(11.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Švrček: Dámy a pánové, chtěl bych se omluvit krátce, že jsme zapomněli jako předkladatelé na jeden aspekt. Existují totiž nesporně některá výběrová řízení, která byla už započata podle zákona, který je nyní platný. Tudíž jsou v jistém stavu rozpracovanosti, některé před dokončením. Proto by zřejmě stálo za to vložit nový článek 2, který by zněl: Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. Článek druhý, který je navržený v usnesení hospodářského výboru jako účinnost, by se označil jako článek 3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Švrčkovi. Slovo má pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, předkládám jeden pozměňovací návrh k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 673. Do zákona navrhuji doplnit bod 3 tohoto znění:

3. V § 50 odst. 1 písm. a) se zrušují slova "nebo rozhodne-li tak vláda České republiky".

Krátké zdůvodnění: Tímto návrhem sleduji odstranění jisté neurčitosti ve znění zákona, podle kterého není jasné, čím se liší naléhavá potřeba podle § 49 odst. 2 písm. a), kde má vláda kompetenci rozhodnout o stavu naléhavé potřeby a umožnit výběr na podkladě výzvy zaslané nejméně třem zájemcům, od naléhavé potřeby podle § 50 odst. 1 písm. a), kdy opět vláda může rozhodnout o naléhavé potřebě a smlouva může být uzavřena na podkladě výzvy učiněné jednomu zájemci.

Tento návrh jsem již uplatňoval při minulém projednávání novely zákona. Tehdy byl ovšem z podivných procedurálních důvodů prohlášen zpravodajem za nehlasovatelný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi. Slovo má pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jeden drobný jednoduchý návrh, a to, aby v § 50 odstavec 1 písm. c) bylo nahrazeno číslo "50 %" číslem "20 %". Jedná se o navýšení smluvní ceny zakázek. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan ministr Lachnit, připraví se pan poslanec Václavek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Paní předsedající, dámy a pánové, měl bych se asi vyjádřit jako ministr gesčně zodpovědný za zákon 199. Chtěl bych zde před Poslaneckou sněmovnou prohlásit, že s návrhem malé novely, jak ji předložil pan poslanec Mlynář, nemáme problémy. Nechť je tedy tímto zákonodárným sborem schválena.

Varoval bych trochu před tím, kdybychom nyní tento zákon rozmontovali velkým množstvím pozměňovacích návrhů, z nichž některé - např. jsem slyšel nyní od pana poslance Jalůvky - jsou úplně mimo rámec. Nevím, jak by vláda měla vládnout, když by nemohla ani rozhodnout o určité naléhavosti či nenaléhavosti potřeb. To ale nechci komentovat.

Protože se, jak zde bylo řečeno, chystá a je předložen a ministerským předsedou i podepsán nový zákon 199, byl bych velice rád, kdybychom propustili tuto malou novelu, ale nerozmontovali v tuto chvíli zákon. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v souvislosti s návrhem zákona o veřejných zakázkách si dovolím podat určitý pozměňovací návrh v duchu směrnic Evropské unie.

Podle znění § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech je investiční službou při splnění podmínek stanovených v ustanovení 2 § 2 odst. 1 obchodního zákoníku upisování emise investičních instrumentů nebo jejich umísťování a podle § 8 odst. 3 písm. e) je doplňkovou investiční službou služba související s upisováním emisí podle odst. 2 písm. e). Pod tím jsou zahrnuty např. činnosti spojené se zjišťováním umístitelnosti emise apod. Takovéto činnosti budou pokryty rozšířením znění o pojem smlouvy na finanční služby. Podle zákona o cenných papírech by bylo přesnější použití termínu investiční služby namísto finanční služeb a zřejmě i pojem investiční instrumenty - viz § 8A zákona o cenných papírech. Proto doporučuji nové znění § 7 odstavec 4 písm. f), které by znělo: "smlouvách na investiční služby spojené s emisemi, koupěmi nebo převody investičních instrumentů".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, podstatné zde již řekl pan ministr Lachnit. Skutečně na cestě je rozsáhlá vládní novela zákona o zadávání veřejných zakázek a většina z návrhů, které zazněly - konkrétně od pana poslance Hojdara, Sehoře a Václavka - jsou z kategorií, které zasahují do tohoto zákona. Osobně s většinou z nich dokonce souhlasím a myslím si, že i většina z vás. Povedeme zde jistě rozsáhlou debatu nad vládní novelou zákona o zadávání veřejných zakázek. Nicméně tyto návrhy v tuto chvíli jsou politicky poněkud kontroverzní a zasahují do námi předložené novely v jiném směru, než bylo cílem předkladatelů. Naším cílem bylo skutečně odstranit pouze jednu jedinou věc, která způsobuje vážné problémy v oblasti telekomunikací. Způsobuje i vážné problémy v rámci privatizace společnosti Telecom. V tomto smyslu nesnese odkladu.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek bude jistě podroben velké politické diskusi. Představa, že bude přijat dříve, jeho účinnost od 1. ledna příštího roku je velmi iluzorní. Znamenalo by to, že kdybychom dnes náš návrh zatížili těmito návrhy, bylo by ohroženo jeho přijetí. Já na vás velmi apeluji, abyste znovu při hlasování svůj přístup k těmto návrhům, byť velmi rozumným, zvážili.

Pokud jde o návrh pana poslance Vymětala, debatu jsme vedli v obecné rozpravě při prvním čtení na hospodářském výboru. Je asi marná a nekonečná. Znovu musím opakovat, že oblast telekomunikací není veřejná činnost nebo veřejná služba podobně jako Česká televize apod. Je to normální podnikání jako kterékoli jiné. Trváme na tom, že zákon o zadávání veřejných zakázek by se na tuto oblast neměl vztahovat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Plachý si také přeje přednést závěrečné slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí zákona, který podal pan poslanec Karel Vymětal. Myslím si, že bychom měli hlasovat o tomto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, budeme hlasovat o tomto návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 28, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 23 a 121 bylo proti. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, podle schváleného pořadu schůze bychom nyní měli projednávat bod 15, což je ochrana svědka. Tento návrh v tuto chvíli projednávat není možné, neboť usnesení výboru bylo rozdáno dnes v ranních hodinách.

Dalším bodem by měl být pobyt cizinců - bod 16 - který bude možné projednat dnes ve 14.00 hodin.

Další body podle schváleného pořadu schůze jsou projednatelné již nyní. Já se chystám navrhnout, abychom jednali tak, že bod 16 schváleného pořadu schůze - pobyt cizinců - by tedy byl pevně zařazen na dnes odpoledne jako první bod po polední přestávce, bod 15 - ochrana svědka - byl zařazen zítra jako druhý bod dopoledního pořadu schůze po již pevně zařazeném bodu 14.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP