(10.40 hodin)

Poslanec Stanislav Volák: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh se týká tzv. dočasně krácených předčasných důchodů. Návrh zní: V bodě 3 vládního návrhu se slova "o 1,3 %" nahrazují slovy "o 1,5 %".

Zvýšení sankce je velmi malé. Vláda navrhuje, aby sankce při průměrném vyměřovacím základu byla za rok 430 Kč. Toto zvýšení je ze 430 Kč na 500 Kč.

Druhý návrh se týká trvale krácených předčasných důchodů a zní: V bodě 5 vládního návrhu se číslice 0,6 nahrazuje číslicí 1,5.

Zde již je zvýšení sankcí poněkud vyšší, ve vládním návrhu je sankce za jeden rok předčasného odchodu do důchodu při průměrném vyměřovacím základu okolo 300 Kč, v našem návrhu je 500 Kč.

Pokud mám slovo, tak mi ještě dovolte, abych se krátce vyjádřil k vystoupení pana ministra.

Jestli i do budoucna povedeme na tomto ideologickém základu, který není schopen říci vůbec nic, debatu o důchodovém systému, tak reforma důchodového systému v ČR nebude nikdy.

Já jsem zde mimochodem, pane ministře, řekl, že vláda sociální demokracie posílá důchodce do chudoby, protože snižuje relaci mezi důchodem a hrubou mzdou pod 45 % v příkrém protikladu k jejím předvolebním slibům. Citoval jsem přesná čísla, o kolik ročně připravuje důchodce v loňském roce a o kolik ročně bude připravovat důchodce v letošním roce. Vy jste k tomu pochopitelně neřekl ani slovo.

Z naší strany nikdy, pane ministře, nepadlo, že důchodový systém se v dohledné době zhroutí. To je naprostý nesmysl. Ten je financovatelný dlouhou dobu, ale financovatelný jenom tak, že se zvyšuje deficit na důchodovém účtu a zvyšuje se deficit státního rozpočtu. Ano, zadlužovat budoucí generace pochopitelně můžete, to je bez problémů, proč by se ten systém hroutil. Vy určitě ty dva roky ještě důchody důchodcům vyplácet budete, na to budete mít v každém případě.

Ale já jsem debatoval o něčem úplně jiném, a opakuji ještě jednou. Odbývat to těmi vašimi opakujícími se ideologickými výpady, to opravdu potom v Poslanecké sněmovně nemusíme říkat vůbec nic.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si přednést sérii pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, tisk 663.

Před bod 1 vládního návrhu se vkládají nové body 1 a 2 a dosavadní bod 1 se označuje jako bod 3.

Bod 1: V § 10 odst. 1 se slova "(§ 15 věta první") nahrazují slovy "(§ 15 odst. 1 věta první a § 15 odst. 2 věta první)".

Bod 2: V § 15 se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní:

(2) Výpočtovým základem po 1. lednu 2002 je osobní vyměřovací základ (§ 16), pokud nepřevyšuje částku 6600 Kč. Převyšuje-li osobní vyměřovací základ částku 6600 Kč, stanoví se výpočtový základ tak, že částka 6600 Kč se počítá v plné výši z částky osobního vyměřovacího základu, nad 6600 Kč do 15 300 Kč se počítá 40 % a z částky osobního vyměřovacího základu nad 15 300 Kč se počítá 20 %.

Bod 3: Za bod 1 vládního návrhu, který se označuje jako bod 3, se vkládají nové body č. 4 až č. 13:

Bod 4: V § 29 písm. a) se číslice 25 nahrazuje číslicí 35.

Bod 5: V § 29 písm. b) se číslice 15 nahrazuje číslicí 20.

Bod 6: V § 30 odst. 1 písm. a) se číslice 25 nahrazuje číslicí 35.

Bod 7: V § 30 odst. 2 písm. a) se číslice 25 nahrazuje číslicí 35.

Bod 8: V § 30 odst. 3 písm. a) se číslice 25 nahrazuje číslicí 35.

Bod 9: V § 30 odst. 4 se slova "do 31. prosince 2006" nahrazují slovy "do 31. prosince 2013".

Bod 10: V § 31 odst. 1 písm. a) se číslice 25 nahrazuje číslicí 35.

Bod 11: V § 32 odst. 2 se slova "do 31. prosince 2006" nahrazují slovy "do 31. prosince 2001.".

Bod 12: V § 32 se za odst. 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) U pojištěnců, kteří dosáhnou věkových hranic uvedených v odst. 1 nebo 2 v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2013, se důchodový věk stanoví tak, že ke kalendářnímu měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhl této hranice, se přičítají u mužů 4 kalendářní měsíce a u žen 6 kalendářních měsíců za každý, i započatý rok z doby po 31. prosinci 2001 do dne dosažení věkových hranic uvedených v odst. 1 nebo 2. Za důchodový věk se považuje věk dosažený v takto určeném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce. Neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni takto určeného kalendářního měsíce.

(4) U pojištěnců, kteří dosáhnou věkových hranic uvedených v odst. 1 nebo 2 nebo 3 v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, se důchodový věk stanoví tak, že ke kalendářnímu měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhl této hranice, se přičítají u mužů 2 kalendářní měsíce a u žen 4 kalendářní měsíce. Za důchodový věk se považuje věk dosažený v takto určeném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce. Neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk tento věk, který je dosažen v posledním dni takto určeného měsíce.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.

Bod 13: § 32 odst. 5 zní:

(5) Po 31. prosinci 2014 činí důchodový věk, pokud pojištěnci nedosáhli důchodového věku podle odst. 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4:

a) u mužů 65 let

b) u žen:

1) 61 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí,

2) 62 let, pokud vychovaly 3 nebo 4 děti,

3) 63 let, pokud vychovaly 2 děti,

4) 64 let, pokud vychovaly 1 dítě, nebo

5) 65 let.

Bod 2 vládního návrhu se nově označuje jako bod 14.

Bod 4 vládního návrhu se označuje nově jako bod 16.

Body 6 a 7 vládního návrhu se označují jako body 18 a 19.

Pozměňovací návrh k článku III:

Text vládního návrhu se nahrazuje tímto textem: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, kromě bodů č. 1, 2 a 4 až 13, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2002.

Žádám, aby o tomto komplexním pozměňovacím návrhu bylo hlasováno najednou.

Dovolím si ještě okomentovat jednotlivé pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP