(11.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tisk 673, na své 49. schůzi konané dne 17. ledna 2001 a přijal usnesení č. 285, tisk 673/3, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit návrh zákona s přijatými pozměňovacími návrhy.

S usnesením hospodářského výboru se jako zpravodaj plně ztotožňuji a vyzývám sněmovnu, aby zákon o zadávání veřejných zakázek neotevírala do větší hloubky, protože by tím bylo potenciálně ohroženo přijetí této bezesporu potřebné novely zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Předložený návrh iniciativně projednal výbor pro evropskou integraci. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 673/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci tento zákon projednal na své 37. schůzi dne 11. ledna a doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento zákon schválila.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Hlásí se pan poslanec Hojda, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem již při prvním čtení navrhoval zamítnutí tohoto návrhu zákona. Jako důvod jsem uváděl, že se domnívám, že ještě zcela není vytvořeno konkurenční prostředí, že podmínky srovnatelné a vyrovnané budou právě pro oblast telekomunikačních služeb a u Telecomu vytvořeny až po roce 2003, a proto tento svůj návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona vznáším v obecné rozpravě ve druhém čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo před hlasováním o zamítnutí. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Rovněž nic nesignalizuje. Počkám proto, než poslanci dojdou do sněmovny, a budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu po obecné rozpravě.

Na žádost z pléna vás opět všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 27. Bude to tedy návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 27 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 27 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 21 a 117 bylo proti.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan poslanec Hojdar má slovo.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych tady přednesl pozměňovací návrhy k tisku 673, to znamená zákon o zadávání veřejných zakázek. Tyto pozměňovací návrhy zní takto:

1. V § 3 odst. 2 nově by mělo zaznít: Zadavatel je povinen vyhlásit obchodní veřejnou soutěž, jestliže výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty, jde-li o nemovitost s výjimkou nájmu nebo o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, přesáhne 30 milionů korun a v ostatních případech 7,5 milionu korun.

2. V § 49 odst. 1 původního znění zákona se částka 2 500 000 korun nahrazuje částkou 5 000 000 a částka 1 000 000 korun se nahrazuje částkou 2 500 000 korun.

3. V § 49 A) odst. 1 původního znění zákona se částka 500 000 korun nahrazuje částkou 2 000 000 korun.

4. V § 49 B) původního znění zákona se částka 500 000 korun nahrazuje částkou 2 000 000 korun.

Chtěl bych tady uvést krátké zdůvodnění těchto návrhů. Vláda, která dala stanovisko k návrhu tohoto zákona, vyjádřila s návrhem nesouhlas a jeden z důvodů byl ten, že upozornila, že ještě v tomto roce předloží Parlamentu České republiky návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento návrh zákona byl také v minulém týdnu předložen do sněmovny a vám bude dodán zřejmě v nejbližších dnech. Já jsem se k němu dostal a po jeho prostudování jsem se s ním seznámil natolik, že vím, a je to také řečeno v důvodové zprávě, která byla u tohoto zákona, že tento zákon není vlastně novelou zákona, ale je to úplně nový zákon, který je poměrně složitý a je tam poměrně dost změn, které budou velmi diskutabilní asi na plénu sněmovny a i v jednotlivých výborech. Právě proto, že jsem se seznámil s tímto návrhem zákona, se domnívám, že tento zákon nedojde, pokud budeme na něm hodně pracovat, k uplatnění dřív než od 1. ledna příštího roku. A to si ještě myslím, že bude velmi dobrý čas. Proto se domnívám, že ty věci, které jsem vám tady předložil jako pozměňovací návrhy, by měly zaznít, protože situace ve společnosti se natolik změnila, že i částky, které tam jsou uvedeny, už dnes znemožňují určité kroky, zejména obcím a městům, a je zapotřebí, aby se tyto částky povýšily ve vztahu k tomu, jak se vyvíjí hospodářství v naší republice.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hojdarovi. Slovo má pan poslanec Karel Vymětal, připraví se pan poslanec Švrček.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, my jsme včera potvrdili novelu zákona o České televizi, a jak si možná vzpomínáte, v tomto zákoně jsme rozšířili okruh organizací, které spadají pod působnost zákona o zadávání veřejných zakázek, o Českou televizi i o Český rozhlas. Já myslím, že je to naprosto správné.

Na druhé straně dnes projednáváme novelu zákona, podle které vypouštíme naopak zase jakousi veřejnou činnost, kterou nesporně telekomunikace jsou a telekomunikační sítě. Zkrátka jde o celoplošnou veřejnou službu, která koneckonců v příslušném zákoně má ponechávat monopol Telecomu nejpozději k 1. 1. 2003. Na základě toho navrhuji i v podrobné rozpravě zamítnutí tohoto návrhu, protože nemá logiku. Opakuji: navrhuji zamítnout tento zákon.

Jinak mi dovolte, přestože předpokládám, že asi nebudu příliš úspěšný, ale přesto považuji za svou povinnost tento návrh předložit, jak jsem ho řekl, ještě předložit pozměňovací návrh, a sice k pozměňovacím návrhům, které předkládá hospodářský výbor, a sice k článku 2, což je účinnost zákona. Hospodářský výbor navrhuje, aby zněl tento paragraf, že tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Já navrhuji, aby zněl: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2003, to znamená k datu, kdy skončí nejpozději monopol Telecomu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Švrček, připraví se pan poslanec Jalůvka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP