit dvě poznámky.

Podobné návrhy samozřejmě vlády předkládají, jak to učinil pan vicepremiér, ale - a to podtrhuji - slušná vláda, než přistoupí k takovému kroku, minimálně novelizuje zákon o zaměstnanosti a zvýší dávky v nezaměstnanosti alespoň těm, kteří mají do důchodu dva až tři roky.

Druhá poznámka: Slušná vláda novelizuje pracovní kodex a tam zakotví ochranu seniorů, kteří mají zrovna tak dva tři roky před důchodem, aby nemohli dostat výpověď. U nás se nestalo jedno ani druhé a vláda volí krok třetí, který považuji za asociální. Z tohoto důvodu navrhuji novelu ve druhém čtení zamítnout.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako druhý pan poslanec Čevela, připraví se pan poslanec Volák.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, zabýváme se problematikou odchodu do starobního důchodu, a to po několikaleté zkušenosti s aplikací zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Položme si nejdříve otázku, jaké zkušenosti po čtyřech letech jsme získali. Do předčasného důchodu v minulém roce odešlo zhruba 54 tisíc spoluobčanů, kdežto do řádného důchodu pouze 30 tisíc. A tato tendence se opakuje rok co rok. Jistě že jde o spoluobčany, kteří přišli o práci, ale také o ty, kteří si do důchodu přispěchali, což jim předčasné odchody měkce několik let umožňují.

Snížit motivaci k předčasnému odchodu do důchodu je prospěšné. Stárnutí populace je problém nejen naší země, ale celé Evropy - akcentovaný navíc nízkou porodností a předpokládaným nárůstem důchodců po roce 2005, nemluvě již po roce 2025. A přátelé - zajímejme se o budoucnost, neboť v ní přece hodláme strávit zbytek svého života.

Divize úřadu OSN pro populační trendy nedávno zveřejnila, že Evropané neuživí důchodce již velmi brzy. Mají-li např. Francouzi v roce 2025 dostávat důchody na stejné úrovni, bude nutné importovat do Francie 23 milionů cizinců a do Evropy 159 milionů odněkud z jihu či východu. Zmíněná divize úřadu OSN dospívá k závěru, že potřebný poměr čtyři pracující na jednoho důchodce je třeba udržet. Disbalance poměrů se prohlubuje prodlužováním délky života, která se během dalších 25 let ještě o dalších šest let prodlouží. Aby bylo možno udržet onen poměr 4 : 1, bude nutné zajistit čtyřikrát šest ročníků pracujících. A protože je pozdě začít je dnes plodit, experti OSN navrhují import.

Francouzi si spočítali oněch 23 milionů lidí, jenže v roce 2025 svět nekončí a tito lidé také budou potřebovat čtyři náhradníky v aktivním věku, a tak dospěli ve Francii k závěru, že v roce 2050 bude potřebných 100 milionů pracujících cizinců.

Po této krátké exkurzi se vracím k naší akutní problematice - novele zákona 155/1995 Sb. Zkušenosti z praxe jasně dokazují, že možnosti předčasného odchodu do důchodu využívají na návrh organizací a firem lidé v předdůchodovém věku. Velmi varuji před užíváním předčasných odchodů do důchodů coby léku na nezaměstnanost, neboť jde o lék neúčinný, kterým se nezaměstnanost řešit nedá. Zhoršujeme pouze bilanci veřejných financí a nezaměstnanost takto stejně nemůžeme dlouhodobě řešit, k čemuž ostatně dospěli analytici sociální politiky již před 20 lety.

Za mnohem horší považuji skutečnost, že nezaměstnanost není tím nejdůležitějším motivem odchodu do předčasných důchodů. Dosavadní měkké podmínky pro předčasný odchod do důchodu vyhovují totiž dnešním postojům. Stanovení přísnějších kritérií pro určení výše předčasného a starobního důchodu a zvýhodněný odklad odchodu do starobního důchodu považuji naopak za vhodnou kombinaci, která povede ke snížení nákladů na předčasné odchody do důchodu. Vždyť kdo si svůj odchod do důchodu odloží na pozdější dobu, může si penzi zvýšit. Důchodce si tak bude moci připočítat k důchodu asi 500 korun za každý odložený rok, pokud vycházíme z průměrného příjmu občana.

Jsme každodenními svědky policejního soupeření o pozdější odchod do důchodu s odůvodněním, že velmi brzy pracující své důchodce neuživí. Ředitel Vysoké školy společenských věd Herves le Bras zveřejnil výsledky analýzy vývoje porodnosti, úmrtnosti a migrace ve Francii. Dle analýzy by slušný životní standard důchodců měla zajistit potřebná migrace. A ptám se: Je právě tento závěr naším cílem? Nebo chceme prostřednictvím dílčích kroků dosáhnout potřebného cíle? Vždyť projednávaná vládní novela nemění podmínky pro předčasné odchody do důchodu, nýbrž pouze procentní sazby pro výpočet výše předčasného odchodu do důchodu.

Pokud nehodláme ohrožovat stabilitu penzijního systému, podpořme vládní návrh zákona. S žádostí se obracím k těm, kteří navrhovali novelu zamítnout. Pokud nehodláme ohrožovat stabilitu penzijního systému, pak podpořme vládní návrh zákona, a to bez podstatných změn, které přesahují vládní předlohu. S žádostí se obracím k těm, kteří hodlají podpořit návrhy, které přesahují vládní předlohu.

Již jsem se vyslovil spolu s Charlesem Ketteringem: zajímejme se o budoucnost, neboť v ní přece hodláme zbytek svého života. Dovolte, abych se vyslovil se sebou: nevnášejme příliš mnoho novostí, mnohostí a propojeností do vládního scénáře novely, neboť i kreativní scénář můžeme zahltit a to by věru neprospělo žádnému z našich voličů.

Vyslovuji se takto i přesto, že novost, mnohost a propojenost považuji za nesporné hlavní hnací síly utvářející globální prostředí. Dejme vládě šanci, neboť novela je nutná, zahlcení však nikoli. Novela je nejen reakcí na aktuální problém, ale zároveň i dílčím krokem k postupu reformy důchodového systému. I to mějme na mysli při rozvážném rozhodování a ještě rozvážnějším hlasování.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Čevelovi. Jako další pan poslanec Volák, připraví se pan poslanec Krása, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP