(10.50 hodin)

(pokračuje Krása)

Bod 1. Jedná se o legislativní úpravu v souvislosti s návrhem nového odstavce 2 § 15.

K bodu 2. Velmi závažným problémem je přílišná nivelizace důchodů. Míra solidarity ohrožuje dobré mravy, protože pojištěnec s příjmem 6000 Kč měsíčně pobírá důchod ve výši 80 % hrubé mzdy, naopak pojištěnec s platem 24 tisíc Kč měsíčně pobírá důchod zhruba ve výši 28 % hrubé mzdy.

Vložený odstavec 2 § 15 nově upravuje od 1. ledna 2002 výpočtový základ osobního vyměřovacího základu podle výše jednotlivých částek platných v roce 2001. Nově jsou upraveny procentní podíly jednotlivých pásem tak, že se posiluje ekvivalence výpočtového osobního vyměřovacího základu. Pojištěnci s vyššími než průměrnými příjmy budou mít částečně vyšší osobní vyměřovací základ proti současné úpravě.

K bodu 4. Nově se upravuje minimální doba pojištění pro přiznání nároku na starobní důchod z 25 let na 35 let. Prodloužení povinné délky pojištění nepřinese krátkodobý efekt. Efekt je v tom, že nutí pojištěnce platit delší dobu pojištění. Opatření se projeví v delším časovém horizontu.

K bodu 5. Nově se stanoví minimální doba pojištění při nesplnění podmínek pro přiznání starobního důchodu při dosažení věku 65 let. Navrhuje se zvýšit minimální doba pojištění z dosavadních 15 let na 20 let.

Body 6, 7, 8, 9, 10 jsou legislativní úpravy s předchozím návrhem.

K bodu 11. Navrhuje se od 1. ledna 2002 nově upravit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu. Proto je nutné dosavadní úpravu prodlužování věku odchodu do důchodu ukončit k 31. prosinci 2001.

K bodu 12. Navrhuje se nově upravit prodlužování věku odchodu do starobního důchodu takto: V období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013 se navrhuje prodloužit věk odchodu do důchodu u mužů o 4 měsíce za jeden rok a u žen o 6 měsíců za jeden rok. V souvislosti s navrhovaným shodným věkem nároku na starobní důchod u mužů a žen je nutné v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 prodloužit věk odchodu do starobního důchodu mužů o 2 měsíce a u žen o 4 měsíce.

K bodu 13. Navrhuje se po 31. 12. 2014 stanovit věk odchodu do starobního důchodu shodně pro muže i ženy po dosažení 65 let věku. Zároveň se zachovává snížení věkové hranice pro přiznání nároku na starobní důchod u žen v závislosti na počtu vychovaných dětí.

Protože jsem neměl možnost reagovat na závěrečná slova pana ministra po obecné rozpravě, dovolím si říci několik slov k tomu, co tady zaznělo.

Pan ministr má pravdu, že v předchozích letech byl snížen poměr důchodu k hrubé mzdě z 56 % na 45 %, a to po obecné shodě všech politických sil, protože 45 % hodnoty důchodu v poměru k hrubé mzdě je standardní výše v západoevropských zemích. Není už standardní, aby tento poměr klesl pod hranici 45 %. Proto ani není pravda to, co pan ministr uvedl, že současná vláda mírně zvyšuje důchody. Ne, tyto důchody stagnují a jejich poměr k hrubé mzdě neustále klesá. Klesl už pod hranici 45 %, která skutečně není obvyklá v zemích Evropské unie.

Musím říci, že není ani pravdivá fikce, že růst hrubého domácího produktu bude stačit na pokrytí deficitu důchodového systému. Bude stačit pouze na to, abychom stále více a více prostředků z daní dávali do důchodového systému, do mandatorních výdajů a nadále nefinancovali další věci, které potřebuje vláda financovat.

Pokud jde o počet důchodců, pan ministr tady uvedl, že v loňském roce klesl absolutní počet důchodců. Ano, to je pravda. Pan ministr ale zároveň neuvedl, že v r. 1998 a v r. 1999 byl dramatický nárůst počtu důchodců, že v roce 1998 a 1999 odešlo do důchodu více než 110 tisíc lidí ročně a že to bylo podstatně více, než byly početné ročníky v dané věkové kategorii. Znamená to, že odešlo podstatně více lidí do důchodu než těch, kteří měli věk odchodu do důchodu, a to proto, že dramaticky vzrostly předčasné odchody do důchodu. Dokonce tak, že to byl převažující jev při odchodu do důchodu. Znamená to, že více odcházelo lidí do předčasného důchodu než lidí do starobního důchodu v době, kdy měli skutečně věkový nárok na odchod do důchodu.

To jsem chtěl jen uvést, abychom uvedli na pravou míru to, co tady bylo řečeno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Další přihlášku do podrobné rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že ČSSD prostřednictvím vládního návrhu, který projednáváme, vytváří prostor pro postupnou realizaci pravicové vize řešení důchodů, která je naprosto nepřijatelná pro KSČM, navrhuji i v podrobné rozpravě, aby vládní návrh zákona byl zamítnut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Předávám slovo místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi k závěrečnému slovu.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k jednotlivým pozměňovacím návrhům předneseným v rozpravě tak, aby bylo jasné, jaký je názor předkladatele, a aby bylo také jasné, jakým způsobem ve třetím čtení navrhnu ve vztahu k těmto návrhům postupovat.

Pan poslanec Štrait navrhl znovuzavedení institutu zvýšení důchodů jako jediného příjmu. Tento návrh musím odmítnout, protože není návrhem systémovým a nezapadá do celkové koncepce důchodové reformy -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane místopředsedo. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: - tak jak jej připravuje sociální demokracie, protože narušuje zásluhový princip a zavádí tento důchod jako sociální dávku. Tato sociální dávka je řešena jinými způsoby.

Pokud jde o řešení důchodů vzniklých podle slovenských předpisů, opět mi nezbývá než tento návrh okomentovat záporně, protože z návrhu nevyplývá, co přesně chce řešit, ani konkrétní postup. Návrh je v té podobě, ve které je předložen, neproveditelný, protože vnitrostátním předpisem jednoho státu nelze odejmout důchod poskytovaný jiným státem. To prostě nelze.

Za druhé je třeba říci, že systém zmírňování tvrdosti je vhodným institutem pro řešení tohoto případu a počet případů samozřejmě s časem klesá.

Zvyšování důchodů k jednomu pevnému datu je obecně návrh, se kterým souhlasím. Vláda připravuje podobné řešení. Musím ale konstatovat, že tak jak jej předložil pan poslanec Štrait, je to velmi nepropracované a nebylo to podrobeno odpovídající diskusi.

Návrh rozšířit okruh pojištěných osob v době péče o bezmocnou osobu je návrh, který podporuji, protože s modernizací společnosti, která bohužel směřuje ke stále častějšímu rozložení přirozených sociálních skupin, břemeno péče o někoho, kdo je těžce zdravotně postižený, často přebírají lidé, kteří nejsou v žádném pokrevním svazku s touto osobou.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP